ผู้เขียน หัวข้อ: ประสบการณ์โดยตรง กับความจริง "นิ้วชี้ไม่ใช่ดวงจันทร์"  (อ่าน 801 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7455
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2229
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 29.0.1547.66 Chrome 29.0.1547.66
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


ทีฆนขะถามว่า...
"แต่คำสอนของท่าน...เป็นอย่างไรเล่า
หากใครบางคนดำเนินตามคำสอนของท่านแล้ว
เขาจะถูก...จองจำ...อยู่ในทัศนะอันคับแคบหรือไม่"

"คำสอนของตถาคต...มิใช่คัมภีร์หรือปรัชญา
ทั้งมิใช่เป็นผลจาก...ค ว า ม คิ ด หรือ
อนุมานเหมือนกับปรัชญาทั้งหลาย

ซึ่งมักจะพอใจกับความคิดที่ว่าแก่นมูลฐาน
ของจักรวาลคือ ไฟ น้ำ ดิน ลม และวิญญาณ
หรือมิฉะนั้นก็ติดอยู่กับ ความคิดที่ว่า
จักรวาลมีขอบเขตจำกัดหรือไม่มีขอบเขตจำกัด
จักรวาลเที่ยงหรือไม่เที่ยง

การอนุมานและความคิด...ที่เกี่ยวกับความจริง
ก็เป็น...เสมือน...ฝูงมด..ที่ไต่ไปรอบ ๆ ขอบชาม
พวกมัน...ไม่ได้เดินไปถึงไหนเลย

คำสอนของตถาคตไม่ใช่ปรัชญา หากเป็น
ผ ล จ า ก ป ระ ส บ ก า ร ณ์ โ ด ย ต ร ง
สิ่งต่าง ๆ ที่ตถาคตพูด...ล้วนมาจาก
ประสบการณ์ของตถาคตเอง

ท่านสามารถประจักษ์ในสิ่งเหล่านี้
ด้วยประสบการณ์ของ...ท่านเอง

ตถาคตสอนว่า....
สิ่ ง ทั้ ง ห ล า ย ทั้ ง ป ว ง
ย่ อ ม ไ ม่ เ ที่ ย ง และ ไ ม่ มี ตั ว ต น
นี้เป็นสิ่งที่ตถาคตเรียนรู้จากประสบการณ์
โดยตรงของตถาคตเอง

ท่าน...ก็สามารถเรียนรู้...สิ่งนี้ได้เช่นกัน

ตถาคตสอนว่า...สิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อม
เกิดขึ้น พัฒนาและดับไป ก็ เ พ ร า ะ
อ า ศั ย ... ปัจจัยอื่นทั้งหลาย ทั้งปวง
ไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นมาจากแหล่ง
กำเนิดเพียงหนึ่งเดียว

ตถาคต...สัมผัสกับสัจจะนี้ด้วยประสบการณ์
โดยตรง เป้าหมายของตถาคตมิใช่อยู่ที่
การ...อธิบายจักรวาล

แต่...อยู่ที่การช่วยให้ผู้อื่นมีประสบการณ์
โดยตรงกับความจริง

ถ้อยคำ...ไม่สามารถอธิบาย...ความจริงได้
มีแต่ประสบการณ์โดยตรงเท่านั้น
จึงจะสามารถช่วยให้เราเห็น
โฉมหน้าที่แท้จริงของสัจจะ"

"นิ้วชี้มิใช่ดวงจันทร์"

คือเมฆสีขาว...ทางก้าวเก่าแก่
ติช นัท ฮันห์ . . .
"... คำสอนของตถาคต...เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง
ในการ...บรรลุถึงความจริง
แต่...มิใช่เป็นตัวความจริงเอง

เช่นเดียวกับนิ้วที่ชี้ไปยัง...ดวงจันทร์
ย่อมมิใช่...เป็นตัวดวงจันทร์เสียเอง

บุคคลผู้ฉลาด...
ย่อมอาศัยนิ้วเป็นเครื่องชี้ให้...มองเห็นดวงจันทร์

บุคคลใด...
เพียงแต่เพ่งมองที่นิ้วและเข้าใจผิดว่า
นิ้วเป็นดวงจันทร์แล้วไซร้
บุคคลนั้น...
จะไม่มีทางมองเห็นดวงจันทร์...ที่แท้จริงได้เลย

คำสอนของตถาคต....
เป็นมรรค...วิธีแห่งการปฏิบัติ
มิใช่...เป็นอะไรที่มีไว้สำหรับยึดถือหรือบูชา

คำสอนของตถาคต...
เป็นประดุจพ่วงแพ...ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำ
มีแต่...คนโง่...เท่านั้นที่จะแบกแพเทิ่ง ๆ ไป
หลังจากที่ข้ามไปยังอีกฝั่งได้แล้ว
นั่นคือ...ฝั่ ง แ ห่ ง วิ มุ ต ติ "

"นิ้วชี้ไม่ใช่ดวงจันทร์"

คือเมฆสีขาว...ทางก้าวเก่าแก่
ติช นัท ฮันห์ . . .


>>> F/B ติช นัท ฮันห์ -20 กันยายน 56
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 08:34:40 PM โดย ฐิตา, เหตุผล: jpg. »


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham