บทความ (Blog)

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 153
thumbup การกินเจนั้นดีอย่างไรมีคำตอบ
กันยายน 22, 2018, 04:56:06 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛1 ช่วยชีวิตสัตว์ได้นับพันนับหมื่น

2 สุขภาพกายและใจดีอยู่เสมอในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่า
สมัยหนึ่ง…องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้เสด็จไปเทศนา โปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลาย
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชความว่า

บุคคลใด หยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่า หยุดเสพชีวิต
เลือดเนื้อผู้อื่น บุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวง
และบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงส์

อานิสงส์ทั้ง ๑๐ ประการ ได้แก่
๑. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
๒. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
๓. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
๔. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
๕. มีอายุมั่นขวัญยืน
๖. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด
๗. ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล
๘. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
๙. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
๑๐. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมู่งสู่คติภพ


http://sunset-kim.blogspot.com/2018/09/2561.html

https://sites.google.com/site/dhammaandphoto/Home/playfn-tnhnaw#

http://7star.over-blog.com/

thumbup บัณฑิต
กันยายน 22, 2018, 01:22:58 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛
สังคมยุคดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปยังทิศใด 1 ภาพเท่ากับล้านคำพูด

ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุททาลบัณฑิตบวชเป็นนักบวชภายนอกอยู่ในป่าหิมวันต์ ๘ เดือนเมื่อภูมิภาคชุ่มชื้นในสมัยที่ฝนตกชุกคิดว่าในเรือนของเรายังมีข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน และจอบเหี้ยน(อีกอันหนึ่ง)พืชคือข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่าเสียไปจึงสึกเอาจอบเหี้ยนปรับพื้นที่แห่งหนึ่ง หว่านพืชนั้น ทำรั้วไว้ในเวลาที่เมล็ดพืชแก่ก็เหี่ยวเก็บพืชไว้ประมาณทะนานหนึ่งเคี้ยวกินพืชที่เหลือท่านคิดว่าบัดนี้ประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราเราจักบวชอีก ๘ เดือนจึงออกบวชแล้วท่านอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงหนึ่งทะนานและจอบเหี้ยน เป็นคฤหัสถ์ ๗ ครั้งบวช ๗ ครั้งโดยทำนองนี้แลแต่ในครั้งที่ ๗ คิดว่า เราอาศัยจอบเหี้ยนอันนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วบวชถึง ๗ ครั้งเราจักทิ้งมันในที่ไหน ๆ สักแห่งหนึ่ง

ท่านไปยังฝั่งแม่น้ำคงคา คิดว่าเราเมื่อเห็นที่ตกคงต้องลงงมเอาเราจักทิ้งมันโดยอาการที่เราจะไม่เห็นที่ซึ่งมันตกจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชประมาณทะนานหนึ่งแล้วผูกผ้าเก่าที่แผ่นจอบ จับจอบที่ปลายด้ามยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำหลับตาแกว่งเวียนเหนือศีรษะ ๓ ครั้งขว้างไปในแม่น้ำคงคาหันไปดูไม่เห็นที่ตกได้เปล่งเสียงว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วชิตํ เม ชิตํ เมดังนี้ ๒ ครั้งในขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงปราบปัจจันตชนบทให้สงบราบคาบแล้วเสด็จมาโปรดให้ตั้งค่ายพักใกล้ฝั่งแม่น้ำเสด็จลงสู่แม่น้ำเพื่อทรงประสงค์จะสรงสนานได้ทรงสดับเสียงนั้นก็ธรรมดาว่าเสียงที่ว่า เราชนะแล้ว เราชนะแล้วย่อมไม่พอพระหฤทัยของพระราชาทั้งหลายพระองค์จึงเสด็จไปยังสำนักของกุททาลบัณฑิตนั้นตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีอมิตรมาเดี๋ยวนี้ก็ด้วยคิดว่าเราชนะส่วนเธอร้องว่าเราชนะแล้ว เราชนะแล้วนี้ชื่อเป็นอย่างไร ?

กุททาลบัณฑิต จึงทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วย่อมกลับเป็นไม่ชนะอีกได้แท้ส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีในภายในอันข้าพระองค์ชนะแล้วโจรคือความโลภนั้นจักไม่กลับชนะข้าพระองค์อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นดีดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าความชนะใด กลับแพ้ได้ ความชนะนั้น มิใช่ความชนะที่ดี(ส่วน)ความชนะใด ไม่กลับแพ้ความชนะนั้นแล เป็นความชนะที่ดี


http://sunset-3155.blogspot.com/2018/09/2561.html

<a href="http://youtu.be/s6LzF-GMovU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/s6LzF-GMovU</a>
thumbup บรรพชิต - คฤหัสถ์ บททดสอบ
กันยายน 21, 2018, 08:01:37 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛


ถ่ายภาพโดย....時々कभीकभी一རພຊຍ๛

ตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกแสงแดดมาบ้างไม่มาบ้างใช้เวลาอยู่แถวนี้เกือบตลอดวัน
https://leemupai.tumblr.com/post/166818412058/beautyful-world

https://leemupai.tumblr.com/
thumbup สวรรค์ของคนบาป
กันยายน 20, 2018, 08:41:22 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛ตลาดท่าดินแดงในวันนี้แลดูช่างเงียบเหงายิ่งนักเมื่อ 60 ปีก่อนโน้นช่างคึกคักยิ่งนัก มีโรงภาพยนต์ตั้งอยู่ด้วย

วันตรุษ - สาร์ท ด้านหลังตลาดท่าดินแดงมีชาวบ้านนอกเอาเป็ด - ไก่มาขายเพราะว่าเป็นย่านคนจีนอาศัยอยู่เป็น

จำนวนมาก กาลเวลากลืนกินทุกสรรพสิ่ง เป็นสัจธรรมอันเที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือเค้าเดิมให้เห็นแม้แตน้อย

วันเวลาที่กัดกร่อนบั่นทอนชีวิตคนเราและทุกสรรพสิ่ง นั่นคือ ทุกข์ - เวทนาหลีกเลี่ยงไม่พ้น ฉะนั้นควรสะสมบันทึก

วันเวลาอันมีค่าเหล่านั้นด้วยการภ่ายภาพ จากถนน ท่าดินแดงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจมีการก่อสร้างสะพานข้ามไป

ฝั่งราชวงศ์ ถึงกาลบัดนั้นแล คนรุ่นใหม่จะไม่รู้จัก ถนนท่าดินแดง อาจจะเหลือเพียงตำนานให้เล่าขานสืบไป


<a href="http://youtu.be/w1QbV38xL8A" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/w1QbV38xL8A</a>
http://youtu.be/e0HqfVQ8Chc


thumbup เทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561 กำลังจะเริ่มแล้ว No Image
กันยายน 20, 2018, 06:49:15 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛
thumbup เทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561 กำลังจะเริ่มแล้ว No Image
กันยายน 19, 2018, 01:52:42 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛

<a href="http://youtu.be/qp0gZHjx4oY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/qp0gZHjx4oY</a>

瓊瑤 心有千千結 - 楓葉情......http://happyhome-sunset.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
thumbup คอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองกรุงทำเลทองเงียบสงบน่าพักอาศัย
กันยายน 16, 2018, 01:47:31 PM by होशདངພວན2017http://7star.over-blog.com/2018/09/-09.html

https://image.ibb.co/kXTbjz/P_000428376_EMI39.jpg


คอนโด ฯ หรูตกแต่งเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่เปิดจองแล้ววันนี้ ฟรี เฟอร์นิเจอร์ ฟรีดาวน์ จองด่วน มีจำนวนจำกัด เงียบสงบน่าพักอาศัยชั่วกัลปวสาน

ผู้ที่ศรัทธากรรมวิบากอย่างถูกทาง
คือผู้ที่เข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ทุกกรรมที่ทํามีผล
สั่งสมบุญเป็นสุข สั่งสมบาปเป็นทุกข์
ไม่มีใครเลี่ยงผลของกรรมได้พ้นด้วยการมุดนํ้าดําดินหนี


thumbup Sensei
กันยายน 15, 2018, 10:22:11 PM by होशདངພວན2017

ชัยชนะในชีวิตไม่ได้ตัดสินจากการที่มีเงินมากหรือไม่ มีคนจำนวนมากที่มีเงิน แต่ชั่วร้ายและคดโกงสิ่งสำคัญคือ จิตใจของเราและปัญญาที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และจำเป็นต่อชีวิตท่านทั้งหลายโปรดจงเป็นผู้มีชัยชนะในชีวิต

เมื่อพบกับทางตัน

ให้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นเสมอ

ผู้ที่ไม่ลืมว่า

เราต่อสู้เพื่ออะไร

จะเป็นผู้มีชัยชนะเสมอ


https://jina1055.blogspot.com/

ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง.mp3
thumbup Human Revolution
กันยายน 15, 2018, 09:51:45 PM by होशདངພວན2017https://ndos.pro/upload/2112058334T47006875305964236508493.jpg
thumbup ถ้าอยากหนีห่างจากโรคมะเร็งงดเว้นการกินเนื้อสัตว์
กันยายน 14, 2018, 04:19:34 PM by होशདངພວན2017


ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง

[เตรียมพบกับบทความใหม่ในเร็ว ๆ นี้]

ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ที่จะเป็นผู้งอกงามในพระสัทธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสและเพื่อเข้าใจธรรมตามความเป็นจริงhttps://www.img.live/images/2018/09/14/57006875305964236508493.jpg

https://www.img.live/image/rsNme

http://2017th.wordpress.com

https://ndos.pro/upload/159671537P_000645696_500100004442_111.jpg
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 153
Powered by Blog by Tairomdham

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham