บทความ (Blog)

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 153
thumbup Untitled
กุมภาพันธ์ 21, 2019, 08:18:57 PM by होशདངພວན2017อุทาหรณ์เตือน(สติ)การขับรถ - การเดินทาง - การเดินบนถนนหรือริมทางเท้าถ้ายังอยากจะมีชีวิตรอดปลอดภัยและสามารถอยู่บนโลกใบนี้จน ครบอายุขัย ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติจะข้ามถนนต้องระวังและมี(สติ)


<a href="http://youtu.be/llwTRXbRbKo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/llwTRXbRbKo</a>

IMG - 0013 by arnocha2002, on Flickr.

thumbup สัทธรรมปรุณฑริกสูตร - อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรค
กุมภาพันธ์ 03, 2019, 11:13:51 PM by होशདངພວན2017
[พระกุมารชีพมหาเถระ ตรีปิฏกธราจารย์ชาวอินเดีย ในสมัยราชวงศ์เอียวชิ้ง ประเทศจีนแปลจากสันสกฤตพากย์สู่จีนพากย์ปี]

[พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก 釋聖傑 วัดเทพพุทธาราม แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์ เมื่อพระพุทธายุกาลล่วงแล้ว 2542 ปี]


FILE PDF.......https://k7591.blogspot.com/2019/02/blog-post.htmlสัทธรรมปุณฑริกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปร (จีนกลาง ดนตรี) พร้อมแปลบทสวดเป็นไทยด้านล่าง
หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ ประตูพุทธะแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม

ประตูพุทธะ คือ จิตเดิมที่ดีงาม สะอาดบริสุทธิ์ ซึ้งไร้กิเลสใดๆสถิตในตัวคนเราทุกคน ใจคนเราโดนกิเลสหรือความชั่วร้ายครอบงำ หลงในสิ่งสมมติทั้งปวง ดังนั้น จงสำแดงจิตแห่งสุขาวดี หรือ พุทธเกษตรออกมา ละบาป บำเพ็ญสิ่งที่ดีงาม ก็จะพบอวโลกิเตศวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้ ณ ประตูพุทธะนี้เอง ทุกอย่าง สามโลกล้วนเกิดจาก จิต นี้ทั้งสิ้น แสวงหาพุทธะจากนอกใจเรา ก็ห่างไกลจากพุทธะ (เนื้อร้องอยู่ด้านล่าง ^..^ ) จิตคือประุตูมิติเชื่อมได้หมดทุกสามแดนโลกธาตุทั้งจักรวาลและนอกจักรวาล เราคิดอะไรดีหรือไม่ดี สามโลกรู้หมดทันที คือ จิตเรารู้ จิตสู่จิต

世尊妙相具 我今重问彼 佛子何因缘 名为观世音 具足妙相尊
shi zun miao xiang ju wo jin zhong wen bi fo zi he yin yuan ming wei guan shi yin ju zu miao xiang zun
偈答无尽意 汝听观音行 善应诸方所 弘誓深如海 历劫不思议
da wu jin yi ru ting guan yin xing shan ying zhu fang suo hong shi shen ru hai li jie bu si yi
侍多千亿佛 发大清净愿 我为汝略说 闻名及见身 心念不空过
shi duo qian yi fo fa da qing jing yuan wo wei ru lue shuo wen ming ji jian shen xin nian bu kong guo
能灭诸有苦 假使兴害意 推落大火坑 念彼观音力 火坑变成池
neng mie zhu you ku jia shi xing hai yi tui luo da huo keng nian bi guan yin li huo keng bian cheng chi
或漂流巨海 龙鱼诸鬼难 念彼观音力 波浪不能没 或在须弥峰
huo piao liu ju hai long yu zhu gui nan nian bi guan yin li bo lang bu neng mei huo zai xu mi feng
为人所推堕 念彼观音力 如日虚空住 或被恶人逐 堕落金刚山
wei ren suo tui duo nian bi guan yin li ru ri xu kong zhu huo bei e ren zhu duo luo jin gang shan
念彼观音力 不能损一毛 或值怨贼绕 各执刀加害 念彼观音力
nian bi guan yin li bu neng sun yi mao huo zhi yuan zei rao ge zhi dao jia hai nian bi guan yin li
咸即起慈心 或遭王难苦 临刑欲寿终 念彼观音力 刀寻段段坏
xian ji qi ci xin huo zao wang nan ku lin xing yu shou zhong nian bi guan yin li dao xun duan duan huai
或囚禁枷锁 手足被杻械 念彼观音力 释然得解脱 咒诅诸毒药
huo qiu jin jia suo shou zu bei 杻 xie nian bi guan yin li shi ran de jie tuo zhou zu zhu du yao
所欲害身者 念彼观音力 还着于本人 或遇恶罗刹 毒龙诸鬼等
suo yu hai shen zhe nian bi guan yin li huan zhuo yu ben ren huo yu e luo sha du long zhu gui deng
念彼观音力 时悉不敢害 若恶兽围绕 利牙爪可怖 念彼观音力
nian bi guan yin li shi xi bu gan hai ruo e shou wei rao li ya zhua ke bu nian bi guan yin li
疾走无边方 蚖蛇及蝮蝎 气毒烟火燃 念彼观音力 寻声自回去
ji zou wu bian fang ting she ji xie qi du yan huo ran nian bi guan yin li xun sheng zi hui qu
云雷鼓掣电 降雹澍大雨 念彼观音力 应时得消散 众生被困厄
yun lei gu che dian jiang bao da yu nian bi guan yin li ying shi de xiao san zhong sheng bei kun e
无量苦逼身 观音妙智力 能救世间苦 具足神通力 广修智方便
wu liang ku bi shen guan yin miao zhi li neng jiu shi jian ku ju zu shen tong li guang xiu zhi fang bian
十方诸国土 无刹不现身 种种诸恶趣 地狱鬼畜生 生老病死苦
shi fang zhu guo tu wu sha bu xian shen zhong zhong zhu e qu di yu gui xu sheng sheng lao bing si ku
以渐悉令灭 真观清净观 广大智慧观 悲观及慈观 常愿常瞻仰
yi jian xi ling mie zhen guan qing jing guan guang da zhi hui guan bei guan ji ci guan chang yuan chang zhan yang
无垢清净光 慧日破诸暗 能伏灾风火 普明照世间 悲体戒雷震
wu gou qing jing guang hui ri po zhu an neng fu zai feng huo pu ming zhao shi jian bei ti jie lei zhen
慈意妙大云 澍甘露法雨 灭除烦恼焰 诤讼经官处 怖畏军阵中
ci yi miao da yun gan lu fa yu mie chu fan nao yan song jing guan chu bu wei jun zhen zhong
念彼观音力 众怨悉退散 妙音观世音 梵音海潮音 胜彼世间音
nian bi guan yin li zhong yuan xi tui san miao yin guan shi yin yin hai chao yin sheng bi shi jian yin
是故须常念 念念勿生疑 观世音净圣 于苦恼死厄 能为作依怙
shi gu xu chang nian nian nian wu sheng yi guan shi yin jing sheng yu ku nao si e neng wei zuo yi
具一切功德 慈眼视众生 福聚海无量 是故应顶礼
ju yi qie gong de ci yan shi zhong sheng fu ju hai wu liang shi gu ying ding li[แปลไทย]


ในสมัยหนึ่ง พระอักษยมติโพธิสัตว์ ได้ลุกขึ้นจากอาสนะที่ประทับ แล้วลดผ้าเฉวียงบ่าขวา
ประคองหัตถ์ถวายอัญชุลีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาค แล้วทูลถามต่อพระพุทธองค์...
世尊妙相具,我今重问彼,佛子何因缘,名为观世音?
ข้าแต่สมเด็จพระโลกนาถเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์พร้อมในศุภลักษณะอันวิเศษอัศจรรย์
ข้าพระองค์ขอทูลถามถึง(เรื่องราวของ)พุทธบุตรท่านนั้น
ว่าได้ประกอบด้วยเหตุปัจจัยเช่นใดหนอ
ถึงได้รับสมญานามว่า “อวโลกิเตศวร” พระเจ้าข้า
具足妙相尊,偈答无尽意:汝听观音行,善应诸方所。
(ครั้งนั้น)พระผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะวิเศษ
จึงทรงมีพระดำรัสตอบแก่พระอักษยมติเป็นโศลกว่า
เธอจงได้สดับฟังถึงจริยาของพระอวโลกิเตศวร
ที่ซึ่งตอบสนองได้ในสถานทั้งปวง (ดังจะกล่าวต่อไปนี้)
宏誓深如海,历劫不思议,侍多千亿佛,发大清净愿。
(พระอวโลกิเตศวร) ประกอบด้วยปฏิญญาลึกล้ำดุจห้วงมหาสมุทร
ในกัลป์ที่ยาวนานอันเกินที่จะคาดคิดได้นั้น
(พระอวโลกิเตศวร)ได้เคยเข้าเฝ้าฯพระพุทธเจ้ามามากมายจำนวนถึงพันโกฏิ
แลได้ประกาศมหาปณิธานอันบริสุทธิ์ยิ่ง(ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น)เอาไว้
我为汝略说,闻名及见身,心念不空过,能灭诸有苦。
เราตถาคตจักกล่าวแก่เธอโดยสังเขป
(หาก)ได้สดับถึงพระนามฤๅได้พบเห็นรูปกาย(ของพระอวโลกิเตศวร)
แล้วตั้งจิตระลึกถึงโดยมิว่างเว้นแล้วไซร้
ก็สามารถดับสิ้นซึ่งสรรพทุกข์ทั้งปวงได้
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
สมมติว่ามีผู้ที่จิตชั่วร้าย
ผลักให้ร่วงสู่บ่อมหาอัคคี
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
บ่อเพลิงย่อมแปรเปลี่ยนเป็นสระโบกขรณี
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
ฤๅว่าถูกพัดพาไปในมหาสมุทร
(อันเต็มไปด้วย)ภยันตรายจากพญานาค มัจฉาและปีศาจทั้งปวง
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
กระแสคลื่นลมมิอาจซัดสาดให้จมได้
或在須彌峰 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
ฤๅว่าอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ
แล้วมีบุคคลผลักดันให้ตกลงมา
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
จักยังให้สถิตอยู่กลางนภากาศดุจดวงอาทิตย์
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
ฤๅว่าถูกบุคคลผู้ชั่วร้ายไล่ล่า
จนพลัดตกจากภูเขาวัชระ
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ย่อมจักมิเป็นอันตรายแม้นขนเพียงเส้นเดียว
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
ฤๅว่าถูกกลุ่มโจรผู้อำมหิตโอบล้อม
ต่างก็ถืออาวุธครบมือหวังเข้าทำร้าย
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
จักยังให้เกิดจิตเมตตาโดยทั่วกัน
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
ฤๅว่าได้รับทุกข์ทรมานจากอาญาหลวง
จวนจะถูกสำเร็จโทษประหารชีวาใกล้จะดับสิ้น
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
มีดดาบก็จักหักสะบั้นเป็นชิ้นไป
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
ฤๅว่าถูกจองจำ ต้องด้วยขื่อคา
มือแลเท้าถูกพันธนาด้วยโซ่ตรวน
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ก็จักได้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทันที
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
อีกคำสาปแช่งเวทย์มนต์และโอสถพิษทั้งปวง
อันมุ่งหมายจักให้โทษ(แก่บุคคลอื่น)
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
(สิ่งเหล่านี้)ย่อมหวนคืนแก่ผู้กระทำ
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
ฤาว่าได้ประสบกับรากษสชั่วร้าย
นาคที่มีพิษและเหล่าปีศาจ
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ในเวลานั้นย่อมมิอาจทำร้ายได้เลย
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
หากถูกแวดล้อมด้วยสัตว์ร้าย
ที่มีเขี้ยวเล็บแหลมคมน่าพรั่นพรึงยิ่งนัก
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
(สัตว์เหล่านั้น)ก็จักรีบถอยหนีไปแสนไกล
蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
อสรพิษและแมลงที่มีพิษร้าย
มีไอพิษรุ่มร้อนเหมือนควันไฟ
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
เมื่อได้สดับเสียงภาวนานั้นแล้วก็จักกลับไปเอง
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
มีกลุ่มเมฆและสายฟ้ากึกก้องสะท้านสะเทือน
เกิดเป็นลูกเห็บและฝนห่าใหญ่
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
(สิ่งต่างๆข้างต้นนั้น)ก็จักมลายสูญไป
眾生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
สรรพสัตว์ที่ได้รับความทรมาน
ถูกเบียดเบียนด้วยความทุกข์ไม่มีหมดสิ้น
ด้วยอำนาจแห่งปัญญาญาณของพระอวโลกิเตศวร
ก็สามารถอนุเคราะห์ความทุกข์ของจักรวาลได้
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無剎不現身
(พระอวโลกิเตศวร)สมบูรณ์พร้อมในอำนาจแห่งอภิญญา
ทั้งได้บำเพ็ญซึ่งปัญญาญาณแห่งอุปายโกศล(กุศโลบาย)อย่างมหาศาล
บรรดาโลกธาตุในทศทิศ
มิมีภพภูมิแห่งใดที่มิปรากฏกาย
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
ในอบายภูมิต่างๆนั้น
อันมีนรกภูมิ เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ
อีกทั้งความทุกข์ของชาติ ชราโรคาและมรณะ
ก็จักค่อยๆยังให้ดับสิ้นไป
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
(พระอวโลกิเตศวร)พิจารณา(สรรพสิ่งและสรรพสัตว์)ด้วยสัตยะ(ความจริงแท้) ด้วยความบริสุทธิ์(ไร้ซึ่งสิ่งแอบแฝง)
พิจารณาด้วยปัญญาญาณที่กว้างขวางไพบูลย์
พิจารณาด้วยความกรุณาและความเมตตา
พิจารณาด้วยความปรารถนา(ให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์) ทั้งพิจารณาด้วยความคารวะ
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
พระองค์มีวิมลประภาอันบริสุทธิ์ไร้มลทิน
พระปัญญาประดุจดวงสุริยันที่กำจัดความมืดมนอันธการทั้งปวง(เปรียบด้วยอวิชชาความไม่รู้โง่หลง)
อันสามารถสงบระงับซึ่งภัยจากลมและไฟได้
อันแสงรัศมี(แห่งปัญญา)นั้นฉายสว่างไปทั่วจักรวาล
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
พระวรกายเพรียบพร้อมด้วยความกรุณาและศีลธรรม ปานประหนึ่งฟ้าร้องสั่นสะเทือน
มีจิตที่ยิ่งด้วยเมตตาประดุจมหาเมฆาวิเศษ
(ประกอบกันแล้ว)ยังให้สายฝนแห่งอมฤตธรรมโปรยปรายสู่โลก
ดับสิ้นซึ่งความรุ่มร้อนแห่งกิเลส
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 眾怨悉退散
ในขณะเป็นความต่อหน้าราชการ
ในท่ามกลางกองทัพอันน่าเกรงขาม
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ยังให้ศัตรูผู้อาฆาตทั้งปวงถอยซ่านหลีกไป
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
(พระอวโลกิเตศวร)มีสำเนียงอันเป็นทิพย์ พระองค์พิจารณาเสียงสำเนียงของโลก
พระองค์มีสำเนียงประดุจเสียงพรหม แลมีเสียงดุจกระแสน้ำทะเล
อันวิเศษกว่าสรรพสำเนียงใดในจักรวาล
ด้วยเหตุฉะนี้จึงต้องน้อมระลึกถึงโดยสม่ำเสมอ
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
ระลึกถึงทุกวาระจิตมิพึงเคลือบแคลงสงสัย
พระอวโลกิเตศวรผู้เป็นพระอริยเจ้าที่บริสุทธิ์
แม้ในความทุกข์ทรมานฤๅอันตรายถึงชีวิต
ก็สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้
具一切功德 慈眼視眾生 福聚海無量 是故應頂禮
(พระอวโลกิเตศวร)สมบูรณ์พร้อมด้วยสรรพกุศลดีงามทั้งปวง
แลมองสรรพสัตว์ด้วยดวงเนตรที่เมตตา
เป็นพระผู้ประชุมอยู่ด้วยวาสนาบารมีไม่มีประมาณดุจห้วงมหาสาคร
จึงสมควรยิ่งนักในการถวายอภิวันท์ ด้วยเหตุแห่งประการฉะนี้แล<a href="http://youtu.be/rKRPHBR8yzI" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/rKRPHBR8yzI</a>

https://www.mx7.com/view2/BcvDpNjJ0A38JGFa
thumbup การฉันภัตตาหารของพระภิกษุ
มกราคม 17, 2019, 12:51:38 AM by होशདངພວན2017


ข้อความพิเศษ เพื่อ ซ่อน:
<a href="http://youtu.be/qietu_64hhY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/qietu_64hhY</a>

ผ่านไปอีก 1 วันแล้ววันนี้ไม่ได้งานเลยมัวแต่ไปดูโน่น - ดูนี่ ง่วงเหงาหาวนอนบ้างทำอย่างไรถึงจะดึงตัวเองกลับมาได้น๊า....ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกร่วมสมัยของพระมหาอุเทนมายังไม่ได้อ่านเลย(หนังสือเป็นเล่มก็มีหนาปึ๊กเลย)ตี่ 1 แล้วหรือนี่นอนดีกว่าน่ะ ปิดคอม ฯ แล้วนอน


อาหารที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุนั้น พระภิกษุต้องได้มาโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยและประโยชน์ของการฉันอาหารของพระภิกษุก็เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ต่อไปได้ ฉันได้เช้าชั่วเที่ยง อาหารแม้จะปราณีตเพียงใดหรือ
ไม่ปราณีตรับประเคนเพียงหนึ่งรูป ภิกษุรูปอื่น ๆ ก็สามารถรับไปฉันได้ ไม่ผิดพระวินัย แต่ถ้าไม่มีการประเคนเลย ภิกษุไปหยิบมาฉันย่อมเป็น(อาบัติปาจิตตีย์)พระไตรปิฎกร่วมสมัย....

https://k7591.blogspot.com/2019/01/blog-post_16.html

thumbup หัวใจของนักปราชญ์
มกราคม 15, 2019, 11:29:32 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛
thumbup 地藏菩萨經
มกราคม 14, 2019, 09:24:18 PM by होशདངພວན2017
<a href="http://youtu.be/pOFljdLI-M0" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/pOFljdLI-M0</a>
地藏大慈悲

地藏王比丘遊化至池州府,乍見沿街家家戶戶以葷腥設供,詰問鎮民,始知道昊天教為害地方。時有諸葛節員外,其女玉鳳即為邪魔附體,昊天教之護法于海機驅魔歛財,適地藏比丘登門化緣,識破邪魔技倆,當即誦經招魂,昊天教主吳昊得悉,大為惱怒,妄指地藏是妖怪化身,並暗施魔法將之震飛,跌於九華山下。旋在山中結盧苦修。

吳昊見計未逞,復以怪風擄去玉鳳,誣賴地藏和尚作惡,地藏為澄清事實及擬救玉鳳脫險,隨往天教祠廟,吳以魔法玩弄玉,驅使於火中起舞,地藏趁紛亂之際,施神力將玉鳳救回。

諸葛節感淚無涯,決意在山中修建寺院,懇求地主閔閣老佈施土地,並命其子隨大士出家,法號道明,自己也從此做了地藏比兵的護法,同在化城寺修行…
<a href="http://youtu.be/_al5Q-XpiAE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/_al5Q-XpiAE</a>
(ภาพหลังจากเทศกาลตรุษจีนปี 2017 วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์)แมลงวันเกาะหางม้าพันธุ์จึงสามารถเดินทางได้หมื่นลี้ เถาวัลย์พันรอบต้นสนสูง จึงสามารถเจริญเติบโตขึ้นไปถึงพันฟุต
แม้ความชั่วจะมีมากมาย แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ได้

地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨 地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨  地藏王菩萨 地藏王菩萨

ธรรมนิพนธ์เรื่องต่างกายใจเดียว ฉบับภาษาอังกฤษ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ.........


thumbup 佛說阿彌陀經
มกราคม 10, 2019, 11:06:07 PM by होशདངພວན2017

<a href="http://youtu.be/iZLEPnYiOUQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/iZLEPnYiOUQ</a>


佛說阿彌陀經

คัมภีร์ที่ได้ชื่อว่า[สุขาวตีวยูหสูตร]นั้นมีด้วยกัน 4 คัมภีร์ ดังนี้......

1. สุขาวตียวูหสูตร หรือ มหาสุขาวตีวยูหสูตร หรือพระสูตรใหญ่ เป็นพระสูตรฉบับพิสดาร มีความยาวกว่าฉบับอื่น ๆ

2. จุลสุขาวตีวยูหสูตร หรือ สังกษิปตมาตฤกา หรือ พระสูตรเล็ก มีเนื้อหาย่นย่อลงมากจากพระสูตรใหญ่ 

3. อมิตายุรธยานสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยการเพ่งสมาธิถึงพระอมิตาภะ

4. อมิตายุสูโตรปเทศ หรือ สุขาวตีวยูโหปเทศ เป็นคู่มือชี้แนะจริยาวัตรทั้ง 5 คัมภีร์ทั้งหมดรจนาขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต ในราวพุทธศตวรรษที่ 5-7 มีการแปลเป็นภาษาจีนหลายครั้งหลายครา


บุญใด อันข้าพเจ้าได้ประกอบแล้วในทวีปนี้ ด้วยเดชะบุญนั้น ขออันตราย คือ ความเห็นผิดในพระรัตนตรัย จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า กรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ได้โปรด[อดโทษ]แก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระรัตนตรัย ในกาลต่อไป

WebSite.....https://k7591.blogspot.com/thumbup No titled
พฤศจิกายน 25, 2018, 01:03:42 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛

PX_000000000001601409111 by dimsam dimsam, on FlickrPFX_00000016019952240000 by dimsam dimsam, on Flickr

IMG_000000000001821069 by dimsam dimsam, on Flickr

<a href="http://youtu.be/9EdljWwoFbI" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/9EdljWwoFbI</a>
ที่กล่าวว่าเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งที่มีชีวิตนั้นความจริง ก็คือเป็นรูปธรรม สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร และนามธรรม สภาพรู้ เท่านั้นที่เกิดขึ้นหลากหลาย

ไม่ว่าจะเกิดในกำเนิดใด ในโลกมนุษย์ก็เห็นมนุษย์เยอะ แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีภูมิอื่นอีกภูมิหนึ่ง คือ สัตว์ดิรัจฉานด้วย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็ตาม ชื่อว่า สัตวโลก เพราะอรรถว่าเป็นที่ดูบุญและบาป และผลแห่งบุญและบาปบุญใด อันข้าพเจ้าได้ประกอบแล้วในทวีปนี้ ด้วยเดชะบุญนั้น ขออันตราย คือ ความเห็นผิดในพระรัตนตรัย จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า กรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ได้โปรดอดโทษแก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระรัตนตรัย ในกาลต่อไป

ผู้ใดผูกใจเจ็บว่า คนโน้นได้ด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลักของ ๆ เรา ดังนี้ เวรก็ไม่มีทางระงับ
หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย

หนังสือมี(ศีล) ก่อนจะสายเสียงร่ำไห้ของชีวิตสัตว์จะบรรเทาได้โดยเราลก - ละ - เลิกบริโภคชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่นการตายของสัตว์ที่ถูกฆ่ากินเป็นอาหาร เป็นการตายก่อนอายุขัย หมายถึงตายก่อนวัยอันควร เช่นวัวมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี เมื่อถูกฆ่าตายเสียก่อน จิตวิญญาณก็ไม่มีที่ไป ต้องวนเวียนอยูในสภาวะก่อนตายคือ วนเวียนอยู่กับคนที่ฆ่าและคนที่กินตัวเอง โดยเฉพาะหากปลงไม่ได้ที่ต้องกลายมาเป็นอาหารอันโอชะจิตก็จะเกิดเป็นแรงแค้น และส่งกระแสจิตที่คับแค้นมาแทรกกระแสจิตของคนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดเป็นความหม่นหมอง สับสน หดหู่นอนไม่หลับ ร่างกายก็อึดอัดไม่สบาย กลายเป็นที่มาของการสะสมโรคภัย ต่างจากการบริโภคผักหรือสลัดผู้บริโภคจะรู้สึกโปร่ง เบาสบายทั้งกายและใจเพราะไม่มีกระแสจิตมาแทรก เขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิ์และมีอิสระในการดำรงชีวิตPA16011-1 by dimsam dimsam, on Flickr

1-P525011F79 by dimsam dimsam, on Flickr


thumbup ศักดิ์ศรีของฅน
พฤศจิกายน 24, 2018, 11:43:26 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛
บุญใด อันข้าพเจ้าได้ประกอบแล้วในทวีปนี้ ด้วยเดชะบุญนั้น ขออันตราย คือ ความเห็นผิดในพระรัตนตรัย จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า กรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ได้โปรดอดโทษแก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระรัตนตรัย ในกาลต่อไป

ปัญญา คือ ขณะที่เข้าใจ ปัญญานำไปในกิจทั้งปวง

จดหมายถึงอุบาสิกาอุเอโนะ [มารดาของท่านนันโจ โทขิมิจึ] พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนว่าสำหรับสัทธรรมปุณฑริกสูตรแล้ว เมื่อใช้มือหยิบขึ้นมา มือนั้นก็บรรลุพุทธภาวะได้ทันที และเมื่อปากสวดท่อง ปากนั้นก็เท่ากับพระพุทธะ หากสวด(นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว)อย่างต่อเนื่องในยามทุกข์และยากลำบากแล้ว ชีวิตของเราตามสภาพที่เป็นอยู่จะส่องแสงเสมือนตัวตนของสัทธรรมปุณฑริกสูตร[ธรรมมหัศจรรย์] และจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นไปในด้านดีได้โดยสอดคล้องกับหลักธรรมแห่ง การเปลี่ยนพิษเป็นยาท่านอุบาสิกาอุเอโนะสามารถข้ามพ้นความโศกเศร้าอย่างหนักจากที่สูญเสียสามีตามด้วยบุตรคนสุดท้อง และเปิดหนทางสู่อนาคตที่มีความสุขแก่ครอบครัวและบุคคลผู้เป็นที่รักได้
thumbup ลอยกระทงที่กรุงเทพผ่านพ้นไปแล้ว
พฤศจิกายน 24, 2018, 09:50:56 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛ผ่านไปแล้ว 2 วันสำหรับวันลอยกระทงต่อไปก็ Chirstmas แล้วก็ New Year แล้วก็สงกรานต์ วนเวียนอยู่แบบนี้แต่หลาย ๆ คนก็รู้ว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่ก็ฅนมีอีกมากที่ยังไม่รู้ว่ามัจจุราชก็ตามมาติด ๆ

https://sunset-3155.blogspot.com/2018/11/blog-post.html


thumbup ลอยกระทงที่กรุงเทพ
พฤศจิกายน 24, 2018, 12:45:37 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛


 :46: :46: :46:

<a href="http://youtu.be/DJTW6FsYlHg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/DJTW6FsYlHg</a>


วันนี้คุณได้ติดเชื้อ Covid 19 แล้วหรือยัง
ตอนนี้ห้างสรรพสินค้า
ค่อนข้างเงียบ เงียบ
ปิดตลาดสดหลายแห่ง
การค้าฝืดเคืองณ.วันนี้ตาย 29 ราย
:46: :09:
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 153
Powered by Blog by Tairomdham

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham