Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

“ใจต่อใจในการฝึกตน” (The core of Zen)

<< < (6/6)

ฐิตา:จงใช้ชีวิตอยู่กับเหตุ
และทิ้งผลไว้ให้แก่
กฎอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล

เซน แห่ง วิถีชีวิตที่เรียบง่าย
22 มกราคม 2557
..
..เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรม
ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้จำนวนมาก
แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์
แห่งความเป็นมนุษย์

เซน แห่ง ความงดงาม
23 มกราคม 2557
..
..กาลเวลากลืนกิน
ทุกสรรพสิ่งไม่เหลือหรอ
ข้าไม่รอดเช่นกัน

บทกวีไฮกุ แห่ง ไม่เว้น
24 มกราคม 2557
..
..ความเป็น.. บัณฑิต
คือ ความที่.. มีความอดทนอดกลั้น
ใน ทุกภาวะ ที่กำลังเผชิญ
ความเข้มแข็งเท่านั้น
ถึงจะฝ่าฟันก้าวเดินต่อไปได้

เซน แห่ง ไม่เคยอ่อนแอ
24 มกราคม 2557
..
..ตถาคต.. ท่านทรงตรัสเพียง ขันธ์ทั้งห้า
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น
หามีตัวตนไม่ หาใช่ตัวใช่ตนไม่
ความอนิจจัง ไม่เที่ยงแห่ง ขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้
มีความหมายไป.. ในทางที่ว่า
มันไม่เคยมี ขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ เกิดขึ้นมาก่อน
ซึ่งหมายความถึง.. มันไม่เคยมี..
ความปรากฏแห่ง ขันธ์ เกิดขึ้น
เพื่อ.. เป็นเหตุปัจจัย อันอาจจะทำให้..
เข้าไปยึดมั่นถือมั่น
จนกลายเป็น ตัณหา อุปาทาน ขึ้นมาได้
ซึ่งหมายความถึง ความไม่ปรากฏอะไรเลย..
... สักสิ่งเดียว
มันคงไว้แต่ ความเป็นธรรมชาติแห่ง..
... ความว่างเปล่า
ไร้ความหมายแห่ง.. ความเป็นตัวเป็นตนของมัน
ที่มันทำหน้าที่แสดง..
เนื้อหาของมันเอง ตามธรรมชาติ อยู่อย่างนั้นอยู่แล้ว

เซน แห่ง ความไม่เคยปรากฏ
25 มกราคม 2557
..
..หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร

ฐิตา:ทุกคน.. ก็ต่างอยู่ บน..
เส้นทางใด เส้นทางหนึ่ง
ของตัวเองอยู่
เพียงแค่ว่า จะเลือก..
เส้นทางใหน
ที่จะ.. นำ ตัวเอง ไปสู่.. "คำตอบ"
ที่เป็น.. ความจริงแท้ ของชีวิตตน

เซน แห่ง นิ้วกลม พื้นที่ชีวิต
31 มกราคม 2557
..
..ผู้ซึ่ง ติดยึด อยู่กับความรื่นรมย์
ได้ทำลายปีกแห่งชีวิต
แต่ ผู้ซึ่ง.. จุมพิตความรื่นรมย์
ขณะที่ มัน บินจากไป
จะมีชีวิตสถิตใน..
นิรันดรภาพ... แห่ง แสงอรุณ

เซน แห่ง ไม่เหนี่ยวรั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2557
..
..ดอกบัว.. ดอกนั้น กับสายพระเนตร
ที่ทรงทอดมองดู
ตถาคตเจ้าทรงเล็งเห็น เส้นทางแห่ง..
ความ.. เจริญรุ่งเรือง ในภายภาคหน้า
แสงแห่ง  พุทธะ  จะสาดส่องให้แก่..
ดอกบัวนานาพรรณ
ได้บานกลีบของมันออก เป็นระยะๆไม่ขาดสาย
ด้วยเหตุปัจจัยมาจาก..
มหากัสสปะ อัครสาวกแห่งเรา
พระตถาคตเจ้าจึงทรงชูดอกบัวดอกนั้น
ขึ้นท่ามกลางสันนิบาตที่ประชุม

เซน แห่ง กำเนิดเซน
5 กุมภาพันธ์ 2557
..
..กรรมชั่วทั้งหมด.. อันข้าพเจ้าได้กระทำ..
... จนถึงขณะนี้
ด้วยเหตุแห่ง.. ความโลภ โกรธ และหลง
อันไม่มีจุดตั้งต้นของข้าพเจ้า
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ข้าพเจ้าขอสารภาพ ณ บัดนี้
และขอชำระให้บริสุทธิ์ทั้งหมด

เซน แห่ง การสำนึก
6 กุมภาพันธ์ 2557
..
..หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร
:>>> F/B นิกายเซน หนังสือใจต่อใจในการฝึกตน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version