กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
62
บทความ (Blog) / การกินเจนั้นดีอย่างไรมีคำตอบ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ กันยายน 22, 2018, 04:56:06 PM »1 ช่วยชีวิตสัตว์ได้นับพันนับหมื่น

2 สุขภาพกายและใจดีอยู่เสมอในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่า
สมัยหนึ่ง…องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้เสด็จไปเทศนา โปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลาย
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชความว่า

บุคคลใด หยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่า หยุดเสพชีวิต
เลือดเนื้อผู้อื่น บุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวง
และบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงส์

อานิสงส์ทั้ง ๑๐ ประการ ได้แก่
๑. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
๒. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
๓. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
๔. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
๕. มีอายุมั่นขวัญยืน
๖. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด
๗. ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล
๘. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
๙. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
๑๐. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมู่งสู่คติภพ


http://sunset-kim.blogspot.com/2018/09/2561.html

https://sites.google.com/site/dhammaandphoto/Home/playfn-tnhnaw#

http://7star.over-blog.com/

63
บทความ (Blog) / บัณฑิต
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ กันยายน 22, 2018, 01:22:58 PM »
สังคมยุคดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปยังทิศใด 1 ภาพเท่ากับล้านคำพูด ธรรมะอยู่ตรงไหน เข้าใจตรงนั้น ระลึกถึงตรงนั้น

ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุททาลบัณฑิตบวชเป็นนักบวชภายนอกอยู่ในป่าหิมวันต์ ๘ เดือนเมื่อภูมิภาคชุ่มชื้นในสมัยที่ฝนตกชุกคิดว่าในเรือนของเรายังมีข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน และจอบเหี้ยน(อีกอันหนึ่ง)พืชคือข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่าเสียไปจึงสึกเอาจอบเหี้ยนปรับพื้นที่แห่งหนึ่ง หว่านพืชนั้น ทำรั้วไว้ในเวลาที่เมล็ดพืชแก่ก็เหี่ยวเก็บพืชไว้ประมาณทะนานหนึ่งเคี้ยวกินพืชที่เหลือท่านคิดว่าบัดนี้ประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเรา{เราจักบวชอีก ๘ เดือน}จึงออกบวชแล้วท่านอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงหนึ่งทะนานและจอบเหี้ยน เป็นคฤหัสถ์ ๗ ครั้งบวช ๗ ครั้งโดยทำนองนี้แลแต่ในครั้งที่ ๗ คิดว่า เราอาศัย{จอบเหี้ยน}อันนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วบวชถึง ๗ ครั้งเราจักทิ้งมันในที่ไหน ๆ สักแห่งหนึ่ง

ท่านไปยังฝั่งแม่น้ำคงคา คิดว่าเราเมื่อเห็นที่ตกคงต้องลงงมเอาเราจักทิ้งมันโดยอาการที่เราจะไม่เห็นที่ซึ่งมันตกจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชประมาณทะนานหนึ่งแล้วผูกผ้าเก่าที่แผ่นจอบ จับจอบที่ปลายด้ามยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำหลับตาแกว่งเวียนเหนือศีรษะ ๓ ครั้งขว้างไปในแม่น้ำคงคาหันไปดูไม่เห็นที่ตกได้เปล่งเสียงว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว{ชิตํ เม ชิตํ เม}ดังนี้ ๒ ครั้งในขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงปราบปัจจันตชนบทให้สงบราบคาบแล้วเสด็จมาโปรดให้ตั้งค่ายพักใกล้ฝั่งแม่น้ำเสด็จลงสู่แม่น้ำเพื่อทรงประสงค์จะสรงสนานได้ทรงสดับเสียงนั้นก็ธรรมดาว่าเสียงที่ว่า เราชนะแล้ว เราชนะแล้วย่อมไม่พอพระหฤทัยของพระราชาทั้งหลายพระองค์จึงเสด็จไปยังสำนักของกุททาลบัณฑิตนั้นตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีอมิตรมาเดี๋ยวนี้ก็ด้วยคิดว่าเราชนะส่วนเธอร้องว่าเราชนะแล้ว เราชนะแล้วนี้ชื่อเป็นอย่างไร ?

กุททาลบัณฑิต จึงทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วย่อมกลับเป็นไม่ชนะอีกได้แท้ส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีในภายในอันข้าพระองค์ชนะแล้วโจรคือความโลภนั้นจักไม่กลับชนะข้าพระองค์อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นดีดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าความชนะใด กลับแพ้ได้ ความชนะนั้น มิใช่ความชนะที่ดี(ส่วน)ความชนะใด ไม่กลับแพ้ความชนะนั้นแล เป็นความชนะที่ดี


http://sunset-3155.blogspot.com/2018/09/2561.html

<a href="http://youtu.be/s6LzF-GMovU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/s6LzF-GMovU</a>
64
ล้างรูป / ไม้เท้าคนเฒ่าดีกว่า
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ กันยายน 22, 2018, 01:07:46 PM »

https://www.img.live/image/DSIkl

สังคมยุคดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปยังทิศใด 1 ภาพเท่ากับล้านคำพูด ธรรมะอยู่ตรงไหน เข้าใจตรงนั้น ระลึกถึงตรงนั้น
65
บทความ (Blog) / บรรพชิต - คฤหัสถ์ บททดสอบ
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ กันยายน 21, 2018, 08:01:37 PM »


ถ่ายภาพโดย....時々कभीकभी一རພຊຍ๛

ตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกแสงแดดมาบ้างไม่มาบ้างใช้เวลาอยู่แถวนี้เกือบตลอดวัน
https://leemupai.tumblr.com/post/166818412058/beautyful-world

https://leemupai.tumblr.com/
66
บทความ (Blog) / สวรรค์ของคนบาป
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ กันยายน 20, 2018, 08:41:22 PM »<a href="http://youtu.be/e0HqfVQ8Chc" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/e0HqfVQ8Chc</a>


68

<a href="http://youtu.be/qp0gZHjx4oY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/qp0gZHjx4oY</a>

瓊瑤 心有千千結 - 楓葉情......http://happyhome-sunset.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
69


จองด่วน ! มีจำนวนจำกัดบ้านหลังสุดท้ายอยู่ชั่วกัลปวสานสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ฟรีดาวน์ เฟอร์นิเจอร์ครบครัน

คอนโด ฯ หรูอยู่สบายติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินและแหล่ง Shopping เงียบสงบไม่มีใครรบกวน มีเสียงหริ่งเรไรเป็นเพื่อนเท่านั้น


70
ล้างรูป / นกไม่รู้เรื่องปลา
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ กันยายน 17, 2018, 10:15:39 PM »
 :13:
 :13: :13: :13:
หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham