ใต้ร่มธรรม

ประชาสัมพันธ์ => 108 โทรโข่ง => การเตือนภัยสังคมและกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 09:17:18 PM

หัวข้อ: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 09:17:18 PM
.

   มาตราที่ 1 2 3 4 4ทวิ 5 6 7 8 9 9ทวิ 9ตรี 10 11 12 13 14 14ทวิ 15 16 16ทวิ 17
          
:: พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตราที่ 1-17

:: บททั่วไป

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า"พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478"

มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับซึ่งมีความขัด หรือแย้งกับบทแห่ง พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความใน มาตรา 853, 854 และ 855 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 4 ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการ เล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้าย กัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวง ระบุเพิ่มเติมห้ามไว้แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะ อนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออก พระราชกฤษฎีกา
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมี ลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวง ระบุเพิ่มเติมไว้จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทาง ตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้อง มีใบอนุญาต
ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มี ใบอนุญาตให้จัดมีขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบ อนุญาต
การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข.หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้าย กันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้ และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้ว กลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือ บริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น
   
          มาตรา 4ทวิ ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวใน มาตรา 4 จะพนัน กันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันโดยเฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไปไว้ใน กฎกระทรวง

คำว่า "การเล่น" ในวรรคก่อนให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและ การทำนายด้วย

มาตรา 5 ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อ นำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐาน ไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น

มาตรา 6 ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัด ต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่น เริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน

มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกำหนด
(1) ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขของการเล่นการพนันโดยชัดแจ้ง
(2) สถานที่ วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็น ใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป ให้ระบุจำนวนสลากที่จะขาย กับสถานที่วันและเวลาที่จะออกด้วย
(3) จำนวนบุคคลผู้จะเข้าเล่นมีกำหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุ ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วยเว้นแต่การเล่นตาม บัญชี ข. หมายเลข 16

มาตรา 8 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธี ใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้

มาตรา 9 สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่ เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้น ต้องส่งสลาก ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อน จึงนำออกจำหน่ายได้
ถ้ายังมิได้รับอนุญาตให้มีการเล่นที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนห้ามมิให้ประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมในการเล่น นั้น
มาตรา 9ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่าย ตาม มาตรา 9 และที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก"
มาตรา 9ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนตาม มาตรา 9ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา 10 ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่ง พระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาต ซึ่งออกตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนัน *เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะ อาญา
ประกาศหรือเอกสารอย่างใด ๆ อันมุ่งหมายให้เป็นการชักชวนผู้อื่นให้ เข้าเล่นดังกล่าวไว้ใน มาตรา 9 วรรคสองนั้น ตำรวจหรือกรมการอำเภอจะ ยึดและทำลายเสียก็ได้ ถ้าประกาศหรือเอกสารนั้นส่งไปทางไปรษณีย์ถึงผู้รับ ที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไว้ก็ ได้แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้องแจ้งให้ผู้รับทราบถ้าผู้รับมีข้อโต้แย้งว่าประกาศ หรือเอกสารนั้นมิได้เกี่ยวแก่การพนันผู้รับจะนำคดีไปฟ้องศาล ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าผู้รับ มิได้นำคดีไปฟ้องศาลก็ดีหรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจ้าพนักงานไปรษณีย์ มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้
แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกดู โดยอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรานี้ไม่ได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงว่า ในซองหรือ ในห่อนั้นมีสิ่งที่จะต้องริบและทำลายตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 11 เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาต คืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราช บัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือการทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือรับอนุญาตแล้ว แต่เล่นพลิกแพลง หรือ ผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎ กระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดดังต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการ เล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้น แต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่ เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้น แต่ความผิดตาม มาตรา 4ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่ เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา 13 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 3 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือ รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 14 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้ง จำทั้งปรับ
มาตรา 14ทวิ ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ นี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปี กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก
(1) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก และปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
(2) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก หรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา 15 นอกจากโทษที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ถ้าเป็นกรณี ที่มีผู้นำจับผู้กระทำผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำ จับด้วย และให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิด ใช้เงินสินบนแก่ผู้นำ จับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบน ดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือ จ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล

มาตรา 16 รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกิน กว่าร้อยละสิบแห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย การเล่นหมายเลข 19 ในบัญชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดรายรับซึ่งหักรายจ่ายแล้ว และการเล่นหมาย เลข 16 หมายเลข 18 และหมายเลข 20 ในบัญชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบ แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ จะกำหนดให้ผู้รับใบ อนุญาตการเล่นหมายเลข 17 หมายเลข 18 และหมายเลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละสองครึ่ง เพื่อให้เป็นรายได้ของเทศบาลแห่ง ท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาตโดยกำหนดในกฎกระทรวงก็ได้
มาตรา 16ทวิ ภาษีที่จะต้องเสียตามความใน มาตรา 16 และเงินค่า ธรรมเนียมตามความใน มาตรา 17 นั้น ให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดตามสภาพแห่งท้องถิ่นได้"

มาตรา 17 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าหน้าที่รักษา การให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจ้า พนักงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติ กำหนดเงินค่าธรรมเนียม กำหนด เงื่อนไขในการเล่นพนัน และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

:: บัญชี ก.
1. หวย ก.ข.
2. โปปั่น
3. โปกำ
4. ถั่ว
5. แปดเก้า
6. จับยี่กี
7. ต่อแต้ม
8. เบี้ยโบกหรือคู่คี่หรืออีโจ้ง
9. ไพ่สามใบ
10. ไม้สามอัน
11. ช้างงา หรือป๊อก
12. ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง
13. อีโปงครอบ
14. กำตัด
15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกอย่าง
16. หัวโตหรือทายภาพ
17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่นเอามีดหรือหนามผูกหรือ วางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือมีการต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการเล่นอื่น ๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายที่ว่ามานี้
18. บิลเลียดรู ตีผี
19. โยนจิ่ม
20. สี่เหงาลัก
21. ขลุกขลิก
22. น้ำเต้าทุก ๆ อย่าง
23. ไฮโลว์
24. อีก้อย
25. ปั่นแปะ
26. อีโปงซัด
27. บาการา
(เพิ่มขึ้นโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2503 ฯลฯ
28. สล๊อทแมทชีน

:: บัญชี ข.
1. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.
2. วิ่งวัวคน
3. ชกมวย มวยปล้ำ
4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
5. ชี้รูป
6. โยนห่วง
7. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
8. ตกเบ็ด
9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ
10. ยิงเป้า
11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
12. เต๋าข้ามแดน
13. หมากแกว
14. หมากหัวแดง
15. ปิงโก
16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชค ให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
17. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
18. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
19. บุ๊กเมกกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
20. ขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ใช่ออกใน ประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ
22. ดวด
23. บิลเลียด
24. ข้องอ้อย
25. สะบ้าทอย
26. สะบ้าชุด
(เพิ่มขึ้นโดยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2503 ถูกยกเลิกใช้ ข้อความใหม่แทนโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2530)
27. ฟุตบอลโต๊ะ
28.เครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจักรกลหรือสปริง ดีด ยิง หรือโยนวัตถุใด ๆ ในภาชนะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ
(เพิ่มขึ้นโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2504 ถูกยกเลิกใช้ ข้อความใหม่แทนโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2530)

-http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H60/m1-17.html-

.

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H60/m1-17.html (http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H60/m1-17.html)

.

หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 09:20:29 PM
.
บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

โรคติดการพนัน

(Pathological Gambling)

นพ.พนม เกตุมาน

           ในช่วงที่ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก มีคนอีกกลุ่มหนึ่งตื่นเต้นกว่า เพราะการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นที่มาของรายได้จำนวนมหาศาล คนที่ใจจดจ่ออยู่กับผลการแข่งขันแพ้ชนะ แม้แต่จำนวนประตูที่ยิงได้ ก็มีความหมายมาก อาจกลายเป็นเงินมหาศาล    การพนันบอลโลกไงครับ กิจกรรมนี้แพร่ระบาดซึมลึกในสังคมไทยมานานแล้ว  และนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ  ลงไประบาดถึงในเด็กนักเรียนและวัยรุ่น ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัวและสังคม

การพนันบอลโลกมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบ เข้าใจว่าน่าจะมีมานานพอๆกับการพนันอย่างอื่นๆ โดยเฉพาะเมืองไทย สามารถเล่นการพนันได้หลากหลายรูปแบบ แต่ในปีหลังๆการพนันบอลโลกเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากกว่าการพนันประเภทอื่นๆ  อาจเป็นเพราะการแข่งขันมีความยิ่งใหญ่มาก มีผู้ชมมาก มีการถ่ายทอดสดให้คนทุกมุมโลกได้ดู   การพนันในผลการแข่งขันจึงมีมากตามไปด้วย

       คนที่ชอบการพนันมีหลายประเภทครับ

       บางคนชอบการพนันเป็นครั้งคราว ทำให้รู้สึกตื่นเต้นมีรสชาติในชีวิต  แบบนี้มักไม่ได้ใช้เงินทองมากมายอะไร ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสิน ถ้าไม่มีเงินก็ไม่เล่น รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ดี การพนันแบบนี้ไม่ใช่โรค ไม่ต้องรักษาก็ได้ แต่ถ้าจะเลิกเล่นเลยน่าจะดีกว่า

อาการ

       คนที่เล่นการพนันจนถึงกับเป็นโรค ที่เรียกว่า โรคติดการพนัน (Pathological gambling) มีลักษณะคล้ายกับการติดสารเสพติด คือ จิตใจจดจ่ออยู่กับการพนันตลอดเวลา ไม่สามารถคิดหรือทำอย่างอื่น มีความอยากเล่นที่ยากจะควบคุม ในที่สุดก็จะเล่นการพนันโดยไม่มีการยั้งคิด เวลาเล่นได้ก็เกิดความโลภอยากได้มากขึ้น เวลาเสียก็จะรู้สึกเสียดายมากอยากได้คืน ก็จะเล่นเพื่อแก้ตัว ในที่สุดก็ลงเอยด้วยการสูญเสียจำนวนมาก น่าแปลกที่คนที่เล่นการพนันแล้วเสีย  ไม่ค่อยตระหนักในความจริงที่ว่ามีคนที่ประสบผลสำเร็จจากการพนันน้อยมาก เขามักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเมื่อเสียแล้วน่าจะมีได้บ้าง การปลอบใจตัวเองแบบนี้ทำให้เขาไม่หยุดเมื่อเล่นเสีย การขาดสติควบคุมตัวเองเป็นอาการสำคัญประการหนึ่งของ โรคติดการพนัน

       คนที่เป็นโรคติดการพนัน มักจะหาโอกาสเล่นการพนันเสมอ แม้ตัวเองจะไม่มีเงิน ก็อาจขโมยเงิน หรือทำทุกรูปแบบเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนัน การเป็นหนี้สินไม่ได้ทำให้จิตใจเกิดการยั้งคิด แต่ในทางตรงกันข้าม เขาจะคิดว่าการพนันอาจทำให้เขามีโอกาสได้เงินมาใช้หนี้ได้บ้าง คนที่เป็นโรคนี้จึงมักคิดเข้าข้างตนเองตลอดเวลา เพื่อให้ได้เล่นการพนัน

สาเหตุ

     มีคนเคยศึกษาพฤติกรรมคนที่เป็นโรคติดการพนัน และโรคอื่นๆที่มีปัญหาคล้ายๆกันในเรื่องการควบคุมตัวเอง พบว่าสมองบางส่วนมีการทำงานน้อย ทำให้เขาต้องพึ่งพากิจกรรมที่มีความตื่นเต้นสูงๆ จึงจะเกิดความสุขได้   ในสมองของมนุษย์มีบริเวณหนึ่งที่เรียกว่า อมิกดาลา (Amygdala) เป็นศูนย์กลางของความพึงพอใจ   เมื่อเราเป็นเด็กทำความดีแล้วมีคนชื่นชม ความรู้สึกประทับใจนั้นจะเก็บสะสมไว้ที่อมิกดาลานี้ ทำให้อยากทำสิ่งนั้นอีก กลไกนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแรงจูงใจของมนุษย์เรา   ความพึงพอใจในชีวิตอาจมีหลายด้าน หลายกิจกรรม การมีกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกดีๆเช่นนี้ทำให้เรามีวิธีสร้างความพึงพอใจส่วนตัว เรียกว่าวงจรของความพึงพอใจ (Pleasure circuit)   บางคนมีวงจรเช่นนี้มาก บางคนมีน้อย   ขึ้นอยู่กับพื้นอารมณ์ และประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตที่ผ่านมา คนที่จะมีปัญหาได้ง่ายคือคนที่ขาดวงจรชีวิตที่มีความสุข   เขาก็จะแสวงหาจากกิจกรรมอื่นที่ทำให้รู้สึกพอใจได้ง่าย  เช่น การพนัน สารเสพติด เพศสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะกระตุ้นความตื่นเต้น หรือความสุขช่วงสั้นๆ อย่างทันอกทันใจ   คนพวกนี้มักอดทนรอคอยความสำเร็จหรือรางวัลไม่ได้นาน ทำให้หาวงจรความพึงพอใจได้ยากจากกิจกรรมทั่วๆไป

      ถ้าวิเคราะห์จิตใจคนที่เล่นการพนัน  เขาจะเป็นประเภทแสวงหาความตื่นเต้น ต้องการความสุขจากจินตนาการ เวลาเล่นการพนันประสบการณ์ที่หลายคนชอบมาก คือการได้ลุ้น ตรงนี้สร้างความสุข ความพึงพอใจได้มากๆ  แม้ว่าการลุ้นนั้นได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่เขาจะจำได้แม่นเฉพาะตอนที่ประสบผลสำเร็จ

       คนไข้คนหนึ่งของผมเป็นโรคติดการพนันที่ว่านี้ ภรรยาของเขาเป็นผู้พามาหาหมอทั้งที่เจ้าตัวเองไม่อยากจะมา ด้วยเหตุที่ตนเองไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใด ภรรยาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาอย่างขมขื่นว่า ขณะนี้เป็นหนี้ท่วมตัว พ่อเจ้าประคุณเอาไปเล่นการพนันหมด เล่นเสียแล้วก็ยังไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเล่นต่ออีก  ความเสียหายที่เกิดขื้นมากกว่าไฟไหม้บ้านซักสิบครั้ง ไฟไหม้บ้านยังมีโอกาสแก้ตัว แต่สามีติดการพนันนี้ไม่มีทางกลับ เพราะไม่มีทางเปลี่ยนนิสัยกันได้  เสียแล้วยังไม่เรียนรู้ ยังหาโอกาสเสียอีก คนในครอบครัวเดียวกันมักจะทนไม่ได้ ที่สำคัญคือเจ้าตัวไม่คิดว่าเป็นปัญหา ทำให้ไม่ร่วมมือในการแก้ใขเปลี่ยนแปลงตนเอง  ซึ่งก็เป็นความจริง ในเวลาต่อมาคนไข้คนนี้ไม่หยุดเล่นการพนัน แต่ภรรยาทำใจได้ คอยกันไม่ให้สามีเอาเงินไปเล่นมากจนทางบ้านเดือดร้อน ประโยคสุดท้ายที่คนไข้พูดกับผมคือ “ หมอรักษาผมไม่ได้หรอก    ถ้าไม่เชื่อ พนันกันก็ได้”

การรักษาและป้องกัน

      เนื่องจากการรักษาโรคติดการพนันไม่ค่อยได้ผล การป้องกันจึงสำคัญกว่าการรักษา ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ พยายามเสริมให้เด็กมีกิจกรรมที่ดี ให้เกิดวงจรความพึงพอใจชีวิตด้วยตัวเอง ให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ดีกับกิจกรรมที่ถูกต้อง  ใช้ความสามารถตนเองมากกว่าโชคหรือโอกาส   ให้มีความสุขกับงานสร้างสรรค์ ให้รู้จักรอคอยความสำเร็จ  ที่สำคัญผู้ใหญ่ต้องไม่เป็นตัวอย่างของการเล่นการพนันเสียเองในบ้านด้วยนะครับ 

-http://www.psyclin.co.th/new_page_6.htm-

.หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 09:38:58 PM
ติดการพนัน

-http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html-ปํญหาติดการพนัน
? การพนัน จัดว่าเสพติดด้วยหรือ
 
ในอดีต พฤติกรรมการติด (Addiction) มักถูกตีความให้หมายถึงการติดสารทางเคมี ที่มีคุณสมบัติทำให้เสพติดได้ เช่น ยาบ้า กัญชา ฝิ่น บุหรี่ เหล้า เท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการให้ความหมายที่กว้างขึ้นว่าพฤติกรรมการติดนี้ มีความหมายรวมถึงสิ่งที่ไม่ใช่สารเคมี เช่น พฤติกรรมการติดการพนัน ติดอินเตอร์เนท ติดเกม เป็นต้น

การพนันมีหลายชนิด ทั้งแบบที่เล่นกันมานานแล้ว เช่น การเล่นไพ่ ซื้อลอตเตอรี่ ซื้อหวย พนันกีฬา เล่นบิงโก พนันกับเครื่องเล่น หรือ แบบที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เช่น การพนันทางอินเตอร์เนต รวมไปจนถึง การเล่นหุ้นในตลาดหุ้นก็จัดเป็นการพนันรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้พบว่าการพนันชนิดใดที่ยิ่งได้รางวัลเร็วหรือเห็นผลประโยชน์เร็ว จะยิ่งทำให้ติดการพนันชนิดนั้นๆได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดการพนัน เป็นจากนิสัยหรือจัดว่าป่วย?

สำหรับสาเหตุของการเสพติดนั้น ปัจจุบันจัดว่าเป็นโรคทางสมอง โดยงานวิจัยได้พบว่า วงจรการทำงานของสมองของผู้ติดการพนันมีลักษณะที่ต่างจากคนทั่วไป เช่น วงจรการควบคุมตนเอง นอกจากนี้สารสื่อประสาทในสมองชนิดหนึ่ง คือ serotonin อาจเสียสมดุลในผู้ที่ติดการพนันโดยพบว่ามีระดับการทำงานลดลงการพนันในเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันแบบที่ไม่ต้องใช้ยุทธวิธี มีแนวโน้มที่จะเล่นเพื่อหลีกหนีปัญหาชีวิตมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการติดเหล้าหรือทำสิ่งผิดกฎหมายน้อยกว่า และมีแนวโน้มที่จะพยายามหาการความช่วยเหลือในการรักษาการติดพนันมากกว่าเพศชาย

การติดการพนันก่อให้เกิดความบกพร่องในชีวิตทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม หรืออาชีพอย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งในแง่ความสัมพันธ์และการเงิน คนทั่วไปที่เล่นการพนันอาจเล่นเพราะรู้สึกสนุกกับการที่ได้เสี่ยง หรือลุ้นที่จะชนะพนัน ในขณะที่บางคนเล่นเพื่อทำให้อารมณ์ตนเองดีขึ้น หรือเพื่อหลีกหนีจากปัญหามรสุมในชีวิต จากการศึกษาพบว่ามีนักพนันประมาณ8 - 47% ติดสารเสพติดชนิดอื่น เช่น บุหรี่ เหล้า กัญชา ร่วมด้วย และพบกลุ่มอาการทางจิตเวชได้มากกว่าคนทั่วไป เช่น ปัญหาบุคลิกภาพโดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบอันธพาล อาการซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย โดยพบการพยายามฆ่าตัวตายได้มากถึง 15 - 20% ของผู้ติดการพนัน


จะรู้ได้อย่างไรว่า เล่นการพนันถึงขั้นติดแล้ว?
มีแบบคัดกรองการติดการพนันแบบง่ายๆ ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ โดยหากตอบ “ใช่” ตั้งแต่ 7 ข้อขึ้นไปแสดงว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการเล่นการพนัน ข้อคำถามทั้ง 20 ข้อ มีดังนี้

1.        เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน
2.        การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข
3.        การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง
4.        คุณเคยรู้สึกสำนึกผิดหลังจากเล่นการพนัน
5.        คุณเคยเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาการเงิน
6.        การพนันทำให้ความสามารถต่างๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง
7.        หลังจากเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดและต้องเอาคืนของที่เสียไป
8.        หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเล่นอีกครั้งและเอาชนะให้มากขึ้น
9.        บ่อยครั้งที่คุณเล่นพนันจนกระทั่งเหลือสตางค์สุดท้าย
10.     คุณเคยยืมเงินเพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
11.     คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
12.     คุณไม่เต็มใจที่จะใช้เงินจะใช้พนันไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น
13.     การพนันทำให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ
14.     คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คุณวางแผนไว้
15.     คุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอื่น
16.     คุณเคยกระทำหรือคิดจะกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนในการพนัน
17.     การพนันทำให้คุณนอนหลับยากขึ้น
18.     การโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้คุณเกิดความอยากไปเล่นการพนัน
19.     คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนันสักสองสามชั่วโมง
20.     คุณเคยทำร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตายอันเป็นผลมาจากการพนันของคุณ


การเกิดปัญหาติดการพนันในคนหนึ่งๆ สามารถแบ่งได้เป็นสามช่วง ดังนี้

1.    ระยะแรก เป็นช่วงที่ผู้พนันชนะรางวัลใหญ่ หรือ ชนะติดต่อกันหลายครั้ง ทำให้พวกเขามองมันในแง่ดีว่าจะมีการชนะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้พนันและเริ่มเพิ่มจำนวนเงินที่ใช้พนันมากขึ้นเรื่อยๆ

2.    ระยะกลาง ผู้เล่นพนันจะคุยโม้โอ้อวดเกี่ยวกับการที่ไปชนะการเล่นพนันบ่อยครั้ง และเริ่มที่จะเล่นพนันเองคนเดียว เริ่มคิดเกี่ยวกับการพนันอยู่ตลอดและอาจยืมเงินครอบครัว เพื่อนฝูง หรือทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาใช้พนัน อาจเริ่มโกหกเกี่ยวกับการเล่นการพนันกับเพื่อน หรือครอบครัว และเริ่มรู้สึกหงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย ไม่สุงสิงกับใคร ชีวิตครอบครัวเริ่มไม่มีความสุข และไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ เริ่มที่จะเล่นพนันเพื่อ “ตามเอาคืน” และอยากกลับมาเล่นอีกครั้งให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะพนันที่เพิ่งเสียไป

3.    ระยะสุดท้ายเป็นช่วงที่เพิ่มการใช้เวลาไปกับการพนันอย่างมาก โดยอาจมีความรู้สึกร่วมไปกับความรู้สึกผิด โทษคนอื่นและทำตัวเหินห่างแปลกแยกออกมาจากครอบครัวและเพื่อนฝูง ในที่สุดอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนในการพนัน เขาอาจมีความรู้สึกสิ้นหวัง อยากตาย โดนตำรวจจับ หย่าร้าง หรือ มีปัญหาการใช้สารเสพติดชนิดอื่น เช่น เหล้า หรืออาจมีปัญหาทางอารมณ์

เล่นการพนันขั้นไหนถึงต้องรักษา?

อาการหรืออาการแสดงของการติดการพนันตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ American Psychiatric Association มีดังนี้ (4) โดยได้จัดลำดับเป็นคำย่อ

WAGER OFTEN เพื่อให้สะดวกในการจดจำได้ง่าย (3)

Withdrawal – รู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิดง่ายเวลาพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน

Affect significant relationship – ความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญ โอกาสในด้านการงาน การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน

Goal is to get even by chasing – หลังจากเสียเงินพนันแล้ว ได้พยายามที่จะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืนบ่อยครั้ง

Escape – เล่นการพนันเพื่อหาทางออกจากปัญหา หรือให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นจากความรู้สึกไม่สบายใจ

Rescue – ต้องให้บุคคลอื่นหาเงินมาช่วยให้พ้นจากการเป็นหนี้พนัน

Outside the laws – ทำผิดกฎหมาย เช่น ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ เพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนัน

Failure to control – พยายามที่จะควบคุม ลด หรือ หยุดการเล่นพนันแต่ทำไม่สำเร็จบ่อยครั้ง

Tolerance – พนันด้วยการเพิ่มปริมาณเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้คงความรู้สึกตื่นเต้นเช่นเดิมไว้

Evades telling the truth – โกหกครอบครัว แพทย์ผู้รักษา หรือ บุคคลอื่นเพื่อปกปิดการเล่นพนันของตนเอง

Needs to think about gambling – ครุ่นคิดถึงแต่การพนันอย่างมาก ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นพนันในอดีตของตนเอง ว่าเล่นได้หรือเสียอย่างไร รวมไปถึงการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรให้ชนะในคราวต่อไป หรือ คิดวิธีหาเงินเพื่อจะนำไปใช้ในการพนันครั้งต่อไป

หากมีอาการข้างต้น 5ข้อหรือมากกว่า แสดงว่าติดการพนัน แต่หากมี 3 หรือ 4 อาการ จัดว่าเป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และ หากมีเพียง 1 หรือ 2 ข้อ จะจัดเป็นผู้เล่นพนันที่มีความเสี่ยง (at-risk gambler) ดังแสดงในตาราง

ตาราง ชนิดต่างๆของนักพนัน


(http://files.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=2071554&d=1338301813)


เมื่อติดการพนันจะรักษาได้อย่างไร?

แม้ว่าการติดการพนันจะเป็นภาวะเรื้อรัง และมักจะกลับเป็นซ้ำได้บ่อยๆ แต่ก็เป็นภาวะที่สามารถรักษาได้ ผู้ติดการพนันมักจะขอรับการรักษาเมื่ออาการเป็นมากจนมีปัญหาการเงินขั้นรุนแรง อย่างไรก็ตามการรักษาจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ติดการพนันและครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องการเงินดีขึ้น สำหรับแนวทางการรักษามักใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral therapy) การให้คำปรึกษา (counseling) หรือ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนแนวคิด (cognitive therapy) และอาจให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นการพนัน การรักษาด้วยยาอาจมีส่วนช่วยได้บ้าง แม้ว่ายาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ได้ผล  แต่การให้การรักษาร่วมกันระหว่างการรักษาโดยไม่ใช้ยาร่วมกับการให้ยามีแนวโน้มที่จะทำให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดนอกจากนี้ควรรักษาโรคอื่นที่พบร่วมกับการติดการพนัน เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และ การติดสารเสพติดชนิดอื่น เช่น เหล้า บุหรี่ จะช่วยทำให้การติดการพนันดีขึ้นได้
กล่าวโดยสรุปการติดการพนันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลเสียที่รุนแรงตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว สังคม หรือการเงิน การติดการพนันเป็นความผิดปรกติทางสมองที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีความผิดปรกตินี้ได้โดยง่ายจากแบบคัดกรองต่างๆ การติดการพนันเป็นความผิดปรกติที่รักษาได้โดยการใช้พฤติกรรมบำบัด ร่วมกับการให้ยา

.

http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html (http://www.cumentalhealth.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)

.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 10:16:30 PM
โทษของการพนัน sub.(English-Chinese 中文)

โทษของการพนัน sub.(English-Chinese 中文) (http://www.youtube.com/watch?v=41xDNOd5z6c#)

-http://www.youtube.com/watch?v=41xDNOd5z6c&feature=player_embedded-


.


หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 10:33:10 PM
แม้แต่ศาสนาอิสลาม  ก็ยังเป็นโทษ  ลองศึกษาดูครับ


-----------------------------------------------------------

การพนันในทัศนะของอิสลาม

การพนัน (อังกฤษ: gambling(1)) หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดด้วยการเสี่ยงโชค โดยการทำนายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต การพนันอาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต๋า การพนันโดยการทำนายผลที่คาดว่าเกิดขึ้นในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทงม้า และการพนันที่ไม่มีการแข่งขันโดยขึ้นกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดเช่น หวย (2)

การพนันมีบัญญัติห้ามไว้ชัดเจนทั้งในคัมภีร์อัลกุรอ่านและอัสสุนนะฮ แต่.. คนที่ได้ขึ้นชื่อว่า “มุสลิม” บางส่วนกลับหมกหมุนอยู่กับการพนัน เหมือนกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และไม่แยแสกับบทบัญญัติห้ามดังกล่าว

1. อัลกุรอ่าน

อัลกุรอ่านได้บัญญัติห้ามเรื่องการพนันดังนี้

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ความว่า : โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! แท้ จริงแล้วสุรา การพนัน แท่นบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมที่เกิดจากการกระทำของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ้าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ (อัล-มาอิดะฮฺ : 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

91. ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน เท่านั้น และมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ และการละหมาดแล้วพวกเจ้าจะยุติใหม่ – อัลมาอิดะฮ/91

2. อัสสุนนะฮ

รายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศอ็ยบ์ (ร.ฎ) ว่า แท้จริงนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

ผู้ใดเล่นลูกเต๋า ก็เหมือนกับ เขาได้จุ่มมือของเขา ลงไปเนื้อหมูและเลือดของมัน (3)

รายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรีย์ว่า แท้จริงนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“ผู้ใดเล่นลูกเต๋า แน่นอนเขาได้ฝ่าฝืนอัลลอฮและรอซูลของพระองค์ (4)

 อิหม่ามนะวาวีย์(ขออัลลอฮเมตตาต่อท่าน) กล่าวว่า

قَالَ الْعُلَمَاءُ : النَّرْدَشِيرُ هُوَ النَّرْدُ ، فَالنَّرْدُ عَجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَ ( شِيرُ ) مَعْنَاهُ حُلْوٌ . وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

“บรรดานักวิชาการกล่าวว่า “ อัลนัรดะชีร คือ อัลนัรดุ(ลูกเต๋า) คำว่า “อัลนัรดุ) เป็นต่างชาติ(5)ที่ถูกนำมาใช้เป็นภาษาอาหรับ และคำว่า “(ชีรุ) หมายถึง “หุลวุน(แปลว่า หวาน) และหะดิษนี้ เป็นหลักฐานอ้างอิงของอิหม่ามชาฟิอีและนักวิชาการส่วนใหญ่ ว่า การเล่นลูกเต๋า เป็นสิ่งต้องห้าม (6)

وأخرج الآجري والبيهقي عن نافع أن عبدَ الله بنَ عمر آان يقولُ : " النردُ من الميسرِ

อัลอาญะรีย์ และอัลบัยหะกีย์ ได้บันทึกจาก นาเฟียะ ว่า อับดุลลอฮ บิน อุมัร กล่าวว่า “ อัลนัรดุ(การเล่นลูกเต๋า)นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการพนัน (7)

وَالنَّرْدُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ آَانَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ ، وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَيْسِرِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُوحَنِيفَةَ ، وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ فَيُحَرِّمُونَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ

 การเล่นลูกเต๋านั้น หะรอม ในทัศนะของอิหม่ามทั้งสี่ ไม่ว่า จะด้วยการพนันหรือไม่ก็ตาม แต่บางส่วนของสหายชาฟิอี ถือว่าอนุญาต ถ้าไม่มีการพนัน เพราะเชื่อว่า ในขณะนั้น(ในขณะที่ไม่มีการพนัน) ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากการพนัน และสำหรับ ชาฟิอี,สหายของเขาส่วนใหญ่,อะหมัด,อบูหะนีฟะและบรรดาอิหม่ามอื่นๆ ถือว่าหะรอม จะด้วยการพนันหรือไม่มีการพนันก็ตาม - ฟะตาวาอิบนุตัยมียะฮ เล่ม 32 หน้า 240

 

โทษของการพนัน

1.โทษของการพนัน ในด้านศาสนา

อัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَآْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมา และการพนัน จงกล่าวเถิดว่า ในทั้งสองนั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์ แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมัน – อัลบะเกาะฮเราะฮ/219

 1.1. การพนัน เป็นสหายของการตั้งภาคี(ชิริก)และการดื่มน้ำเมา เพราะอัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงระบุ การเล่นการพนัน ในกลุ่มเดียวกับ การดื่มน้ำเมา ,การบูชายันและการเสี่ยงติว ดังถ้อยคำแห่งอัลกุรอ่านที่ว่า

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

แท้ จริงแล้วสุรา การพนัน แท่นบูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว

 1.2. การพนันเป็นการกระทำอันโสมมและเป็นพฤติกรรมของมารร้าย ดังถ้อยคำแห่งอัลกุรอ่านที่ว่า

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! แท้ จริงแล้วสุรา การพนัน แท่นบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมที่เกิดจากการกระทำของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ้าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย

 1.3 การพนัน เป็นอาชีพที่ต้องห้ามและนำพาไปสู่นรก

ความว่า ท่านรอซูลุลลอฮ ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

آل لحم نبت من حرام فالنار أولى به

เนื้อทุกก้อนที่มันงอกเงยออกมา จากของที่ฮาราม ดังนั้นนรกคือสิ่งที่เหมาะสมยิ่งกับมัน. รายงานโดย ติรมีซีย์

 1.4. การพนันเป็นสิ่งต้องห้ามและการบริโภคจากรายได้ที่ต้องห้าม อัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงรับการงาน(อะมั้ลอิบาดะฮ)

ท่านรอซูลุลลอฮ ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين) فقال تعالى يا أيها الرسل آلوا من الطيبات واعملوا صالحا) وقال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  واشكروا لله ان آنتم اياه تعبدون ) ثم ذآر (الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك) رواه مسلم في صحيحه

แท้จริงอัลลอฮ(ซ.บ)นั้น ทรงดียิ่ง พระองค์จะไม่ทรงรับรอง นอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้น และอัลลอฮ(ซ.บ)ทรงบัญชาแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่บรรดาเราะซูล อัลลอฮ(ซ.บ)ตรัสไว้ว่า (โอ้บรรดารซูล พวกเจ้าจงบริโภคจากบรรดาสิ่งที่ดี และจงประกอบการดีเถิด )และอัลลอฮ(ซ.บ)ตรัสไว้อีกว่า (โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงบริโภค

 จากบรรดาสิ่งที่ดี สิ่งซึ่งเราได้ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า และจงขอบคุณต่ออัลลอฮ หากพวกเจ้าเคารพภักดีต่อพระองค์เท่านั้น ) ต่อมาท่านนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้ระบุว่า (ชายคนหนึ่งเขาได้เดินทางใกล ผมเฝ้ายุ่งเหยิง เต็มไปด้วยฝุ่น แล้วเขายกมือของเขาสู่ฟากฟ้า ขอดุอา ว่า”โอ้พระผู้อภิบาลของข้า โอ้พระผู้อภิบาลของข้า ทั้งๆที่ อาหารของเขา นั้น เป็นสิ่งต้องห้าม เครื่องดื่มของเขา เป็นสิ่งต้องห้าม เสื้อผ้าของเขาเป็นสิ่งต้องห้าม และ เขาหาอาหารมาด้วยสิ่งต้องห้าม ดังนั้น แล้วมันจะถูกรับสำหรับสิ่งดังกล่าวนั้น ได้อย่างไร - รายงานโดยมุสลิม

 

2. โทษของการพนันในด้านทางโลก

2.1 การพนันทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและการเป็นศัตรูกัน ดังอายะฮที่ว่า

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน เท่านั้น

2.1 การพนัน เป็นการกินทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْآُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าบริโภคทรัพย์ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบ" อันนิซาอฺ

2.2 การพนัน เป็นการทำร้ายสถาบันครอบครัว เพราะการพนันมีแต่การสูญเสีย และทำให้ครอบครัวล่มจม

“เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการได้เงินจากการพนันก็จะไม่ทำให้มีฐานะดีขึ้น ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ์ที่เรียกว่า mental accounting กล่าวคือมนุษย์จะให้คุณค่าของเงินแต่ละหน่วยไม่เท่ากัน สำหรับเงินออมที่สำคัญต่อชีวิตจะเสมือนว่าเก็บไว้ในซีกสมองที่มีความอนุรักษ์เงินที่หามาได้เป็นพิเศษ ไม่กล้าเสี่ยงลงทุนเพราะเกรงการสูญเสีย แต่สำหรับเงินที่ได้มาง่ายๆ หรือไม่คาดฝัน เช่น เงินเก็บตกได้ เงินมรดก เงินรางวัลจากลอตเตอรี่ เงินได้มาฟรีๆ เงินได้จากการพนัน เงินที่ได้มาโดยไม่ได้ออกแรง ฯลฯ มนุษย์จะเสมือนว่าเก็บมันไว้อีกซีกหนึ่งของสมอง จะใช้จ่ายออกไปอย่างง่าย อย่างขาด "ความเคารพ" เมื่อเทียบกับเงินในอีกซีกของสมอง

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เคยเห็นคนที่รวยจากการพนัน เมื่อได้มาก็จ่ายไปอย่างง่ายดาย และเมื่อเสียก็ต้องพยายามหาทางแก้ตัวเพื่อเอาเงินคืนมา และได้คืนมายากเพราะยามเมื่อคิดแค้นจะเอาคืนก็มักขาดสติ และเมื่อสติหายไปโอกาสจะชนะก็ยิ่งยากขึ้น(8)

จากที่รายละเอียดที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า การพนัน เป็นภัยร้ายต่อศาสนาและสังคมของมนุษย์ ที่มุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมพึงระวัง

บทความโดย อะสัน หมัดอะดั้ม asan12 call@hotmail.com

-----------------------------------------------

(1) ภาษาอาหรับเรียกว่า “กิมาร (قمار ) และ มัยสิร(ميسر )

(2) จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

(3) บันทึกโดย อิหม่ามมุสลิม หะดิษหมายเลข 2260

(4) บันทึกโดย อบูดาวูด หะดิษหมายเลข 4938 และอิบนุมายะฮ หะดิษหมายเลข 3762

(5) เป็นภาษาเปอร์เซีย

(6) ดู ชัรหุมุสลิม เล่ม 15 หน้า 16

(7) อัลอิรวาอฺ เล่ม 8 หน้า 287 เช็คอัลบานีย์ กล่าวว่า สายรายงานถูกต้อง

-http://www.azizstan.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:-q-q&catid=61&Itemid=99-

.


.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 02, 2012, 07:50:29 PM
โทษของการพนัน

โทษของการพนัน sub.(English-Chinese 中文) (http://www.youtube.com/watch?v=41xDNOd5z6c#)

-http://www.youtube.com/watch?v=41xDNOd5z6c&feature=related-

โทษของการพนัน
.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 02, 2012, 07:52:41 PM
Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 1/4

Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 1/4 (http://www.youtube.com/watch?v=gdItm-J2dHw#)

-http://www.youtube.com/watch?v=gdItm-J2dHw&feature=related-

.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 02, 2012, 07:53:45 PM
Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 2/4

Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 2/4 (http://www.youtube.com/watch?v=TTXFHlRWv-I#)

-http://www.youtube.com/watch?v=TTXFHlRWv-I&feature=relmfu-

.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 02, 2012, 07:54:39 PM
Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 3/4

Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 3/4 (http://www.youtube.com/watch?v=vhRD0xvyYSU#)

-http://www.youtube.com/watch?v=vhRD0xvyYSU&feature=relmfu-

.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 02, 2012, 07:56:01 PM
Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 4/4


Vip - ชีวิตย่อยยับ เพราะติดพนัน 31.8.10 4/4 (http://www.youtube.com/watch?v=SH0eYpSPKpQ#)

-http://www.youtube.com/watch?v=SH0eYpSPKpQ&feature=relmfu-

.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 09, 2012, 08:53:44 AM
การพนัน  ไม่เคยทำให้คนเล่นรวยได้เลย  ยกเว้นเจ้ามือ

เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา  ตอนที่เข้าทำงานใหม่ๆ  ตอนนั้นต้องไปทำงานต่างจังหวัด  สมัยนั้น  หากใครทำงานธนาคาร  จะมีผู้ที่ให้ความเชื่อถือมากๆ  โดยเฉพาะต่างจังหวัด

เพื่อนที่ทำงาน  , ข้าราชการ และเพื่อนๆพี่ๆ  ที่ค้าขายอาหาร  ที่ต้องมาติดต่อที่ธนาคาร  มีแต่กลุ่มที่เล่นแต่การพนัน  เราเข้าไปในกลุ่ม  ก็เล่นตาม  ทั้งเล่นการพนัน  ทั้งเที่ยวกลางคืน  เงินที่หามาได้  ก็หมดไปกับการพนัน  หมดไปกับการเที่ยวกลางคืน  พอเงินไม่พอใช้  ก็กู้เงินจากธนาคาร  นำมาใช้

2 ปีที่อยู่ในวังวน  หมดเงินไปเป็นล้าน

สุดท้าย  เจ้านายของผม(เป็นเพื่อนคุณพ่อ) และคุณพ่อ  ก็ช่วยกันย้ายผมกลับมายังกรุงเทพฯ

พอพ้นจากสภาพที่เคยอยู่  ก็เลิกได้

และกลับมาคิดได้ว่า  ไม่ว่าจะเป็นการพนัน  , การเที่ยวกลางคืน  ไม่เคยทำให้มีเงินขึ้นมาได้เลย  อีกทั้งบ่อนทำลายสุขภาพทางอ้อม  อายุน้อยๆ  ร่างกายยังคงรับได้

และในอนาคตตอนที่อายุสัก 60 ปีขึ้นไป  หากไม่มีเงิน  หากไม่เก็บเงิน  จะอยู่อย่างไร  ยิ่งอายุมากเท่าไหร่  โรคภัยไข้เจ็บจะตามมาอีกมาก  จะหาเงินที่ไหนรักษาตนเอง

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นครับ

.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ กรกฎาคม 09, 2012, 05:47:30 AM
2สาวใหญ่เจ๊งพนันบ่อนรับจ้างขนยาไอซ์โดนรวบ
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 11:15 น.

-http://www.dailynews.co.th/crime/133842-

วันนี้ (2 ก.ค.) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว ผกก.สภ.เมือง จ.เชียงราย สืบทราบว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปกับรถทัวร์เพื่อเดินทางเข้าไปส่งให้ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ สวป. นำกำลังตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2 หมู่ 9 ต.สันทราย ออกตรวจตราภายในสถานีขนส่งอย่างเข้มงวด

 (http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/133842/1.jpg)

(http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/cover/133842.jpg)

จนกระทั่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจมาถึงชานชาลาที่ 2 พบรถทัวร์ของบริษัทสมบัติทัวร์ หมายเลขข้างรถ 90-4 วิ่งระหว่างเชียงราย-กรุงเทพฯ โดยเมื่อขึ้นไปตรวจสอบบนรถที่บริเวณเบาะนั่งหมายเลข 13 บี และ 13 ซี พบสาวใหญ่ 2 คน ท่าทางมีพิรุธ จึงขอตรวจค้น พบยาไอซ์ชนิดเกล็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสซุกซ่อนอยู่ในยกทรงคนละ 4 ก้อน รวมทั้งหมด 8 ก้อน น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ก่อนนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก

 

สอบสวนทราบว่าสาวใหญ่ทั้ง 2 คน ชื่อนางศรีไพร สีพุด อายุ 43 ปี และ นางมณีรัตน์ งามนางนาค อายุ 35 ปี โดยทั้งคู่ ให้การรับสารภาพว่า ได้เดินทางมาที่ จ.เชียงราย และข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปเล่นการพนันที่บ่อนการพนันแห่งหนึ่งจนเสียเงินหมดตัวทั้ง 2 คน ระหว่างนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งทราบเพียงชื่อเล่นว่าเจ้ ได้มาว่าจ้างให้ขนยาไอซ์จำนวนดังกล่าวไปส่งที่กรุงเทพฯ โดยจะได้ค่าจ้างคนล่ะ 5 หมื่นบาท จึงตัดสินใจรับงาน โดยใช้วิธีนำยาไอซ์ซุกในยกทรงแต่ก็มาถูกตำรวจจับกุมได้เสียก่อน

 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: logi343 ที่ กรกฎาคม 16, 2012, 04:25:19 PM
ขอบคุณมากๆๆๆ นะครับบบบ
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ กันยายน 13, 2012, 09:28:18 PM

จับลูกผกก.กับแฟนสาวลักแท็ปเล็ต-ไอโฟน หาเงินเคลียร์หนี้พนันบอล
-http://www.dailynews.co.th/thailand/154974-

(http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/cover/154974.jpg)

(http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/154974/0.jpg)

(http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/154974/1.jpg)

(http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/154974/2.jpg)

เช้าวันนี้ (13 ก.ย.) พ.ต.ต.พูนทรัพย์ รวมสุข สว.สส.สภ.ภูพิงค์ จ.เชียงใหม่ แถลงข่าวจับกุมตัวนายพฒน พูนสถาพร อายุ 31 ปี ลูกชายนายตำรวจระดับผู้กำกับการสังกัดหนึ่ง พร้อมของกลางเครื่องแท็บเล็ตยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นนิวไอแพ็ด จำนวน 11 เครื่อง โทรศัพท์มือถือยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 4 เอส จำนวน 6 เครื่อง เครื่องแท็บเล็ตยี่ห้อซัมซุง รุ่นซัมซุงแท็บ 2 จำนวน 15 เครื่อง พ.ต.ต.พูนทรัพย์เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มี น.ส.สุวพร อินสังหาร อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นพริตตี้อยู่บ้านเลขที่ 121/32 หมู่ที่ 9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เข้าแจ้งความว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ของกลางซึ่งเป็นแท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือไปจำนวน 32 เครื่อง ภายในการจัดงานคนไอท คอมพ์แอนด์โมบาย ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ก.ค. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทรัพย์สินได้สูญหายไปในช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 4 ก.ค. เนื่องจากทางบริษัทที่ร่วมเปิดงานได้นำสินค้าไปจัดบูธทิ้งไว้ก่อนเปิดงานในช่วงเช้า ทรัพย์สินมีมูลค่ากว่า 4.5 แสนบาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนหาตัวคนร้าย อีกทั้งได้ข้อมูลว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เกิดเหตุคนร้ายทุบกระจกรถยนต์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงด้านข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้พบเห็นเหตุการณ์และจดจำทะเบียนรถของผู้ต้องสงสัยไว้ได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แกะรอยตามหาคนร้าย จนกระทั่งทราบว่ามีการนำเครื่องแท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือรุ่นไอโฟน ที่มีลักษณะตรงกับที่ผู้เสียหายแจ้งความไว้ ถูกนำไปขายตามร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และในเขตกรุงเทพ โดยจากการตรวจสอบภาพกล้อวงจรปิดของร้านที่คนร้ายนำไปขายพบว่ามากับหญิงสาวอีก 1 คน จึงเข้าจับกุมนายพฒนได้ในเวลาต่อมาขณะเดินอยู่บนถนนใน อ.สันทราย จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่าร่วมมือกับแฟนสาวชื่อ น.ส.อังคณา ถาริน อายุ 21 ปี นศ.ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง เพราะต้องการเอาเงินไปใช้หนี้พนันบอล จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจับกุม น.ส.อังคณา เพิ่มอีกคน เบื้องต้นให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เห็น จึงนำตัวทั้งคู่ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงค์ดำเนินคดีต่อไป.

http://www.dailynews.co.th/thailand/154974 (http://www.dailynews.co.th/thailand/154974)
.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 18, 2013, 10:07:05 PM
กลโกงการพนัน เผยเทคนิคการโกง


กลโกงการพนัน เผยเทคนิคการโกง (http://www.youtube.com/watch?v=1hd4cpfgU24#)

กลโกงการพนัน เผยเทคนิคการโกง (http://www.youtube.com/watch?v=1hd4cpfgU24#)

-http://www.youtube.com/watch?v=1hd4cpfgU24-


.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 06, 2013, 07:07:13 AM
เพราะรัก! รวบสาวอดีตพนักงานแบงก์กรุงไทย พร้อมแฟนหนุ่ม เชิดเงิน 9 ล้านบาท

-http://news.sanook.com/1189804/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-9-/-

-http://www.springnewstv.tv/-

(http://p3.s1sf.com/ns/0/ud/237/1189804/4.jpg)

ตำรวจภูธรภาค 4 แถลงข่าวรวบอดีตพนักงานสาวธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครพนม พร้อมแฟนหนุ่ม เชิดเงินธนาคารเกือบ 9 ล้านบาทเมื่อเดือนมกราคม สารภาพทำไปเพื่อช่วยแฟนที่ติดหนี้พนัน

พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 แถลงข่าวจับกุมตัว น.ส.จุฑามาศ สุวรรณบำรุง อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสบริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม กับ นายศุภเศรษฐ์ ชนะชัย แฟนหนุ่ม อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 หลังถูกจับกุมขณะนำโทรศัพท์มือถือไปจำนำที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง จ.สมุทรปราการ ในคดียักยอกทรัพย์เงินสดเกือบ 9 ล้านบาท จากตู้เอทีเอ็ม 3 ตู้ หน้าธนาคารก่อนหลบหนีไป

น.ส.จุฑามาศ สารภาพว่า สาเหตุที่ลงมือทำ เพราะแฟนหนุ่มติดการพนันอย่างหนัก โดยเฉพาะการพนันประเภทออนไลน์ และ บาคาร่าใน จ.นครพนม ด้วยความรัก เมื่อฝ่ายชายขอให้ช่วยเหลือ จึงลักลอบเปิดตู้เซฟเนื่องจากรู้รหัสและมีกุญแจ โดยระหว่างหลบหนีไปตามจังหวัดต่างๆ แฟนหนุ่มยังคงเล่นการพนันออนไลน์และตามบ่อนในจังหวัดต่างๆ จนกระทั่งเงินหมด จึงตัดสินใจนำโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่มาจำนำ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้

สำหรับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อคืนวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา โดย น.ส.จุฑามาศ ได้ขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุ จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาโอนเงิน 1,700,000 บาท จากบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีแฟนหนุ่ม เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่า น.ส.จุฑามาศ เปิดตู้เซฟของตู้เอทีเอ็ม และเอาเงินสดภายในธนาคารไป


http://news.sanook.com/1189804/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-9-/ (http://news.sanook.com/1189804/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-9-/)
.หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 15, 2013, 10:13:39 AM


"ศึก 2 ชา"เส้นบางๆ... พนันหรือเสี่ยงโชค
-http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFkyOHlOVEUxTURZMU5nPT0=&sectionid=TURNd05RPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB4TlE9PQ==-

คอลัมน์ เมืองไทย25น.
ทวี มีเงิน


เสาร์นี้ยังอยู่กับควันหลงงานวิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต นำทีมโดย "ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค์" ในหัวข้อ "การพนันหรือการเสี่ยงโชค" เนื่องจากในปัจจุบันการพนันกับการเสี่ยงโชคแยกกันลำบาก การพนันบางครั้งก็เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือการเสี่ยงโชค ขณะที่การเสี่ยงโชคแบบบ้าเลือดก็อันตรายกว่าพนันก็มีสมัยเด็กๆ มีผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งจัดชิงโชคให้แม่บ้านเก็บแผ่นการ์ดสีต่างๆที่ใส่มาในกล่องให้ครบ 4 สีแล้วจะได้รถยนต์ ชาวบ้านพากันซื้อผงซักฟอกยี่ห้อนี้มาเทใส่กะละมังเพื่อจะควานหาการ์ดให้ครบ 4 สี เทจนเต็มกะละมังก็ได้ไม่ครบ ไม่มีใครรู้ว่าการ์ดที่ใส่ในกล่องผงซักฟอกมีครบ 4 สีจริงหรือไม่ทุกวันนี้การชิงโชคแยบยลและดุเดือดมากขึ้น ในงานเสวนางานวิจัยได้หยิบกรณีศึกษาการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทชา 2 แห่งที่แข่งกันดุเดือดในขณะนี้ เป็นการกระตุ้นยอดขายโดยมีรางวัลล่อใจจนกำลังกลายเป็นการมอมเมาประชาชน และทำให้คนบริโภค สินค้าเกินความจำเป็น บริษัทชาทั้ง 2 แห่งแข่งขันการแจกรางวัลแบบแพ้กันไม่ได้ มีการแจกทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทเป็นเวลา 60 วัน แจกไอโฟน 5 วันละ 10 เครื่อง ขณะที่อีกบริษัทหนึ่งแจกทองคำมูลค่า 1 หมื่นบาททุกชั่วโมง รวม 8 ครั้งต่อวัน

รายงานวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการแข่งขันลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นการพนันเพราะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นทุกวันทุกชั่วโมงการกระตุ้นยอดขายกำลังจะกลายเป็นการมอมเมาประชาชนและให้คนบริโภคเกินความจำเป็นจนมีข่าวว่าชาวบ้าน ร้านค้า ขายเฉพาะฝาอย่างเดียว ส่วนน้ำบรรจุใส่ขวดใหม่ขายแยกต่างหากอันที่จริงสินค้าอื่นๆ เฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มบำรุงกำลังหลายยี่ห้อก็แจกแหลกไม่แพ้กัน คนทำธุรกิจต่างก็หวังชิงส่วนแบ่งการตลาดมากๆ แต่หากเกินเส้นความพอดีแทนที่จะเป็นการเสี่ยงโชคก็เป็นการพนันได้ในงานวิจัยของ "Blaszczynsky Walker Sagris & Dicksonz 1997 ชี้ว่าการเสี่ยงโชคเป็นนิสัยของเด็กและเยาวชนมีผลทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ติดการเสี่ยงโชค เนื่องจากปัญหาติดการเสี่ยงโชคจะพัฒนาในช่วงวัยรุ่นจะไปโทษเอกชนฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะกฎหมายการพนันของเราล้าสมัยตั้งแต่ปี 2478 ยังไม่เคยมีการปรับปรุง นิยามก็ไม่ชัดว่าอันไหนเข้าข่ายการพนัน อันไหนเสี่ยงโชค หรืออะไรที่ถือเป็นการพนันเพื่อความบันเทิง

มันจึงมั่วกันอย่างนี้


หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 29, 2013, 09:31:28 PM
รวบแล้ว! หลานทรพีฆ่าโหด สองตา-ยาย ชิงทรัพย์จ่ายหนี้พนันบอล
โดย ทีมข่าวอาชญากรรม    29 มิถุนายน 2556 17:39 น.
-http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000079145-([url]http://pics.manager.co.th/Images/556000008302501.JPEG[/url])
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายธิพันธ์ธร มากสมบูรณ์ หรือโต๊ด อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาทำแผนฯ

([url]http://pics.manager.co.th/Images/556000008302502.JPEG[/url])

ตร.สน.บางเขน รวบหลานทรพีปาดคอ 2 ตา - ยาย ชิงทรัพย์ อ้างติดหนี้พนันฟุตบอล
       
       วันนี้(29มิ.ย.)เมื่อเวลา 13.00น. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เจริญ ศรีศศลักษณ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ ผกก.สน.บางเขน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.บางเขน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัวนายธิพันธ์ธร มากสมบูรณ์ หรือโต๊ด อายุ 23 ปี พร้อมของกลาง มีดปลายแหลมจำนวน 1เล่ม เงินสด 2,400 บาท และพระเครื่องกว่า 100 องค์
       
       พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมาเกิดเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธมีดก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ ส.ท.สมหมาย บุญโต อายุ 81ปี และนางมาลัย บุญโต อายุ76ปี สองสามีภรรยาเสียชีวิตภายในบ้านพักเลขที่ 49/133 หมู่บ้านไปรษณีย์ ซ.พหลโยธิน 48 แยก 56 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. โดยคนร้ายได้ทรัพย์สินเป็นพระเครื่องและเงินสดจำนวนหนึ่ง ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกองเลือดและมีหยดเลือดหยดอยู่ตามทางหลังบ้านซึ่งคาดว่าเป็นทางที่คนร้ายปีนกำแพงหลังบ้านหลบหนี เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายธิพันธ์ธร ซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของผู้ตายมีพฤติกรรมน่าสงสัย หลังเกิดเหตุได้หายไปจากบ้านและเคยมีประวัติเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามตัวเพื่อมาสอบสวน จนสามารถจับกุมตัวนายธิพันธ์ธรได้ที่สน.พหลโยธิน หลังเจ้าตัวทำทีเข้าไปแจ้งความเพื่อปิดบังอำพรางว่าถูกโชเฟอร์แท็กซี่ทำร้าย ซึ่งที่จริงแล้ว แผลที่ฝ่ามือขวานั้นมาจากการต่อสู้ขัดขืนของผู้ตาย
       
       ด้านพ.ต.อ.เจริญ กล่าวต่อว่า นายธิพันธ์ธรไม่ได้ทำงานอะไร แต่หลอกคนในบ้านว่ามีงานทำแล้ว และจะออกจากบ้านไปข้างนอกตั้งแต่เช้ากลับเข้ามาตอนเย็น แต่ไม่ได้ไปทำงาน ซึ่งสาเหตุที่ได้ก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจาก นายธิพันธ์ธร ได้ไปติดพนันบอลในเว็บไซต์รับพนันบอล และกำลังถูกติดตามทวงหนี้ จึงแอบลักลอบเข้าไปในบ้านของตากับยายทั้งสองคน ซึ่งเป็นตายายแท้ๆของนายธิพันธ์ธร ซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านของตนเอง ในขณะนั้นคนในครอบครัวออกไปข้างนอกกันหมด โดยขณะที่นายธิพันธ์ธร กำลังเดินเข้าไปในบ้านนั้น ก็พบกับนางมาลัยนอนดูโทรทัศน์อยู่ นางมาลัยได้สังเกตเห็นนายธิพันธ์ธร สะพายกระเป๋าท่าทางแปลกๆ จึงขอดูว่าในกระเป๋ามีอะไรอยู่ เนื่องจากเกรงว่านายธิพันธ์ธรจะเข้ามาขโมยของในบ้านอีกแต่นายธิพันธ์ธรไม่ยอมจึงมีการยื้อยุดฉุดกระชากและนางมาลัยเรียกให้ส.ท.สมหมาย มาช่วย จนนายธิพันธ์ธร เกิดความโมโหและใช้มีดปลายแหลมแทงทั้งสองคนจนเสียชีวิต
       
       จากการสอบสวนนายธิพันธ์ธร ให้การว่า ตนติดหนี้เว็บไซต์พนันบอลจำนวน 20,000 บาท และต้องหาเงินมาจ่ายก่อนวันจันทร์ที่1ก.ค.นี้ แต่ไม่รู้ว่าจะหามาจากที่ไหน จึงคิดว่าจะเข้าไปแอบขโมยสร้อยคอทองคำ ของตากับยายในบ้าน โดยเลือกลงมือในวันศุกร์ซึ่งไม่มีใครอยู่บ้าน แต่เมื่อเดินเข้าไปยายกลับมาขอค้นดูในกระเป๋าตน ซึ่งในนั้นมีเสื้อ หนังสือ และมีดปลายแหลม ซึ่งตนได้เอาเสื้อกับหนังสือให้ยายดู แต่ยายไม่เชื่อ บอกว่าอยากจะดูให้หมด พร้อมทั้งกับดุด่าว่าตนจะต้องเข้ามาลักขโมยของในบ้านอีกแน่ เนื่องจากตนเคยเข้าไปขโมยของในบ้านมาแล้ว 2 ครั้ง
       
       "นอกจากนี้ยายยังด่าว่าจะไม่สนใจอีกแล้ว เพราะเตือนอะไรก็ไม่เคยฟัง ทำให้ผมรู้สึกน้อยใจว่ายายไม่สนใจ ต้องอยู่ตัวคนเดียว และเกิดความโมโห เมื่อสบโอกาสตอนที่ยายเมินหนีชักมีดปลายแหลมในกระเป๋าสะพายออกมา แต่ยายหันหน้ามาเจอพอดี จึงเกิดการแย่งมีด ระหว่างนั้นยายเรียกตาให้มาช่วย ผมจึงสะบัดมีดไปทางตา ขณะที่ตาวิ่งเข้ามา มีดก็โดนตาจนทรุดลงและเสียชีวิต จากนั้นผมก็หันมาใช้มีดแทงยายอีกคน" นายธิพันธ์ธร กล่าว
       
       นายธิพันธ์ธร กล่าวว่า จากนั้นตนได้หยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ตามีอยู่ประมาณ 200 บาท และพระเครื่องจำนวนหนึ่งในกระเป่าถือก่อนปีนกำแพงด้านหลังบ้านหนีออกไป แล้วเดินลุยป่าหลังบ้านไปโผล่ซอยถัดไป แต่คิดว่าคงไปไม่รอดเพราะไม่มีเงิน จึงทำทีไปแจ้งความหลอกว่าถูกแท็กซี่ทำร้าย เพื่ออำพรางคดี
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ได้นำตัว นายธิพันธ์ธร ไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ โดยมีประชาชนละแวกใกล้เคียงมามุงดูการทำแผนฯ เป็นจำนวนมาก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คนร้ายฆ่าโหดสองตายายหมกบ้านพักชิงพระเครื่องดังเย้ยตะวัน!
โดย ทีมข่าวอาชญากรรม    28 มิถุนายน 2556 23:40 น.
-http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000078921-

ตำรวจบางเขน รับแจ้งเหตุคนถูกฆ่าในบ้านพักภายในหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศกลางวันแสกๆ ตรวจสอบพบเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามรุ่น 1 พร้อมเมียถูกกระหน่ำแทงดับอนาถ คาดคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์
       
       วันนี้ (28 มิ.ย.) เมื่อเวลา 14.45 น. พ.ต.ท.แบ๊งค์ บัวนวล พงส.ผนพ.สน.บางเขน ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 49/133 หมู่ 4 หมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ซอย 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วย พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง รองผบช.น. พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ รอง ผบช.น. พ.ต.อ.เจริญ ศรีศศลักษณ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ ผกก.สน.บางเขน แพทย์รพ.ตำรวจ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
       
       ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา มีร่องรอยหยดเลือดปรากฏรอบบ้าน ภายในบ้านพบร่องรอยรื้อค้นกระจุยกระจาย ที่หน้าห้องนอน พบศพนางมาลัย บุญโต อายุ 76 ปี สภาพศพสวมเสื้อลายดอกใส่ผ้าถุง นอนตะแคงเสียชีวิตโดยถูกแทงด้วยของมีคมจำนวน 12 แผล มีแผลฉกรรจ์ถูกปาดคอ ภายในห้องนอน พบศพ ส.ท.สมหมาย บุญโต อายุ 81 ปี อดีตทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามรุ่น 1 ข้าราชการบำนาญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาพศพไม่สวมเสื้อ ใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน นอนคว่ำ หัวหันไปทางเตียงนอน ถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ลิ้นปี่และหน้าอกเสียชีวิตจมกองเลือด บริเวณหิ้งบูชาพระในห้อง มีรอยรื้อค้นทรัพย์สินกระจุยกระจายและคราบเลือด ตรวจสอบบริเวณใกล้ยเคียงพบเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเทาดำต้องสงสัยว่าเป็นของคนร้าย จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
       จากการสอบสวนนางสุภาพร บุญโต อายุ 56 ปีลูกสาวคนตายให้การว่า บ้านหลังดังกล่าวอยู่กัน 6 คน แบ่งกันอยู่โดยมีบ้านอีกหลังอยู่ในรั้วเดียวกัน ปกติพ่อกับแม่จะอยู่บ้านหลังเกิดเหตุ ตนจะดูแลพ่อกับแม่ โดยพ่อจะดูโทรทัศน์ในห้อง ส่วนแม่ก็จะเย็บผ้ากับจักรอยู่ในบ้าน ก่อนเกิดเหตุตนออกจากบ้านตอน 11.30 น. เพื่อไปทำธุรกรรมที่ธนาคารในห้างแฟชั่นส์ ไอส์แลนด์ เมื่อกลับมาตอนเวลา 14.00 น. เห็นสุนัขที่พ่อเลี้ยงไว้ อยู่นอกตัวบ้าน ทั้งที่ปกติสุนัขจะอยู่แต่ในตัวบ้านไม่ได้ออกมาก็เกิดสงสัย จึงตะโกนเรียกพ่ออยู่นาน พ่อก็ไม่ได้ออกมา เมื่อดูที่ประตูบ้านพบว่าล็อกกุญแจบ้านปิดมิดชิดผิดปกติ จึงเดินอ้อมไปทางหลังบ้านซึ่งมีบ้านอีกหลังติดกันภายในรั้วเดียวกัน เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ถึงกับตกใจ เพราะเห็นคราบเลือดเป็นทางยาว ก่อนจะเห็นศพพ่อกับแม่ของตนจึงรีบเรียกคนแถวนั้นมาช่วยคิดว่าอาจจะยังไม่ตายแต่เห็นบาดแผลกับเลือดออกมาแยะคิดว่าเสียชีวิตแน่นอนจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
       พล.ต.ต.อนุชัย กล่าวว่า เบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายมีมากกว่า 1 คน เข้ามาก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงสองตายายร่วมกว่า 10 แผลทำให้เสียเลือดมากเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ มีการรื้อค้นทรัพย์สิน เพื่อหาทรัพย์สินบางอย่าง แต่ไม่ได้ไป ทั้งนี้คนร้ายได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมบาด ซึ่งจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรพ.ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเผื่อคนร้ายมารักษาตัว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียง ส่วนประเด็นการฆาตกรรมนั้น ยังไม่มุ่งไปทางใดทางหนึ่ง ขอสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาข้อเท็จจริงและไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
       มีรายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้าเกิดเหตุ ประมาณ 2-3 วันมีผู้ชาย 2 คนเดินทางมาสอบถามบ้านของผู้เสียชีวิต และวันนี้ในช่วงเที่ยง มีชาย 2 คน คนแรกสูง 170 เซนติเมตร สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำสภาพเก่า ทั้งสองคนรูปร่างสันทัด เดินทางมาถามหาบ้านผู้ตายที่ร้านอาหารตามสั่งหน้าปากซอย ส่วนปมเหตุฆาตกรรมนั้น เจ้าหน้าที่มุ่งที่ประเด็นชิงทรัพย์ เพราะผู้ตายสะสมพระเครื่องรุ่นเก่า มีพระใส่กรอบเลี่ยมทองเก็บไว้ แต่ตอนเกิดเหตุ ทางลูกหลานผู้ตายได้ค้นหาพบว่าสร้อยพระเลี่ยมทองหายไปเป็นพวงยังไม่ทราบมูลค่า อย่างไรก็ดีทางญาติจะตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดอีกครั้งว่ามีทรัพย์สินใดหายไปอีกหรือไม่ ทั้งนี้หลังก่อเหตุคนร้ายได้รับบาดเจ็บไปล้างมือที่หลังบ้านแล้วหลบหนีไป มีพยานเห็นคนสภาพตัวเปียกน้ำเดินไปทางหลังของหมู่บ้านซึ่งเป็นบึงน้ำหญ้ารกร้างดังกล่าว
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ กันยายน 28, 2013, 08:34:20 AM
ผีพนัน
-http://sport.sanook.com/1238054/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99/-

(http://sport.sanook.com/1238054/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99/)

กีฬากับการพนัน เป็นของที่อยู่คู่กันมาทุกยุคทุกสมัย บางประเทศ ก็มีการเปิดให้ แทงกันอย่างถูกกฎหมาย แต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่

หลายคนสงสัยว่า พวกนักกีฬา เขาจะรู้กันหรือไม่ ว่า เกมที่ตัวเองลงแข่งมีเดิมพัน ต้องชนะเท่าไหร่ สกอร์เท่าไหร่ ราคาเปิดมา ต่อกันเท่าไหร่ ขอบอกเลยว่า ยังไงเขาก็รู้ เพราะบางคนถึงขั้นกระโดดลงมาแจมกับการเดิมพันเองเลยด้วยซ้ำ
 
ตอนนี้คนที่เป็นข่าวดังมากที่สุดก็คงจะเป็น สตีเฟ่น ลี อดีตนักสนุกเกอร์คนดังชาวอังกฤษ ที่ตอนนี้ โดนสั่งแบนยาวถึง 12 ปี หลังโดนจับได้ว่าผิดจริงจากคดีล็อกผล ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่เป็นถึง 7 ครั้ง
 
(http://pe2.isanook.com/ns/0/ud/247/1238054/s1.jpg)
สตีเฟ่น ลี อดีตนักสนุกเกอร์คนดังชาวอังกฤษ
 

ถ้าเราจะหา กีฬาชนิดไหน ที่สามารถล็อกผลได้แบบแนบเนียนที่สุด ผมคงต้องขอบอกเลยว่า สนุกเกอร์ นี่แหละ คือหนึ่งในนั้น
 
กีฬาฟุตบอล การล็อกผล จะทำได้ยากหน่อย เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ยิ่งเมื่อทีมคุณมีตั้ง 11 คน หากเพื่อนไม่เอากับคุณด้วย มันก็ยากที่จะทำได้ตามเป้า
 
ดังนั้นกีฬาที่จะล็อกผลได้ง่าย ก็จะต้องเป็นกีฬาประเภทบุคคล แต่อย่าง กีฬาเทนนิส หรือ แบดมินตัน มันก็ไม่ใช่ง่าย เพราะยังไงคนดูก็ดูออก หากคุณจงใจตีเสียจนเกินงาม
 
แต่สำหรับ กีฬาสนุกเกอร์ นั้น ง่ายนิดเดียว ยิ่งในระดับอาชีพแล้ว หากคุณแทงพลาดสักไม้ คุณก็เสียเฟรมง่ายๆ โดยที่แทบไม่มีใครจับได้ 

(http://pe2.isanook.com/ns/0/ud/247/1238054/s2.jpg)
ลี คงหิวเงินมาก ถึงขั้นแ_กไม้แทนไปก่อน
 

สาเหตุสำคัญของ นักกีฬาที่ต้องลงมาทำแบบนี้ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเงินๆ ทองๆ อย่างที่เรารู้กันว่า กระแสของกีฬาสนุกเกอร์นั้นไม่บูมเหมือนในอดีต และที่สำคัญ เงินรางวัลก็ยิ่งร่อยหรอลงไปทุกขณะ ทำให้ หลายคนต้องหาทางออกด้วยวิธีนี้ ซึ่งเชื่อว่า สตีเฟ่น ลี คงไม่ใช่คนสุดท้ายที่ทำแบบนี้
 
อีกคนหนึ่ง ที่ตอนนี้ โดนสงสัยอยู่พอสมควร ก็คือ ลี ชอง เหว่ย นักแบดมินตันมือวางอันดับ 1 ของโลก ชาวมาเลเซีย ที่ถูกพวกนักพนันทั้งหลายตั้งข้อสังเกตุกันว่า ตีเหมือนรู้ราคา
 
การเล่นพนันกีฬาแบดมินตัน หรือ เทนนิส นั้น จะมีการคิดเงินขึ้น ก็คือเกมการแข่งขันมันต้องจบลงอย่างเดียว ถ้าแข่งไม่จบ ก็ถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะ
 
(http://pe2.isanook.com/ns/0/ud/247/1238054/s3.jpg)
ถ้าชอง เหว่ย จะแกล้งแพ้ หลินตัน นี่แหละเหมาะสุดเพราะสูสีและไม่มีทางจับได้แน่
 

ถ้าให้ยกตัวอย่าง แมตช์ล่าสุด ที่โดนตั้งข้อสงสัย ก็คงเป็น เกมที่ ชองเหว่ย แพ้หลินตัน ในรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากว่าต้องถอนตัวในแต้มสุดท้าย มือ 1 ของโลกชาว มาเลเซีย ตัดสินใจถอนตัวในแต้มสุดท้าย เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ผลคือ หลิน ตัน ชนะได้แชมป์ไป แต่คนที่แทงว่า เขาจะได้แชมป์ ก็ไม่ได้เงิน เพราะถือว่าเกมยกเลิก
 
หรือ สมมติว่า นักกีฬา A มีแต้มต่อนักกีฬา B อยู่ที่ เกมครึ่ง แม้ว่า นักกีฬา B จะได้เกมไปแล้ว แต่ก็ใช่ว่า คนแทงนักกีฬา B จะได้เงิน เพราะ ถ้าหากเกิดมีการถอนตัว นักกีฬา A เงินเดิมพันทั้งหมดก็จะถูกยกเลิกไป
 
วกมาที่ วงการฟุตบอล กันบ้าง ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าว กันเกี่ยวกับการล็อกผล ที่กำลังมีการพยายามกวาดล้างกันอยู่ แต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือ พวกนักบอล ตอนเลิกเล่นไปแล้ว แต่ก็ต้องพังเพราะการพนัน
 
(http://pe2.isanook.com/ns/0/ud/247/1238054/s4.jpg)
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี แต่ถ้าผิดจริงเขาก็รื้อคดีกลับมาจนลงโทษคนผิดได้


 จูเซปเป้ ซินญอรี่ อดีตดาวยิงคนดังของ สโมสร ลาซิโอ ก็ไม่พ้นวงจรอุบาทว์นี้ เพราะโดนจับได้ถึงขั้น เป็นคนรับแทงเองด้วยซ้ำ อย่างที่เป็นข่าวใหญ่โต เมื่อ 2 ปีก่อน
 
คนที่การพนันทำลายชีวิตไปเลยก็คือ ดีทมาร์ ฮามันน์ อดีตกองกลางทีมชาติเยอรมัน ของ สโมสร ลิเวอร์พูล, บาเยิร์น มิวนิค และ อีกหลาย ๆ ทีม
 
ฮามันน์ ยอมรับว่าตัวเองติดพนันอย่างมาก โดยเฉพาะการแทงผ่านเว็บ ที่สำคัญ เขาไม่ได้แค่แทงบอลเท่านั้น แต่รวมไปถึงกีฬาอื่นๆ ยัน คริกเก็ต และ ปาลูกดอก โดยเฉพาะ สองกีฬาอย่างหลัง ตัวของ ฮามันน์ เผยว่า เขาสูญเงินไปเป็นล้านเลยด้วยซ้ำ
 

(http://pe2.isanook.com/ns/0/ud/247/1238054/s5.jpg)
อดีตจอมทัพหงส์แดง และอินทรีเหล็กออกมาสารภาพว่าตัวเขาเองเคยติดการพนันง่อมแง่ม
 

การติดพนันงอมแงมของ ฮามันน์ ไม่เพียงแค่ทำให้เขาเสียเงินแทบหมดตัวเท่านั้น แต่ยังทำให้ ภรรยาของเขา หนีเขาไปอีกต่างหาก ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า กว่าจะทำใจได้ และถอนตัวออกมาก็แทบตายเหมือนกัน
 
กรณีศึกษาของคนที่ยกตัวอย่างมานี้ ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้เหมือนกัน ว่า การพนันไม่เคยทำให้ใครรวย ถ้าเล่นแค่ขำ ๆ สนุก ๆ ก็พอได้ ที่พูดแบบนี้ก็รู้ว่า คงห้ามคนที่เล่นเป็นกิจวัตรไม่ได้อยู่แล้ว
 
แต่ถ้าหวังจะรวยในทางนี้ ขอเตือนว่า เลิกคิดเถอะครับ ดู ฮามันน์ , ซินญอรี่ หรือ สตีเฟ่น ลี เป็นตัวอย่าง ได้
 

เรื่องโดย "The Nut"
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ ธันวาคม 10, 2013, 05:26:54 PM
สามีเครียดหนี้พนัน! คว้า .38 ยิงลูกเมียและตัวเองดับ 3 ศพ
โดย ทีมข่าวอาชญากรรม    10 ธันวาคม 2556 16:15 น.

-http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000152202-

พ่อค้าย่านคลองเตยเครียดภรรยาติดการพนัน หนี้สินรุงรัง คว้าปืนขนาด .38 ยิงเมียและบุตรสาววัย 2 ขวบเศษเสียชีวิต ส่วนลูกชายกระสุนเข้าศีรษะอาการโคม่า ก่อนปลิดชีพตัวเอง ตำรวจระบุสาเหตุเครียดถูกเจ้าหนี้พนันทวงเงินกว่าล้านบาท
       
       วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.40 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ ชิณวงศ์ พนักงานสอบสวน สน.ท่าเรือ รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ในบ้านพักไม่มีเลขที่ ภายในชุมชนพัฒนาใหม่ ซอยคั่วพลิก ถ.สุนทรโกษา แขวงและเขตคลองเตย จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม รอง ผบก.น.5 พ.ต.อ.สุพจน์ พรหมศิริ รอง ผบก.น.5 พ.ต.ท.สิราวิชญ์ นวมดี รอง ผกก.สส.สน.ท่าเรือ แพทย์นิติเวช รพ.จุฬา เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
       
       ที่เกิดเหตุเป็นบ้านในชุมชนแออัดพบผู้เสียชีวิต 3 ราย ทราบชื่อ นายบุญลือ เอี่ยมพ่อค้า อายุ 52 ปี อยู่ในสภาพนอนหงายจมกองเลือด สวมใส่เสื้อลายสกอตแขนสั้นสีน้ำเงิน-แดง กางเกงขาสั้นสีเลือดหมู และพบอาวุธปืน .38 รุ่นสมิทแอนด์เวสสัน 1 กระบอก บริเวณข้างลำตัว นางทองแดง ช่อรักษ์ อายุ 42 ปี ภรรยาของนายบุญลือ สภาพศพนั่งคุกเข่าคว่ำหน้าศีรษะมุดอยู่ในตู้เสื้อผ้า สวมเสื้อสีแดง กางเกงขาสั้นสีดำ ข้างกันนั้นพบศพบุตรสาววัย 2 ขวบเศษ สภาพนอนคว่ำเสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย คือ นายธนโชติ เอี่ยมพ่อค้า อายุ 15 ปี บุตรชาย ถูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณขมับข้างขวา กระสุนฝังในศีรษะนอนหายใจรวยริน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวส่งห้องฉุกเฉิน รพ.จุฬาฯ เป็นการเร่งด่วน
       
       น.ส.กฤษณา ช่อรักษ์ อายุ 34 ปี น้องสาวของนางทองแดงกล่าวว่า ปกติพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาพี่สาวของตนมีอาการป่วยบ่อยครั้งจึงได้บอกให้ตนมาช่วยกิจการ ซึ่งพี่สาวและสามีประกอบอาชีพร้านค้าขายปลาดุกภายในตลาดคลองเตย 2 ก่อนเกิดเหตุ เวลาประมาณ 09.00 น. ตนพร้อมพี่สาวเพิ่งกลับจากตลาดด้วยกัน ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าบ้านพัก ซึ่งตนพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของพี่สาว หลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับลูกโป่งแตกจำนวน 4 ครั้ง จึงรีบวิ่งออกมาดูและพบกับหลานสะใภ้ ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจบ้านพักหลังดังกล่าว
       
       น.ส.กฤษณากล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องหนี้สินของครอบครัวของพี่สาวนั้น ตนพอจะทราบบ้าง แต่ไม่รู้รายละเอียดมากนัก ซึ่งตนไม่เคยถามเพราะไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัว ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นี้ไม่เคยมีการทะเลาะวิวาทหรือมีปากเสียงกัน และไม่มีท่าทีว่าจะก่อเหตุถึงขั้นฆ่ากันตายมาก่อน
       
       ด้านนายนาวี หาอย่าทุกข์ อายุ 49 ปี เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.20 น. นางทองแดงได้โทรศัพท์มาหาตน แต่หลับอยู่จึงไม่ได้รับโทรศัพท์ ต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. มีคนที่รู้จักกับตนได้โทรศัพท์มาบอกว่าครอบครัวของนายบุญลือนั้นมีเหตุยิงกันภายในครอบครัว จึงรีบโทรศัพท์กลับไปยังนางทองแดง แต่ปรากฏว่าไม่มีใครรับสาย จึงวิ่งมาที่บ้านเกิดเหตุ และพบว่านางทองแดงเสียชีวิตแล้ว ซึ่งตนรู้สึกตกใจอย่างมาก โดยก่อนหน้านั้นตนเคยพูดคุยกับนายบุญลือ ซึ่งนายบุญลือมีอาการเครียดพร้อมกับเปรยว่าหากเป็นอะไรไปฝากลูกสาวคนเล็กด้วย พร้อมกับบ่นเรื่องหนี้สินที่นางทองแดงสร้างขึ้น ซึ่งตนจะคอยพูดคุยให้คำปรึกษากับนายบุญลือมาตลอด อย่างไรก็ตาม ช่วง 2-3 วันก่อนที่จะเกิดเหตุ นายบุญลือได้เก็บตัวอยู่ภายในบ้านไม่ออกมาทำงานเหมือนเดิม
       
       พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม รอง ผบก.น.กล่าวว่า เบื้องต้นได้สอบถามพยานแวดล้อมทราบว่า ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสามีภรรยากัน มีปัญหาเรื่องหนี้สินจากการเล่นการพนัน ซึ่งนางทองแดงติดการพนันอย่างหนักและมีหนี้สินหลักล้านบาท ช่วง 1-2 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุได้มีเจ้าหนี้มาทวงถามเงินนางทองแดงที่บ้านพักบ่อยครั้ง นายบุญลือจึงได้นำเงินเก็บจากการค้าขายมาชำระหนี้ให้นางทองแดงเป็นประจำ จากการตรวจสอบทราบว่านายบุญลือมีรถยนต์ 3 คัน และรถบรรทุก 6 ล้ออีก 1 คัน ซึ่งนางทองแดงกำลังจะนำรถยนต์ของนายบุญลือไปขายเพื่อใช้หนี้สินที่ตัวเองก่อขึ้น สำหรับสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการเครียดสะสม ประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่ชักหน้าไม่ถึงหลังของนายบุญลือ จึงลงมือก่อเหตุสลด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุการสังหารครั้งนี้ต่อไป

หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มีนาคม 09, 2014, 08:17:57 AM
.
รวบครูสาวหน้ามืดลักโน๊ตบุ๊กจำนำจ่ายค่าหวย

แม่พิมพ์สาว ติดเล่นหวยงอมแงมลักโน๊ตบุ๊กโรงเรียน จำนำกว่า40เครื่อง ถึงคราวซวย สตง.มาตรวจสอบ เครียดจัดวิ่งหนีเข้าห้องน้ำซดน้ำยาล้างส้วม หวังหนีอาญาแผ่นดิน เพื่อนๆครูช่วยไว้ทันรอดตายหวุดหวิด

-http://www.dailynews.co.th/Content/crime/221510/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%8A%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A2-

วันเสาร์ 8 มีนาคม 2557 เวลา 17:57 น.


(http://www.dailynews.co.th/imagecache/670x490/cover/589995.jpeg)


 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่สน.บางขุนเทียน พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผกก.สน.บางขุนเทียน, พ.ต.ท.ไกรวิทย์ อุณหก้องไตรภพ รองผกก.(สส.) ,ร.ต.ท.สายชล ทรงเดช รอง สว.สส. พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนร่วมกันแถลงข่าวจับกุม น.ส.สดใส ชาประดิษฐ์ อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 182ถนนริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง ข้าราชการครูระดับ3 ตำแหน่งผู้ช่วยแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสรรค์ พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คยี่ห้อเดลรุ่นโวสโตร  5เครื่อง และ ตั๋วจำนำ 39 ใบ ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกกลางทั้งหมดได้ภายในห้องพักครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสรรค์แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

พ.ต.ท.ไกรวิทย์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 มี.ค.มีผู้บริหารของโรงเรียนดังกล่าวเข้าแจ้งความกับฝ่ายสืบสวนสน.บางขุนเทียนว่า จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้ามาตรวจสอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของหลวงซึ่งทางโรงเรียนเบิกจากคลังมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้บรรดาอาจารย์ยืมใช้แต่ปรากฏว่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทั้งหมด 40 เครื่อง ได้สูญหายไปโดยสงสัยว่า น.ส.สดใส ผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูฝ่ายมัลติมีเดียเป็นคนถือกุญแจตู้เก็บอุปกรณ์และมีส่วนรับผิดชอบในการเบิกจ่ายน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ.ต.อ.โชติวัฒน์ จึงสั่งการให้นำกำลังไปตรวจสอบที่โรงเรียนและเรียกตัว น.ส.สดใส มาสอบสวน โดยระหว่างให้ปากคำ  น.ส.สดใส เกิดอาการเครียด จึงวิ่งเข้าห้องน้ำครูไปขังตัวเองก่อนหยิบขวดน้ำยาล้างห้องน้ำบีบใส่ปากหวังฆ่าตัวตายบรรดาเพื่อนครูอาจารย์ต้องรีบเข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะเร่งนำตัวส่ง รพ.ทหารเรือ เพื่อให้แพทย์ทำการล้างท้องช่วยชีวิตเอาไว้อย่างปลอดภัย

จากการสอบสวน น.ส.สดใส ให้การรับสารภาพว่า ได้แอบขโมยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของหลวงไปจำนำจริง โดยเอาไปจำนำไว้ตามโรงรับจำนำย่านจอมทอง และบางปะแก้ว และจะทยอยขโมยไปทีละ 1-2 เครื่อง ทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพื่อหาเงินไปจ่ายค่าหวยใต้ดิน ได้เงินมาเครื่องละประมาณ 3,000 – 8,000 บาท จากนั้น เมื่อถึงสิ้นเดือนก็จะไปไถ่ถอนออกมาเก็บคืนตู้เซฟทางโรงเรียนเหมือนเดิม แต่ระยะหลังหมุนเงินไม่ทันจึงแอบเอาไปจำนำจนเกลี้ยงตู้ กว่า 40 เครื่อง เป็นจังหวะที่ทางราชการส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กทางโรงเรียนจึงทราบเรื่องทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์เบียดบังทรัพย์ไปโดยทุจริตก่อนพาตัวส่งพนักงานสอบสวนและพาไปฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนที่ไม่นำตัวผู้ต้องหามาทำการแถลงข่าวเนื่องจากเกรงว่าหลังจากนี้จะเกิดอาการเครียดจนกลับไปคิดสั้นฆ่าตัวตายอีก.


หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 01, 2014, 07:45:49 PM
หญิงวัยทองอังกฤษติดเว็บพนันโฉมแบ๊ว เผลอเล่นจนหนี้ท่วมหัว

-http://women.kapook.com/view87417.html-

(http://img.kapook.com/u/soisuda/f1/kitty-glitter.jpg)เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Pinkcasino

          คุณแม่บ้านหรือผู้หญิงว่างงานที่ต้องอยู่แต่บ้านทั้งวัน มักเกิดอาการเบื่อหน่ายอยากหาอะไรสนุก ๆ มาให้บันเทิงใจบ้าง  บางคนก็อาจแก้เซ็งด้วยการท่องเว็บต่าง ๆ จนเกิดหลงไปติดกับเว็บการพนันเข้า แล้วหลวมตัวเล่นโดยควบคุมตัวเองไม่ได้ สุดท้ายเกิดหนี้ท่วมหัวไปโดยปริยาย

          เรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจจากหญิงวัย 62 ปี ที่มีนามว่า ชีล่า มูเยอร์ (Sheila Muir) ซึ่งว่างงานอยู่กับบ้านแล้วรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำแก้เหงา จนได้รู้จักกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์หน้าตาหน้ารัก ด้วยรูปคัพเค้กและแมวเหมียวแสนดึงดูดใจให้อยากเข้าไปเล่น แต่หารู้ไม่ว่าเธอต้องเสียเงินไปมากมายจนสุดท้ายก็ต้องนั่งน้ำตาตกเพราะเป็นหนี้ล้นมือ

          วันที่ 23 เมษายน 2014 เว็บไซต์เดลี่เมล เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับ ชีล่า มูเยอร์ ผู้ติดการเล่นพนันบิงโกออนไลน์อย่างหนัก จนใช้เงินที่ได้มาจากอาชีพการงานในด้านการตลาดมากว่า 20 ปีไปอย่างฟุ่มเฟื่อย ซึ่งแอนดรูว์ มูเยอร์ (Andrew Muir) สามีของเธอบอกว่า ภรรยาติดเล่นบิงโกออนไลน์งอมแงม แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ชนะพนันเมื่อปีที่แล้วที่เธอได้เงินมา 137 ปอนด์ (ประมาณ 7,000 บาท) ที่ตัวเขาเองก็อดรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยไม่ได้ อย่างไรก็ดีเขาไม่เคยคิดว่าภรรยาจะติดเกมพนันออนไลน์ได้จนหนี้บานถึงเพียงนี้

          ชีวิตการแต่งงานของทั้งคู่กว่า 40 ปี นั้นไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้รายจ่ายเยอะพุ่งทะลุเกินกว่ารายรับเลย โดยในตอนแรกเขาไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเธอจะจ่ายเงินได้มากมายขนาดนั้น และคิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาด แต่ที่ธนาคารก็ยืนยันว่าตัวเลขไม่ผิดพลาดแน่นอน จนเมื่อเขานำจดหมายจากธนาคารมาให้เธอดู เธอถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา และสารภาพผิดกับสามีว่าเธอเสียเงินไปกว่า 20,000 ปอนด์ (ประมาณ 1 ล้านบาท) ให้กับเกม Kitty Bingo

          ทั้งนี้ เมื่อเธอเริ่มเข้าเล่นพนันใน Kitty Bingo แล้ว ทำให้ในทุก ๆ คืนเธอไม่เป็นอันหลับอันนอน เพราะต้องเปิดโน๊ตบุ๊กเล่นพนันบนเตียง โดยที่มีสามีนอนอยู่ข้าง ๆ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเธอต้องเสียเงินไปให้กับมันวันละ 1,000 ปอนด์ (ประมาณ 50,000 บาท) ซึ่งเว็บไซต์การพนันออนไลน์เหล่านี้ฉลาดมากเลยทีเดียว เพราะพวกเขาหลอกล่อผู้เล่นที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาติดกับด้วยภาพคัพเค้กน่ารัก ๆ และภาพการ์ตูนรูปสัตว์ แถมยังมีการเอาใจด้วยการให้ช็อกโกแลตกล่องยักษ์ส่งตรงถึงหน้าบ้านผู้เล่นด้วย

          สำหรับบริษัทผู้ทำเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้ทำรายได้ไปแล้วกว่า 800 ล้านปอนด์ (ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท) ได้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์เป็นลูกค้าผู้หญิง อันเนื่องมาจากพวกเธออยากหลีกหนีแรงกดดันจากความสัมพันธ์ จากงานที่ยุ่งยาก และการเลี้ยงลูกน้อย อีกทั้งพักหลัง ๆ ยังมีโฆษณาเว็บไซต์เหล่านี้ออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อหวังให้แม่บ้านที่ไม่ได้ออกไปทำงานแล้วรู้สึกว่าเหงา ๆ ได้หลงเข้ามาติดกับเสียเงินให้กับการพนันเหล่านี้ด้วย

          นอกจากนี้ชีล่ายังเผยว่า "เมื่อฉันชนะครั้งแรก ฉันก็อยากเล่นต่อ และเมื่อแพ้ ก็อยากเล่นต่ออีกเพื่อให้ได้เงินคืน เมื่อเริ่มเป็นหนี้เยอะขึ้น ฉันรู้ว่าต้องบอกสามี แต่ไม่รู้จะบอกยังไง ฉันเคยคิดว่าจะเขียนใส่กระดาษแล้วให้เขาได้มาอ่านเองด้วยซ้ำ วันหนึ่งฉันยืนอยู่ที่สถานีรถไฟ และคิดได้ว่าเมื่อคนมีปัญหาในใจเก็บไว้มากมาย ก็ต้องคิดที่จะจบปัญหาทั้งหมดให้ได้"

          เรื่องของชีล่าน่าจะเป็นเรื่องอุทาหรณ์ให้กับคุณแม่บ้าน หรือสาวที่ชอบฆ่าเวลาด้วยการส่องเว็บไปเรื่อยเปื่อยได้เป็นอย่างดี หากคุณเองก็เป็นแม่บ้าน ต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านแล้วรู้สึกอยากหาอะไรทำแก้เหงา ก็ไม่จำเป็นต้องหาทางออกด้วยการพนันเลยนะคะ เพราะการพนันถือได้ว่าเป็นกลลวงจูงใจที่ทำให้เสียเงินได้ง่ายมาก หากคุณชนะแล้วคุณหยุดใจตัวเองไม่ให้เล่นต่อได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไป แต่หากคุณยังอยากชนะไปอีกเรื่อย ๆ ไม่รู้จักพอ นั่นอาจจะทำให้คุณเสียเงินมากมายจนกลายเป็นหนี้ แล้วต้องมารู้สึกเสียใจภายหลังที่ก่อหนี้ไปกับเรื่องไร้สาระอีกด้วย ฉะนั้นอย่าเข้าไปพัวพันกับการพนันออนไลน์เหล่านั้นเลยจะดีที่สุดเลยค่ะ
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ พฤษภาคม 22, 2014, 06:04:58 AM
โจรผีพนันบุกบ้านหญิงสาว จับมัด-ลวนลาม ก่อนชิงรถเก๋ง

(http://hilight.kapook.com/img_cms2/user/rungtip/jubjib/600_5.jpg)


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ข่าวสด

            ตำรวจจับทันควัน โจรควงมีด-ไม้ตีพริก บุกบ้านหญิงสาวย่านบางบัวทอง จับเหยื่อมัดมือมัดเท้า ปิดปาก ลวนลาม ก่อนชิงรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สและแท็บเล็ต สารภาพติดพนัน

            วานนี้ (20 พฤษภาคม 2557) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนะวัฒน์ จีนเมือง หรือแบ๊งค์ อายุ 23  ปี ชาว จ.อุทัยธานี ได้ใช้อาวุธมีดและไม้ตีพริกเป็นอาวุธ บุกจับตัว น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี ภายในบ้านพักในหมู่บ้านบัวทอง จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังลงมาอาบน้ำ โดยนายธนะวัฒน์ ได้จับ น.ส.เอ มัดมือมัดเท้าด้วยกระดาษกาว และนำตัวไปขังไว้ในห้องนอน ก่อนจะลงมือลวนลาม แต่ผู้เสียหายขอร้องบอกกับผู้ต้องหาว่าอยากได้อะไรก็ให้เอาไป นายธนะวัฒน์ จึงหยิบกุญแจรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแจ๊ส และแท็บเล็ตของ น.ส.เอ หลบหนีไป

            ด้าน พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.นนทบุรี เผยว่า หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้กระจายกำลังติดตาม และตรวจสอบตามจุดรับจำนำรถยนต์ พบว่ารถยนต์ของ น.ส.เอ ผู้เสียหาย จอดอยู่ที่ลานจอดรถสาธารณะ เขตเตาปูน แผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังถูกถอดออก เมื่อตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและป้ายเสียภาษี พบว่าเป็นรถยนต์ที่ถูกชิงทรัพย์มาจริง เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มดู กระทั่งพบนายธนะวัฒน์ เดินมาเปิดประตูรถคันดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม 

            ภายหลัง นายธนะวัฒน์ รับสารภาพว่าติดเล่นพนันอย่างหนัก จนเป็นหนี้มากจึงตัดสินใจก่อเหตุ โดยมาพักกับเพื่อนซึ่งมีบ้านอยู่ในซอยใกล้กับบ้านผู้เสียหายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก-http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd01EVTNOVEl4TXc9PQ==&subcatid=-
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 04, 2014, 09:04:00 PM
เฉลย วิธี โกง ไพ่ป๊อกเด้ง

เฉลย วิธี โกง ไพ่ป๊อกเด้ง (http://www.youtube.com/watch?v=0IToJ5jt2Dw#)
-http://www.youtube.com/watch?v=0IToJ5jt2Dw-

.

หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 04, 2014, 09:07:33 PM
สูตรโกงไพ่จากบรรพบุรุษ


สูตรโกงไพ่จากบรรพบุรุษ (http://www.youtube.com/watch?v=6NUWNsepb7A#ws)
-http://www.youtube.com/watch?v=6NUWNsepb7A-

.
หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 04, 2014, 09:11:41 PM
โกงป็อกเด้ง

โกงป็อกเด้ง (http://www.youtube.com/watch?v=ZZs3LjmZy_U#ws)
-http://www.youtube.com/watch?v=ZZs3LjmZy_U-
การโกงไพ่เก้าเก

การโกงไพ่เก้าเก (http://www.youtube.com/watch?v=i165yOt_R8Q#ws)
-http://www.youtube.com/watch?v=i165yOt_R8Q-
สอนตัดไพ่ ขั้นเทพ พระกระโดดกำแพง

สอนตัดไพ่ ขั้นเทพ พระกระโดดกำแพง (http://www.youtube.com/watch?v=e6D6fux4ukI#ws)
-http://www.youtube.com/watch?v=e6D6fux4ukI-


.


หัวข้อ: Re: การพนัน
เริ่มหัวข้อโดย: sithiphong ที่ มิถุนายน 07, 2014, 12:38:58 PM
อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 5 สัญญาณเสี่ยงติดพนัน


-http://club.sanook.com/36449/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2-5/-


ข่าว 7 สี อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 5 สัญญาณเสี่ยงติดพนัน

ข่าว 7 สีรายงานว่า ใกล้เข้าสู่บรรยากาศฟุตบอลโลกฟีเวอร์แล้ว จิตแพทย์แนะวิธีสังเกต 5 สัญญาณเสี่ยง ติดโรคพนัน

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุปัจจุบันนี้สายด่วนเลิกพนัน 1323 มีวัยรุ่นวัยทำงาน โทรเข้ามาขอรับคำปรึกษามาก กว่าร้อยละ 30 ส่วนใหญ่อยากเลิกเล่นพนันฟุตบอล เพราะมีผลกระทบต่อครอบครัว สร้างหนี้สินและเครียด จนบางรายอยู่ในภาวะซึมเศร้า เสี่ยงการฆ่าตัวตายและหันไปใช้สารเสพติด       อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยืนยันว่าการติดพนัน รักษาหายได้ด้วยการทำพฤติกรรมบำบัด  รักษาด้วยยา รวมถึงกำลังใจจากคนรอบข้าง

ศูนย์การศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ติดพนันฟุตบอล นิยมเล่นผ่านเจ้ามือ เล่นกันเองกับเพื่อน และผ่านเว็บไซต์โดยใช้สื่อออนไลน์รับข้อมูลการเล่นพนันบอลมากที่สุด

สำหรับ 5 สัญญาณอันตรายโรคติดพนัน ได้แก่

เชียร์ทุกคู่แม้ไม่รู้จัก

สุขภาพแย่

ตั้งตารอคอยจนไม่หลับไม่นอน
รวยผิดปกติ หรือเงินขาดมือ

พนันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบทุ่มสุดตัว

และหยุดเล่นไม่ได้ อาจทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อหาเงินไปเล่นหรือใช้หนี้ 

อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย พูดปด ปกปิดครอบครัว

ที่สำคัญ คือไม่สนใจการเรียนและการงาน หมกมุ่นอยู่กับการพนันhttp://club.sanook.com/36449/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2-5/ (http://club.sanook.com/36449/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2-5/)

http://club.sanook.com/36449/%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-5/ (http://club.sanook.com/36449/%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-5/)