ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => ดอกบัวโพธิสัตว์ => มหายาน => ข้อความที่เริ่มโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 08:18:45 AM

หัวข้อ: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 1
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 08:18:45 AM
(https://www.mediafire.com/convkey/26dd/85n3f02r0dcehck6g.jpg)

(https://i.postimg.cc/bJHz8PtT/PA16018-7.jpg) (https://postimg.cc/Q9CLkRS9)

(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/Decorated%20images/RMU99.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

เข้าสู่ใต้ร่มธรรม

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 1 การประชุมของคณะสงฆ์

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 เรียบเรียงโดย ชยธมฺโม ภิกขุ

ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่า...สมัยหนึ่งพระ ผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ เชตวนารมวรวิหาร อุทยานของ อาถบิณฑกะเศรษฐี ใกล้กรุง สาวัตถี พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1, 250 รูป วันหนึ่งเมื่อได้เวลาออกบิณฑบาตร พระพุทธองค์ก็ทรงครองผ้าไตรจีวร ทรงบาตร เสด็จออกภิกขาจารในนคร สาวัตถี ทรง -บิณฑบาตรไปตามลำดับบ้าน ตามหลักพระธรรมวินัยอันดีงาม เมื่อเสร็จกิจทรงเสด็จกลับที่ประทับ เพื่อฉันภัตตาหาร เมื่อฉันเสร็จทรงปลดผ้าไตรจีวร เก็บบาตร ชำระพระบาท จัดเตรียม อาสนะแล้วเสด็จประทับนั่งอยู่................

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

ตอบข้อถามของพระเถระ.....สุภูติ

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

ท่ามกลางหมู่สงฆ์ท่าน...สุภูติมหาเถร...ได้ลุกขึ้นทรงจีวรเฉวียนบ่าคุกเข่าพนมมือด้วยความเคารพแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่า...ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงสุดที่ พระองค์ได้ทรงติดตามสั่งสอนแนะนำและเฝ้าเอาใจใส่ในเหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลาย อย่างดียิ่งมาตลอดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากกุลบุตร - กุลธิดาปรารถณาจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ บรรลุซึ่งวิมุตติภาวะ อันยิ่งเขาเหล่านั้นควรปฏิบัติตนเช่นไร? และเขาควรจะควบคุมความคิดปรุงแต่งของเขาอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า ? พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า ดีมากท่านสุภูติ ดังที่ ท่านกล่าว.....

(https://i.postimg.cc/4d1J3Vtk/1055.gif) (https://postimages.org/)
(https://www.mediafire.com/convkey/6c4d/hb257y1qweifjf96g.jpg)
หัวข้อ: Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 1
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 08:22:12 AM
(https://www.uppic.org/image-9494_5BC5769A.jpg) (https://www.uppic.org/share-9494_5BC5769A.html)

(https://i.postimg.cc/W37zq0WD/image.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/WzzwRWhc/IMGFT0170017.jpg) (https://postimg.cc/8f86MbRZ)

(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/Decorated%20images/RMU99.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

ตถาคตได้ติดตามสั่งสอนแนะนำและเฝ้าเอาใจใส่ใน เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลายอย่างดียิ่งมาตลอด เธอจงใส่ใจฟังคำของเรา เราจักแสดงแก่เธอสิ่งที่กุลบุตร - กุลธิดาผู้ปรารถณาจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์บรรลุถึง วิมุตติภาวะ อันยิ่งพึงปฏิบัติตนและเขาควรจะควบคุมความคิดความปรุงแต่งของเขาอย่างไร ? ท่านสุภูติทูลตอบ....ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มีความปลาบปลื้ม ยินดีจะเฝ้ารับฟังอยู่พระพุทธเจ้าข้า............คำสอนที่แท้จริงของทางอันยิ่งใหญ่


พระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่า....ท่านสุภูตติ เหล่าปวงโพธิสัตว์ มหาสัตว์ทั้งหลายควรฝึกฝนจิตของตนดังนี้....สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ภูมิใด เกิดจากไข่ เกิดจากครรภ์ เกิดจากความชื้นหรือแปลงรูปขึ้นมาเองก็ดี มีรูปหรือไม่มีรูปก็ดี พวกที่ยังอยู่ในสถานะที่ต้องใช้ความคิด(กามภพ)หรือไม่ต้องใช้ความคิด(รูปภพ )ก็ดี หรือพวกที่อยู่นอกเหนือความคิดโดยสิ้นเชิงแล้ว(อรูปภพ)ก็ดี เราจักแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อความวิมุตติหลุดพ้น เป็นไปเพื่อนิพพานอันยิ่ง แก่สรรพสัตว์เหล่านั้นและเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ได้บรรลุหลุดพ้นแล้ว แต่โดยแท้จริงแล้ว หามีสัตว์เหล่าใดบรรลุหลุดพ้นไม่ทำไม่ถึงเป็นเช่นนั้น..ท่าน สุภูติ..เพราะว่าโพธิสัตว์ที่แท้จริงย่อมไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเห็น เรื่องอัตตา ตัวตน บุคคล สัตว์ หรือภพภูมิใด ๆ
แม้บำเพ็ญบุญกุศลการปฏิบัติก็ต้องมีสัมพันธ์ด้วยสุภูติ..นอกจากนี้การบำเพ็ญทาน โพธิสัตว์ก็มิควรยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือ.เขาเหล่านั้นควรบำเพ็ญทาน โดยไม่ใส่ใจต่อปรากฏการณ์ใด ๆ คือไม่ใส่ใจต่อ รูป รส กลิ่น เสียง รส สัมผัสและ

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

(https://i.postimg.cc/TwJS7Yzr/IMG0064.jpg) (https://postimg.cc/N9LpLYfM)

(https://i.postimg.cc/FskqyyPq/IMG006119.jpg) (https://postimg.cc/SJqDqMb7)
หัวข้อ: Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 1
เริ่มหัวข้อโดย: होशདངພວན2017 ที่ สิงหาคม 21, 2010, 08:28:18 AM
(https://www.uppic.org/image-10ED_5C7D2FB6.jpg) (https://www.uppic.org/share-10ED_5C7D2FB6.html)

(https://i.postimg.cc/prv2m5wv/DSXC-437495520181120.jpg) (https://postimg.cc/N9NhVFGC)

(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/Decorated%20images/RMU99.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

ธรรมมารมณ์ใด ๆ..สุภูติ..นี่คือการบำเพ็ญทานแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นที่โพธิสัตว์ทั้งหลายควร ดำเนิน....เพื่ออะไรเล่า ? เพราะการปฏิบัติแบบนี้ผลบุญที่เกิดจะมากมายมหาศาลอย่างหาประมาณมิได้....สุภูติ.เธอคิดว่าอย่างไร ?เธอสามารถวัดพื้นที่ว่างทางด้านทิศตะวันออกได้หรือไม่ ? ไม่สามารถพระเจ้าข้า..ท่านสุภูติทูลตอบ..สุภูติแล้วเธอสามารถ วัดพื้นที่ทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศอื่น ๆ ทุกทิศทุกทางได้หรือไม่ ?....ไม่สามารถพระเจ้าข้า....ท่านสุภูติ...ทูลตอบ..นั่นแหละ....สุภูติ..บุญอันบังเกิดแก่โพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นดัง กล่าวมานั้นย่อมมีผลมากจนมีอาจคณานับเช่นกัน....สุภูติ....โพธิสัตว์ทั้ง หลายพึงเพียรปฏิบัติจิต ดังนี้แล.........


หลักแห่งสัจจะสูงสุด


สุภูติ.....เธอคิดอย่างไร ? การรู้จัก ตถาคต สามารถรู้โดยเห็นรูปลักษณ์ภายนอกได้หรือไม่ ?...ไม่พระเจ้าข้า....ตถาคตไม่สามารถรู้จักได้ด้วยการเห็นรูปลักษณ์ภายนอก ได้เพราะเหตุใด ?เพราะพระองค์เคยตรัสไว้ว่า รูปลักษณ์ภายนอกโดยความจริงแล้ว หาใช่รูปร่างที่แท้จริงไม่.....พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่า.....สุภูติ รูปลักษณ์ภายนอกทั้งหลายล้วนเป็นมายาบุคคลใดรู้แจ้งชัดว่า รูปลักษณ์ ทั้งปวงโดยความจริงแล้ว ไร้รูปลักษณ์ บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเห็นตถาคต...........

จบตอนที่ 1.....วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร


ได้พิมพ์คัดลอกมาจากหนังสือเท่าที่ค้นดูใน google ไม่ค่อยมีฉบับนี้ซึ่ง เรียบเรียงโดย


ท่าน ชยธมฺโม ภิกขุ

(https://www.mediafire.com/convkey/eb57/7iuvws1c722gsc86g.jpg)

(https://www.mediafire.com/convkey/e35d/481u79pzc8kkkdd6g.jpg)
หัวข้อ: Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 1
เริ่มหัวข้อโดย: แก้วจ๋าหน้าร้อน ที่ สิงหาคม 21, 2010, 09:07:16 PM
 :13: อนุโมทนาครับ ขอบคุณครับพี่ปู