ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD ) => ท่านพุทธทาสภิกขุ => ข้อความที่เริ่มโดย: ฐิตา ที่ กันยายน 22, 2011, 11:05:39 AM

หัวข้อ: แผ่นจารึกจากสวนโมกข์
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ กันยายน 22, 2011, 11:05:39 AM

(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/168/40168/images/Thumma/c1-047.jpg)

(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/168/40168/images/Thumma/Thumma-2.jpg)

ใครรัก       ใครชัง   ช่างเถิด
ใครเชิด     ใครชู     ช่างเขา
ใครเบื่อ    ใครบ่น    ทนเอา
ใจเรา       ร่มเย็น     เป็นพอ

                          (http://www.oknation.net/blog/home/album_data/168/40168/album/36842/images/328695.jpg)

ธรรมะ 9 ตา
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (เงี่อม อินทปญโญ)
รวมหลักคำสอนหลักเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านพุทธทาส ทั้ง
1.อนิจจตา,
2. ทุกขตา,
3. อนัตตตา,
4. ธัมมัฏฐิตตา,
5. ธัมมนิยามตา,

6. อิทัปปัจจยตา,
7. สุญญตา,
8. ตถาตา
9, อตัมมยตา .

(http://3.bp.blogspot.com/_SoDkT7XPHnk/Snu35JGJceI/AAAAAAAAAiE/V8N9xrh5Gyc/s200/22324121..jpg)
หัวข้อ: Re: มงคลชีวิต เรียงเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ กันยายน 22, 2011, 11:50:29 AM

                  (http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/501/860/original_gbjjca6jgi89aedfgdgjb.jpg?1285524150)

........มงคลชีวิต เรียงเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ
1. จงอย่าเข้าไปเป็นพวกกับคนโง่เขลา
2. จงทำความสนิทสนมกับบัณฑิต
3. จงเสดงความเคารพนับถือต่อคนที่ควรเคารพนับถือ
4. จงอยู่ในที่ที่เหมาะสมแก่อุปนิสัยและความสามารถของตน
5. จงเป็นคนที่เคยทำความดีไว้มาก

6. จงประกอบกุศลกรรมเพื่อความรุ่งเรืองในอนาคต
7. จงทำความพึงพอใจในการดู การฟังทุกอย่างที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้
8. จงศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่ประกอบด้วยโทษ
9. จงฝึกฝนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและมีแบบแผนอันดี
10. จงพูดแต่คำจริง คำน่ารัก และคำมีประโยชน์

11. จงอุปัฏฐากมารดาและบิดา
12. จงเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตร
13. จงเอาใจใส่เลี้ยงดูภรรยา
14. จงละเว้นความโลเลในการงาน
15. จงบำเพ็ญทาน

16. จงประพฤติแต่กรรมดี
17. จงช่วยเหลือญาติและมิตรสหายในคราวที่ควรช่วยเหลือ
18. จงเว้นการทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลัง
19. จงอย่าทำสิ่งที่ท่านห้ามไว้โดยกฏแห่งศีลธรรม
20.จงเว้นจากการดื่มน้ำเมา

21. จงอย่าชักช้าที่จะประกอบกรรมดีในเมื่อโอกาสมาถึง
22. จงนอบน้อมต่อทุกคน
23. จงอย่าจองหองพองตัว
24. จงพอใจด้วยสิ่งที่มีอยู่
25. จงรู้บุญคุณที่บุคคลอื่นทำแก่ตน

26. จงฟังธรรมตามโอกาส
27. จงมีความอดกลั้นอดทน
28. จงทำตนให้เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส
29. จงเยี่ยมเยียนพระอริยเจ้าอยู่เนืองนิจ
30. จงซักซ้อมสนทนาธรรมทุกโอกาส

31. จงเป็นอยุ่ด้วยความพากเพียร
32. จงประพฤติพรหมจรรย์
33. จงกำหนดอริยสัจสี่ไว้ในใจ
34. จงมีนิพพานที่มุ่งหมายของจิตอยู่เสมอ
35. เมื่อถูกสิ่งต่าง ๆ รบกวน จงอย่าหวั่นไหว

36. จงอย่าโศกเศร้า
37. จงอย่ากำหนัด
38. จงปรกติ
 
                           :http://board.dserver.org/p/plearn
                           อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ