Forum > หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่อยู่ของใจ คือ วิหารธรรม :หลวงพ่อพุธ

(1/1)

ฐิตา:ที่อยู่ของใจ คือ วิหารธรรม :หลวงพ่อพุธ

เราเหงา เราหวังพึ่งคนอื่น สิ่งอื่น
ถ้าใจมันนึกว่า "อัตตาหิ อัตตโน นาโถ"
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ก็หายเหงา
ทำใจให้มีที่อยู่ ที่อยู่ของใจ คือ วิหารธรรม
ถ้าใจยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อย่างแน่วแน่ ก็หายเหงา..

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
F/B ธรรมะวันละนิด ชีวิตจะสดใส แบ่งปันธรรมะ

ฐิตา:"...สิ่งใดที่เรารู้เท่าทัน
สิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเรา
ไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้... "

อมฤตธรรมโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
>>> F/B สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ามด
ได้แชร์ รูปภาพ ของ พุทธธรรมนำใจ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version