ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
คิดว่าความดีทำยากไหม( เลือกตอบแค่ ยาก กับ ไม่ยาก ครับผม):
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ความดีนำทาง:
^^ ขอความกรุณาพิมพ์คำว่า ใต้ร่มธรรม:
การแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ นิยมใช้คำว่า (อนุโมทนา) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ อนุโมทนา:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
โดยปกติชน นิ้วมือของคนเรา มีกี่นิ้ว (ตอบเป็นภาษาไทยครับ):
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
คุณพ่อคุณแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ในบ้าน พิมพ์คำว่า "คุณพ่อคุณแม่ฉันรักและเคารพท่านดุจพระอรหันต์":
เมื่อให้ท่านเลือก ระหว่าง (หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เรารัก) กับ (มิตรแท้ที่รักเรา) คุณจะะเลือก:
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
ระหว่าง (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะผู้อื่น) กับ (ผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาชนะตัวเอง)  ท่านจะเลือกเป็น:
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
หากมีคน บอกว่า เราไม่ดีเราเลว แต่ใจเรารู้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น เราจะใช้วิธีใดจัดการกับเรื่องนี้  (โต้เถียงให้แรงกว่าที่เค้าว่ามา) หรือ (เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของเราเองไม่ต้องทำอะไร):
เคยนวดฝ่าเท้าให้ คุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ถ้ามีโอกาส เราควรทำหรือไม่ (ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือ ไม่ควรทำ):
สำนวนไทยที่ว่า แต่ละคนต่างมีรสนิยมแตกต่างกัน หรือไม่ตรงกัน  พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ลางเนื้อชอบลางยา):
ขนทรายเข้าวัดคือ พิมพ์สำนวนต่อไปนี้ครับ (ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำหรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมิได้ทำเพื่อตนเอง):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: ฐิตา
« เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 11:50:29 AM »


                 

........มงคลชีวิต เรียงเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ
1. จงอย่าเข้าไปเป็นพวกกับคนโง่เขลา
2. จงทำความสนิทสนมกับบัณฑิต
3. จงเสดงความเคารพนับถือต่อคนที่ควรเคารพนับถือ
4. จงอยู่ในที่ที่เหมาะสมแก่อุปนิสัยและความสามารถของตน
5. จงเป็นคนที่เคยทำความดีไว้มาก

6. จงประกอบกุศลกรรมเพื่อความรุ่งเรืองในอนาคต
7. จงทำความพึงพอใจในการดู การฟังทุกอย่างที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้
8. จงศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่ประกอบด้วยโทษ
9. จงฝึกฝนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและมีแบบแผนอันดี
10. จงพูดแต่คำจริง คำน่ารัก และคำมีประโยชน์

11. จงอุปัฏฐากมารดาและบิดา
12. จงเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตร
13. จงเอาใจใส่เลี้ยงดูภรรยา
14. จงละเว้นความโลเลในการงาน
15. จงบำเพ็ญทาน

16. จงประพฤติแต่กรรมดี
17. จงช่วยเหลือญาติและมิตรสหายในคราวที่ควรช่วยเหลือ
18. จงเว้นการทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลัง
19. จงอย่าทำสิ่งที่ท่านห้ามไว้โดยกฏแห่งศีลธรรม
20.จงเว้นจากการดื่มน้ำเมา

21. จงอย่าชักช้าที่จะประกอบกรรมดีในเมื่อโอกาสมาถึง
22. จงนอบน้อมต่อทุกคน
23. จงอย่าจองหองพองตัว
24. จงพอใจด้วยสิ่งที่มีอยู่
25. จงรู้บุญคุณที่บุคคลอื่นทำแก่ตน

26. จงฟังธรรมตามโอกาส
27. จงมีความอดกลั้นอดทน
28. จงทำตนให้เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส
29. จงเยี่ยมเยียนพระอริยเจ้าอยู่เนืองนิจ
30. จงซักซ้อมสนทนาธรรมทุกโอกาส

31. จงเป็นอยุ่ด้วยความพากเพียร
32. จงประพฤติพรหมจรรย์
33. จงกำหนดอริยสัจสี่ไว้ในใจ
34. จงมีนิพพานที่มุ่งหมายของจิตอยู่เสมอ
35. เมื่อถูกสิ่งต่าง ๆ รบกวน จงอย่าหวั่นไหว

36. จงอย่าโศกเศร้า
37. จงอย่ากำหนัด
38. จงปรกติ
 
                           :http://board.dserver.org/p/plearn
                           อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ   
ข้อความโดย: ฐิตา
« เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 11:05:39 AM »


ใครรัก       ใครชัง   ช่างเถิด
ใครเชิด     ใครชู     ช่างเขา
ใครเบื่อ    ใครบ่น    ทนเอา
ใจเรา       ร่มเย็น     เป็นพอ

                         

ธรรมะ 9 ตา
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (เงี่อม อินทปญโญ)
รวมหลักคำสอนหลักเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านพุทธทาส ทั้ง
1.อนิจจตา,
2. ทุกขตา,
3. อนัตตตา,
4. ธัมมัฏฐิตตา,
5. ธัมมนิยามตา,

6. อิทัปปัจจยตา,
7. สุญญตา,
8. ตถาตา
9, อตัมมยตา .+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham