กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
91
บทความ (Blog) / Bangkok Then and Now ร่องรอยแห่งอารยธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 11:07:54 PM »


https://www.img.live/image/nAEWO

ร่องรอยแห่งอารยธรรม92
บทความ (Blog) / ธรรมบันเทิงใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 09:50:12 PM »

ในครั้งพุทธกาล ถ้าคฤหัสถ์ไม่รู้ว่าภิกษุคือใคร ภิกษุจะต้องประพฤติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ คฤหัสถ์นั้นก็ไม่สามารถที่จะเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาเมื่อภิกษุทำสิ่งที่ไม่สมควร แต่ในครั้งพุทธกาลเมื่อมีภิกษุรูปใดกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะควร อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็น คฤหัสถ์ที่เข้า

ใจ จึงเพ่งโทษคือให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษ ภิกษุประพฤติในสิ่งที่ผิดไม่ได้ เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าเมื่อเป็นภิกษุก็ต้องขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์โดยตั้งแต่ตื่นจนหลับ จะต้องสำนึกว่าเรา ไม่ใช่

คฤหัสถ์ เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ใช่คฤหัสถ์ คือใคร ? คือ ผู้ที่อุทิศตน เพราะเห็นคุณของการที่ได้ฟังพระธรรมซึ่งสามารถที่จะทำให้ขัดเกลากิเลสตามอัธยาศัยที่ยิ่งกว่า [คฤหัสถ์]เพราะฉะนั้นไม่มีการบังคับ ไม่มีการชักชวนกันให้ใครไป บวช หรือว่าต้องบวชจึงจะได้เข้าใจธรรม ไม่มีเลย เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังธรรมและเข้าใจ ธรรมได้
93
บทความ (Blog) / ธรรมบันเทิงใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 09:26:15 PM »

[ที่ว่าตาย ก็คือ จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นคนนี้]

ตายแล้วเกิดแน่(สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตอยู่)เหมือนเมื่อสักครู่ดับแล้ว ก็ต้องมีขณะนี้ หรือว่าวันนี้ มี ก็ต้องมีขณะต่อไป ถ้ายังคงเป็นผลของกรรมนี้ ก็เป็นพรุ่งนี้ของคนนี้ แต่ถ้าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ ก็จะไม่เป็นพรุ่งนี้ของคนนี้ แต่จะเป็นขณะต่อไปของกรรมที่จะทำให้เกิดเป็นบุคคลใหม่ต่อไป
94
บทความ (Blog) / บันเทิงในธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 08:06:47 PM »

[ภิกษุ] ใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย [ขัดเกลากิเลส] ย่อมเป็นที่เคารพกราบไหว้ แต่ว่าถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ก็ไม่ใช่ภิกษุใน [ธรรมวินัย]

95
บทความ (Blog) / Bangkok Then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 07:19:17 PM »


https://www.img.live/image/njXTR

กล้องคนละชนิดแต่ก็ต้องถือว่าใกล้เคียงถ่ายในวันที่ไม่มีแดดเหมือน ๆ กัน96
บทความ (Blog) / Bangkok Then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 01:21:36 AM »รถขายไอติม


97
บทความ (Blog) / Bangkok Then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 18, 2018, 11:42:51 PM »98
บทความ (Blog) / บันเทิงในธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 18, 2018, 10:14:46 PM »


ไม่ควรถวายเงินแก่พระภิกษุไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ก็ตามเราจะช่วยกันทำลายพระภิกษุแต่ละรูปด้วยการถวายเงินพระหรือ หรือว่าให้ของที่เหมาะสม ควรแก่เพศสมณะ มีอาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น ที่เพียงพอแล้ว


ภิกษุใดรับเงินและทอง ในครั้งพุทธกาล คฤหัสถ์เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา เพ่งโทษให้รู้ว่าเป็นโทษ เพราะนั่นไม่ใช่[บรรพชิต ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย]ภิกษุในธรรมวินัยสละชีวิตแล้วเพื่อที่จะศึกษาพระธรรม ซึ่งจะต้องศึกษาพระธรรม

ถ้าจะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ ก็คือ เข้าใจคำสอนโดยพุทธบริษัททั้งหมด


พระวินัยบัญญัติ ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า[อนึ่ง] ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็น[นิสสัคคิยปาจิตตีย์]


99
บทความ (Blog) / Bangkok Then and Now
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 18, 2018, 09:49:08 PM »วันนี้ 18 กรกฏา พุธ ไม่มีแดดทั้งวันฝนทำท่าจะตกตั้งแต่เช้าเปลี่ยนบรรยากาศมาดูรูปถ่ายสมัยก่อนเปรียบเทียบกับสมัยนี้ลองทำดูเท่าที่จะทำได้

100
บทความ (Blog) / บันเทิงในธรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กรกฎาคม 17, 2018, 10:23:16 PM »


ในหัวข้อนี้มีทั้งหัวข้อธรรมและการสงเสริมกำลังใจเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่ยาวมากนักเพราะบางคนไม่อยากอ่านมาดูแค่ผ่าน ๆ แล้วก็ไปเว็บไซต์อื่น

[กรรม]ใดเมื่อทำไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ตน และชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะไม่มีโทษ เป็นไปเพื่อ[สุคติ ]เป็นไปเพื่อ....[นิพพาน]

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham