ผู้เขียน หัวข้อ: ใ ช่ ห รื อ ไ ม่เ ร า ลื ม ใ ค ร ไ ป บ า ง ค น  (อ่าน 857 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
"...อยู่คนเดียวในห้องเราท่องโลก
แค่มือโยกคลิกไหวปรารถนา
ไร้มิติสถานกาลเวลา
ทั้งสามโลกเราข้ามฝ่าจากหน้าจอ

เราสื่อสารผ่านสื่อทุกสื่อสาร
ท่องเที่ยวทั่วจักรวาลเราย่นย่อ
เปิดโลกกว้างทางไกลไม่รู้พอ
จึงคับแคบห้องหอก็กว้างไกล

เวิลด์ไวด์เวบตะเข็บโลกเราถกปลิ้น
แค่คลิกเดียวโบยบินไหนต่อไหน
คล้ายรู้สิ้นดินฟ้าชลาลัย
จอสี่เหลี่ยม เรี่ยมไร มหัศจรรย์

เราใกล้กันหันหลังนั่งประชิด
ลมหายใจแนบสนิทขนาดนั่น
จอสองจอ ใจสองใจ ใยห่างกัน
ฝันของใครใครต่างฝันฉันและเธอ

สนทนาคนรุ่นใหม่ในเฟชบุค
สานสัมพันธ์กันสนุกสม่ำเสมอ
เพื่อนของเธอเพื่อนของฉันหมั่นพบเจอ
ทุกข์ สุขเล่าละเมอทั้งจริงลวงจึ ง ข อ บ ฟ้ า เ ข า เ ขี ย ว ไ ม่ เ ป ลี่ ย ว เ ป ล่ า
เ ร า ถ่ า ย เ ท ค ว า ม เ ห ง า บ ร ร ลุ ล่ ว ง
บ ร ร ลุ แ ล้ ว บ ร ร ลุ เ ล่ า ค ว า ม เ ป ล่ า ก ล ว ง
ท ะ ลุ แ ล้ ว ท ะ ลุ่ ง ล่ ว ง ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย

อยู่ร่วมหอห้องเดียวจึ่งเดี่ยวโดด
เรามีเพื่อนคนโปรดทุกวันใหม่
หมื่นรายชื่อเราเปิดรับขยับไป
แต่หนึ่งเดียวชิดใกล้เราห่างกัน

นานแค่ไหนเราปล่อยใจไปสุดหล้า
มีบ้างไหมถามหาแม้ในฝัน
ร้อนหรือเย็นเป็นไฉนในสัมพันธ์
เคยใกล้ชิดสนิทมั่นเราเฉยชา

จึงโลกเราเบื้องหน้าที่ปรากฏ
มีคนอื่นเต็มไปหมดพันหมื่นหน้า
เวิล์ดไวด์เว็บกว้างไกลในมรรคา
ยิ่งหดแคบคุณค่ายิ่งวกวน

เ ร า สื่ อ ส า ร ผ่ า น สื่ อ ทุ ก สื่ อ ส า ร
โ ล ก ห น้ า จ อ เร า ท ะ ย า น ไ ป สุ ด ห น
ใ ช่ ห รื อ ไ ม่เ ร า ลื ม ใ ค ร ไ ป บ า ง ค น
ฉั น ห รื อ เ ธ อ สั บ ส น "เ ป็ น อื่ น"ไ ป ฯ..."

[สรรค์สร้างบทกวี โดย : "ไ พ ฑู ร ย์ ธั ญ ญ า"
(ผศ. ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : กวีซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๐, ตุลาคม ๕๔]
:http://www.oknation.net/blog/phaitoon/2011/11/22/entry-1
นำมาแบ่งปันโดย >>> กุหลาบสีชา โรส~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham