Forum > หลวงตามหาบัว

ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ :หลวงตาพระมหาบัว

(1/3) > >>

ฐิตา:ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ :หลวงตาพระมหาบัว
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตั้งแต่จิตยังไม่เคยสงบ มันก็สงบให้เห็น สงบจนกระทั่งเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจ เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแน่นหนามั่นคงในการที่จะประกอบภาวนาต่อไป จนกระทั่งมุ่งใจว่าออกคราวนี้แล้วเราจะเอาตัวของเราให้ถึงพระอรหันต์ในชาตินี้ แล้วจะให้ถึงนิพพานในชาตินี้ ขอแต่ว่าให้มีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งมาชี้แจงบอกเราให้เป็นความแน่ใจเถิดว่า มรรคผลนิพพานยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ ก็พอดีเข้าไปเจอกับหลวงปู่มั่น พอไปเจอหลวงปู่มั่น เหมือนกับว่าท่านเอาเรดาร์จับไว้เลย กับคนนิสัยอย่างเรานิสัยผาดโผนโจนทะยาน มุ่งหน้าต่อมรรคผลนิพพาน

พอไปถึงปั๊บ หือ ท่านมาอะไร ท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ท้องฟ้ามหาสมุทรไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ตลอดทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่กิเลส กิเลสที่แท้จริง มรรคผลนิพพานที่แท้จริงอยู่ที่หัวใจ ให้กำจัดกิเลสที่มืดบอดบังคับอยู่ในหัวใจ ไม่ให้มองเห็นบุญเห็นบาปนี้ออก ให้กระจ่างภายในจิตใจแล้ว มรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่นั่นนั้นเอง นี่เราสรุปความเลย เพราะท่านชี้แจงอย่างเด็ดขาด ชี้ออกมาว่า นี่น่าๆ มรรคผลนิพพาน อยู่ที่หัวใจดวงนี้

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ปลงธรรมสังเวช เราจะตายด้วยกันทั้งนั้น
๒๑ มกราคม ๒๕๔๑
****************

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตได้กล่าวกับพระมหาบัว ว่า
“…ท่านมหาก็นับว่าเรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเป็นมหา
ผมจะพูดธรรมให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิด แต่อย่าเข้าใจว่า
ผมประมาท ธรรมของพระพุทธเจ้านะ เวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อย
ยังไม่อำนวยประโยชน์ให้ท่านสมภูมิที่เป็นเปรียญ
นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลานี้เท่านั้น
เพราะท่านจะอดเป็นกังวลและนำธรรมที่เรียนมานั้นเข้ามาเทียบเคียงไม่ได้
ในขณะที่ทำใจให้สงบ
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในเวลาจะทำความสงบให้แก่ใจ
ขอให้ท่านที่จะทำใจให้สงบ ยกบูชาไว้ก่อนในบรรดาธรรม ที่ท่านได้เรียนมา
ต่อเมื่อถึงกาลที่ธรรมซึ่งท่านเรียนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุน
ให้ท่านได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้ว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมด จะวิ่งเข้ามา
ประสานกันกับทางด้านปฏิบัติและกลมกลืนกันได้อย่างสนิท
ทั้งเป็นธรรมแบบพิมพ์ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปตามนั้น

แต่เวลานี้ผมยังไม่อยากจะให้ท่านเป็นอารมณ์กับธรรมที่ท่านเล่าเรียนมา
อย่างไรจิตจะสงบลงได้หรือจะใช้ปัญญาคิดค้นในขันธ์ ก็ขอให้ท่าน
ทำอยู่ในวงกายนี้ก่อน เพราะธรรมในตำราท่านชี้เข้ามาในขันธ์ทั้งนั้น
แต่หลักฐานของจิตยังไม่มี จึงไม่สามารถนำ ธรรมที่เรียนมา จากตำราน้อมเข้ามา
เป็นประโยชน์แก่ตนได้ และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไปที่อื่น
จนกลายเป็นคนไม่มีหลัก เพราะจิตติดปริยัติในลักษณะ
ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านนำธรรมที่ผมพูดให้ฟังไปคิดดู
ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ท้อถอย วันหนึ่งข้างหน้า ธรรมที่กล่าวนี้จะประทับใจท่านแน่นอน…”
.............................. ตั้งสัจอธิษฐานจะไม่หนีจากหลวงปู่มั่น

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๑๐๔-๑๐๕
**************

กระผมไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบท่านอาจารย์มั่นแล้ว นอนไม่ได้
อยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน แม้ที่สุดจะเดินจงกรมก็ต้อง..
หันหน้าไปไหว้ท่านเสียก่อน ถ้ามีรูปท่าน
เป็นที่หมายของสมมุติ.. ก็กราบไหว้รูปของท่าน
หากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่าน.. ประกอบเรื่องของสมมุติ..
น้อมนมัสการไป พระคุณของท่านไม่มีวันจืดจาง ประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไป
ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้น เหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลา
******************

“ท่านมาหามรรคผลนิพพาน.. มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหน?
ดินเป็นดิน น้ำเป็นน้ำ ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศ
แร่ธาตุต่างๆ เป็นของเขาเอง เขาไม่ได้เป็นมรรค ผล นิพพาน
เขาไม่ได้เป็นกิเลส.. กิเลสจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยู่ที่หัวใจ
ขอให้ท่านกำหนดจิตจ่อด้วยสติที่หัวใจ ท่านจะเห็น
ความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจ แล้วขณะเดียวกัน
ท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับลำดา”

เทศนาธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่มีกับพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เมื่อพระมหาบัว ไปกราบหลวงปู่มั่นครั้งแรก

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๑๐๔
**********************


ฐิตา:
องค์ท่านสอนคณะศิษย์อยู่เนืองๆ ให้ทราบหลักการ
ฟังธรรมที่ถูกต้องและอานิสงส์แห่งการฟังธรรม ดังนี้...

“...การฟังเทศน์อบรมจิตใจ ให้ตั้งไว้ที่จิตของเรานี้
เรียกว่า สติเฝ้าบ้าน จิตนั่นแหละเป็นบ้าน เวลาท่านเทศน์
ไปจะเห็นผลประจักษ์ ดังท่านแสดงไว้ในธรรมว่า การฟัง
เทศน์มีอานิสงส์ถึง ๕ อย่าง

ข้อที่ ๑. ผู้ฟังจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง
ข้อที่ ๒. สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัด จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดขึ้น
ข้อที่ ๓. จะบรรเทาความสงสัยเสียได้
ข้อที่ ๔. จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้

ข้อที่ ๕. เป็นข้อสำคัญ จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใส นี่
เกิดขึ้นจากขณะฟังเทศน์ จิตเมื่อไม่ส่งออกข้างนอกย่อม
สงบ เมื่อสงบย่อมผ่องใส
นี่เป็นคุณสมบัติประจำผู้ที่ฟังเทศน์ด้วยความตั้งใจ
จริงๆ ผลจะปรากฏอย่างนั้น จิตสงบผ่องใสนี่สำคัญ ถ้า
สงบแล้วก็ผ่องใส…”

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หน้า ๔๒๗
*********

“...ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุไร
ที่มันไปโลภ ไปโลภอยากได้อะไร อยากได้ไปทำไม
เท่าที่มีอยู่เพราะความโลภ ไปเที่ยวกว้านเอามา ก็หนักเหลือกำลังอยู่แล้ว
ยังหาที่ปลงวางไม่ได้นี่ ...
ความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ไม่เพ่งเล็งผู้ที่ถูกเราโกรธ
ต้องย้อนเข้ามาดูตัวโกรธซึ่งแสดงอยู่ที่ใจและออกจากใจ ว่าไม่มีอันใด
ที่จะรุนแรง ไม่มีอันใดที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่า
ความโกรธที่เกิดขึ้นภายในใจเรา ทำลายเราก่อนแล้วถึงไปทำลายคนอื่น
เพราะไฟเกิดที่นี่และร้อนที่นี่แล้วจึงไปทำผู้อื่นให้ร้อนไปตามๆ กัน
เมื่อพิจารณาอย่างนี้ไม่ลดละต้นเหตุของผู้ก่อเหตุ
ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดีย่อมระงับดับลง
เพราะการย้อนเข้ามาพิจารณาดับที่ต้นตอของมัน ซึ่งเป็นจุดที่
ถูกต้องและเป็นจุดที่สำคัญที่ควรทำลายกิเลสประเภทต่างๆ ได้…”
*************

ถ้าอะไรมันกระเทือนขึ้นในใจให้ดูหัวใจเจ้าของทันที เพราะเรามาแก้ใจ
มาระงับดับกิเลสที่ใจ กิเลสแสดงออกมา หือ ออกมาแล้วหรือ
ให้ว่างั้นซิ สมมุติไม่พอใจคนนั้น ความไม่พอใจนี้คือเรื่องของเราเองเป็นผู้ก่อขึ้นมา
นี่จับตัวนี้ก่อน ฟาดตัวนี้ให้มันพังลงไปซิ นั่นจึงเรียกว่าผู้มาแก้กิเลส
ต้องดูตัวนี้ซิ ไปดูอะไรข้างนอก
ต้นเสานี่ก็ไปโกรธมันได้ถ้าใจเลวเสียอย่างเดียว ต้นเสาก็ไปโกรธให้เขาได้
ภูเขาทั้งลูก ดินฟ้าอากาศ โกรธให้เขาไม่พอใจให้เขาได้
ถ้าใจเลวเสียอย่างเดียวว่างั้นเลย ถ้าใจเป็นนักปฏิบัติมีสติสตัง
กำจัดกิเลสที่แสดงฤทธิ์เดชแห่ง...
ความเลวทรามขึ้นมาในใจขนาดไหน จับปุ๊บ ๆ นั่นจึงเรียกว่าผู้มาแก้ตัวเองซิ

อย่าไปถือภายนอกนะ ให้ดูตัวนี้ตัวมันกระเพื่อมนี่ นี่ละการปฏิบัติธรรม
ต้องเป็นอย่างนั้นนะ ต้องดูจุดต้นเหตุมหาเหตุ มหาเหตุอยู่นี่
อย่างพระอัสสชิเทศน์ให้พระสารีบุตรนั่นละ ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ
คือใจ มันจะดับ-ดับที่ตรงนี้ก่อน พระสารีบุตรบรรลุธรรมพระโสดาขึ้นทันทีเลย
เห็นไหมล่ะ ท่านจ้อเอาตรงนั้นเลยไม่เอาที่อื่น
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสญฺจ นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ
เป็นบาลีว่าอย่างนั้น ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ
เมื่อเหตุนี้ดับมันก็ดับ พระมหาสมณะแสดงอย่างนี้ แปลออกแล้ว

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
นิสัยวาสนาทางธรรมกับทางโลก
******************************

ฐิตา:


“...สมบัติใดก็ตามที่เข้าสู่ภายในจิตใจไม่เหมือนธรรมสมบัตินะ
 ธรรมสมบัตินี้เข้าไปแล้วตีกระจายออกเป็นผล
เป็นประโยชน์เรื่อยเลยนะ สมบัติอย่างอื่นยังทำตัวให้เหลิงเจิ้งได้นะ
มีมากเท่าไรยิ่งโลภมากๆ เลยเป็นบ้าโลภไปเลย
นั่นสมบัติอย่างอื่นเป็นอย่างนั้น ถ้าสมบัติภายในใจมีเท่าไร
ยิ่งเย็นยิ่งชุ่มไปหมดเลย
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ไปที่ไหน ไปไม่ไปก็ตาม
จิตใจท่านครอบโลกธาตุ…”

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า๗๔๗
***********

‘เงินไม่เอา จะเอาบุญนี้ ตัดทางเข้ามาเลย’
เราจะเอาอะไรให้ แกก็ไม่เอา ให้เป็นล้านๆก็ไม่เอา
จะเอาบุญเท่านั้น คำพูดของผู้เฒ่า..
เรายังไม่ลืมฝังลึกมากนะ แกบอกว่า ‘จะไต่ไปทำไมคันนา
พระตกคันนา มันไม่เหมือนเด็กน้อยตกนะ
รีบไปทำถนนเข้าสิ พระตกคันนามันมีบาปด้วยละ’ ..

ผู้เฒ่าก้อนถวายที่ทั้งหมดให้เป็นวัด นาก็ให้เลย นาของแก
ตัดทางเข้ามาเลย ผู้เฒ่านี่เป็นคนใจบุญนะ
ใจบุญ ถวายที่นี่ ยกที่ดินถวายทั้งหมดเลย ก็เลยได้อยู่ที่นี่ ผู้เฒ่าให้นา
พอเวลาผู้เฒ่าแก่มากเข้าจริงๆ เราก็บอกว่า
‘ให้ตายใจ หลับตาให้สบายหายห่วงนะ หลานจะเผาศพให้เอง’ ..
เวลาผู้เฒ่าตายก็สั่งเขาให้มาเผาที่หน้าประตูวัดได้
แกเป็นเจ้าของที่นี้ เวลาตายก็เราเป็นเจ้าของศพ
เป็นเจ้าภาพเลย ดูแลทุกอย่าง การทำบุญให้ทานให้ทุกอย่าง
ครบหมดเลย เผาที่หน้าประตูวัด เราทำบุญให้ทาน..
... ถึงผู้เฒ่าเรียบร้อยทุกอย่างเลย....

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หน้า ๓๓๕
************

กลางปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
กล่าวกับพระเณรเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์ภายในวัดว่า
“…มีเจ้าศรัทธาท่านหนึ่ง จะถวายเงินเพื่อสร้างโบสถ์ทั้งหลัง
เรายังไม่อาจรับได้ เคยมีบ้างไหมในประเทศไทย
และองค์ไหน ที่มีผู้ถวายเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังแล้วไม่รับ ที่ไม่อาจ
รับได้นั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน ..ความจริงหลักธรรมที่เราเล็งอยู่
ยึดถืออยู่ กราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจและเทิดทูนสุดจิตสุดใจอยู่ตลอดเวลานั้น
เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกธาตุ
สิ่งเหล่านั้น เราไม่ได้เทิดทูนเหมือนธรรม

เพราะเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไปเป็นวันๆเท่านั้น
ส่วนธรรมเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ต้องรักสงวน
เรื่องการสร้างโบสถ์สำหรับวัดนี้ ยังไม่มีความจำเป็น สิ่งใดที่จำเป็น
ก็ทำสิ่งนั้น เช่นจิตตภาวนาเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่ง
การทำอุโบสถสังฆกรรม ทำที่ไหนก็ได้ ตามร่มไม้ชายเขา
ที่ไหนก็ได้ ไม่ขัดข้องอะไร ตามหลักพระวินัยจริงๆ แล้วไม่มีอะไรขัดข้อง
การสร้างโบสถ์สร้างวิหาร ควรให้เป็นที่เป็นฐานที่เหมาะที่ควร
ไม่ใช่จะสร้างดะไปหมด ..การสร้างโบสถ์หลังหนึ่ง
เป็นยังไง.. นอกจากขรัวตาวาสนาน้อยนี้เท่านั้นจึงไม่อาจรับได้
**************

“พระกรรมฐานมักสร้าง สร้างแต่วัตถุ
มันเป็นการส่งจิตออกภายนอก
ถ้าจิตหมุนเข้าภายในธรรมฆ่ากิเลส
ถ้าจิตหมุนออกภายนอก กิเลสฆ่าธรรม
เฮาจะต่างหมู่อยู่
เพราะเฮาหมุนเข้าแต่ภายใน พระทุกวันนี้เป็นกรรมฐานมักสร้าง”

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๘๑๗
************************

ฐิตา:


“...เราก็เอาพุทโธมาภาวนาตามประสีประสา ไม่คาดไม่ฝัน
ไม่คิดไม่อ่านว่ามันจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมา
ก็พุทโธๆ วันนี้วันนั้นไปตามประสาอย่างนั้นแหละ โอ๋ยบทเวลามันจะเป็น
พุทโธๆ สติติดอยู่นั้น สักเดี๋ยวกระแสของจิตที่มันคิดฟุ้งซ่าน
เหมือนเราตากแหนี่ ทีนี้พอจิตจะเริ่มสงบก็เหมือนเราดึงจอมแห

พุทโธๆ นี่เหมือนจับจอมแหดึงเข้ามา ตีนแหก็หดเข้ามาๆ
จนกระทั่งเป็นกองแห ทีนี้กระแสของจิตมันรวมตัวเข้ามาๆ จนกระทั่ง
เป็นกองความรู้ที่อยู่เป็นจุดเดียว เท่ากับกองแหที่นี่
นี่เราเป็นทีแรกนะ คือค่อยหดเข้ามาๆ
พอกิริยาของจิตหดเข้ามาสติยิ่งจ่อเข้าๆ เข้ามาถึงจุดกลางกึ๊กเท่านั้น
ทีนี้มันจ้าอยู่ภายในเจ้าของ อัศจรรย์อันนี้ เหมือนว่าขาดหมด

เรื่องอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏขาดไปหมดในเวลานั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมา
ตื่นเต้น ความตื่นเต้นละไปกระตุก
ไม่ใช่อะไรนะ คือมันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ ความตื่นเต้นความอัศจรรย์ไปกระตุก
จิตเลยถอนขึ้นมาเสีย โหย เสียดายเสียจนวันหลังขยับใหญ่เลย ไม่ได้เรื่องๆ…”

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หน้า ๖๕- ๖๖
*************

เราอย่าไปท้าทายพระพุทธเจ้าที่สอนว่าบาป บุญ นรก สวรรค์ มี
เราอย่าไปท้าทายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีถ้าไม่อยากจมทั้งเป็น
ให้พากันรีบแก้ไขดัดแปลง ไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าแหละ ที่ความรู้ความฉลาด
ประการสำคัญก็คือว่าไม่มีใครเหนือกรรม
กรรมดีกรรมชั่ว ครอบอยู่หัวทุกคนทุกตัวสัตว์
ใครจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ไม่เหนือกรรม ทำชั่วได้ชั่วทันที ๆ
อันนี้ตีตราไว้เลย ๆ ทำดีได้ดีทันที
ไม่จำเป็นต้องมีที่ลับที่แจ้งอะไรละ ดีชั่วประกาศอยู่ในตัวของมันเอง ๆ
ให้พากันรีบแก้ไขดัดแปลงไม่งั้นจะจม

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
******************

... พระพุทธเจ้า ขลัง ที่นี่นะ ตรัสรู้ที่นี่ ๆ ...
ไม่ได้ตรัสรู้ที่ไม้จิ้มฟัน ชานหมากอะไรเหล่านี้
ท่านไม่ได้มาขลังกับสิ่งเหล่านี้นะ ท่านขลังอยู่ที่ใจ
กิเลสอยู่ที่ใจ ข้าศึกอยู่ที่ใจ
ตีกันลงไปที่ใจนี่ ดับกันลงที่นี่แล้วขลังขึ้นมาที่นี่แหละ
อย่าไปหาเรื่องขลังนอก ๆ นานา
ไปที่ไหนเป็นบ้ากันแต่เรื่องขลังข้างนอกนั่น ดูไม่ได้นะ
ชาวพุทธเราเวลานี้ดูเลอะไปหมด

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
*************

“ให้มีสตินะ สติ สัพพัตถปัตถิยา สติจำเป็นต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง
ให้พากันมีสติ เห็นเฮาร่างกายงกๆ งันๆ แต่สติบ่ เคยเผลอ
จิตบ่ได้งกๆ งันๆ เที่ยงจ้อก้ออยู่ตลอด
ร่างกาย.. จะมะลาบพาบพีบ แต่จิตเที่ยงอยู่จ้อก้อ (อย่างนี้)”

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๘๑๙
**************

มีเณรองค์หนึ่งไม่ทราบว่าภาวนาดีอย่างไร เข้าใจว่าตัวเองสำเร็จธรรมแล้ว
จึงพยายามจะขึ้นไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ครูบาที่เป็นเวรศาลา เห็นอาการของเณรก็รู้แล้วว่าแท้จริงเป็นเช่นไร
คิดพยายามจะช่วยเหลือจึงกล่าวว่า “นี่เณร ลองเล่าให้ครูบาฟังหน่อยซิมันเป็นยังไง
 ไม่ต้องไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้หรอก ครูบาพอแนะนำได้อยู่น้า”
เณรก็พูดขึ้นว่า “ถึงเล่าให้ครูบาฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอก ของอย่างนี้มันเป็น ปัจจัตตัง”

สุดท้ายครูบาเห็นเณรตั้งท่าจะขึ้นไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ได้ก็เลย
ปล่อยตามความประสงค์ เณรจึงก้าวขึ้นกุฏิของพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างอาจหาญ
มิหนำซ้ำ ยังบังอาจเคาะประตูกุฏิท่านอย่างไม่สะทกสะท้านอีกด้วย ทันใดนั้น
เณรก็เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์เปิดประตูออกมา เณรจึงรีบกราบเรียนว่า
“พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ ผมสำเร็จแล้วครับ”
ว่าดังนั้นแล้วยังไม่ทันที่เณรจะกราบเรียนว่าอย่างไรต่อ เสียงพ่อแม่ครูอาจารย์
ก็ดังขึ้น ไม่ผิดอะไรกับอสนีบาตฟาดลงที่ข้างหู
“เณรนี่มันจะเป็นบ้าแล้วหรือ? หนีเดี๋ยวนี้นะ” เท่านั้นเอง เณรก็เหมือนมี
ปาฏิหาริย์กระโจนพรวดพราดลงจากกุฏิไวกว่าสายฟ้าแลบเสียอีก วิ่งกระหืดกระหอบ
ออกมาก็พอดีมาพบครูบาซึ่งคอยสังเกตการณ์อยู่ตลอด
จากนั้นครูบาก็พูดยิ้มๆ กับเณรว่า
“เป็นไงบ้างล่ะเณร ของอย่างนี้มันเป็นปัจจัตตัง ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้หรอก
เนอะ ครูบาบอกแล้วก็ไม่เชื่อ”
ผลปรากฏว่าอาการที่สำคัญตนเช่นนั้นก็ระงับลงไป และองค์ท่านก็มิได้ไล่หนี
หรือเอาเรื่องนี้มากล่าวดุด่าอะไรอีกเลย

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๓๖๑
************

ครูบาอีกองค์หนึ่งท่านภาวนาแล้วเกิดสำคัญผิดว่า ตัวเองมีหูทิพย์ขึ้นมา
เพราะได้ยินเสียงลึกลับอะไรต่างๆ มากมาย
ครั้งหนึ่งท่านได้ยินเสียงนกร้อง แล้วท่านก็เข้าใจไปว่า
นกมันบอกว่าฝนกำลังจะตกแล้ว ท่านก็รีบไปเก็บถ้วยเก็บจานชาม
ที่ตากแดดเอาไว้ พอเก็บเสร็จไม่นาน ฝนก็ตกลงมาจริงๆ
ยิ่งทำให้ท่านหลงเชื่อเสียงที่ได้ยินหนักเข้าไปอีก
ครั้นปรึกษาครูบาองค์ไหนก็ไม่เป็นที่ลงใจ สุดท้ายแม้จะเกรงกลัวเพียงใด
ก็ต้องยอมเสี่ยงเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยตนเอง
เพื่อให้ได้ความจริง ได้เหตุผลผิดถูกเอามาสอนตน พอก้าวเท้า
ขึ้นบันไดกุฏิ ท่านเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ข้างบน
จ้องมองดูท่านด้วยแววตาดุๆ ท่านก็ชักไม่ค่อยจะกล้าแล้ว
จากนั้นจึงเอามือชี้มาที่หูของตัวเอง แล้วพูดขึ้นว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ หูผม...”
ครูบาองค์นี้กล่าวยังไม่ทันจะจบ กำลังว่าจะพูดอะไรต่อไปอีก
ปรากฏว่า พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ขนาบเข้าให้ในทันทีว่า “ท่านนี่..ระวังจะเป็นบ้านะ”
พอครูบาได้ยินดังนั้นก็หันหลังลงจากกุฏิเปิดแน่บไปเลย
ตอนหลังพ่อแม่-ครูอาจารย์ก็เมตตาเทศน์สอนให้บริกรรมพุทโธถี่ๆ
และอย่าไปยุ่งกับเสียงที่ได้ยินอีก เรื่องหูทิพย์ที่วาดภาพไว้ก็เลยจืดจางหายไป

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หน้า๓๖๑
***********************

ฐิตา:
องค์หลวงตากล่าวเตือนผู้ฟังธรรมให้ระวังการคาดการหมาย
นึกน้อมเอาจิตของตน ไปเป็นอย่างนั้นทั้งที่ไม่จริง ดังนี้...

“...นี่พูดอย่างนี้ก็ไม่อยากจะพูด คือเกี่ยวกับผู้มาอบรมศึกษา
เวลาเข้าไปแล้ว พอถึงธรรมขั้นละเอียดแล้วมักจะหมายนะ คือมักจะ
หมาย มักจะคาด ครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้น อย่างนี้
แล้วนึกน้อมเอาจิตของตัวเองไปเป็นอย่างนั้น ทั้งๆ ที่มันไม่จริง
แล้วก็เป็นความผิดของผู้นั้น จึงต้องระวังเหมือนกัน ถ้าหากว่า
ไม่อธิบายไว้บ้าง พวกนี้ก็ไม่เข้าใจ เวลาไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเข้าไป
ก็จะได้ยึดเอาอันนี้มาเป็นหลัก
‘อ๋อ ท่านว่าอย่างนั้นนะ’ มันก็มีทางที่จะพิจารณาไปอีกได้
ถ้าบอกอย่างนี้แล้ว ผู้ที่เป็นเถรตรงนั้นสติปัญญาไม่ค่อยรอบนัก
ถึงว่าจะเป็นขั้นนั้นก็ตามก็ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกเหมือนกัน
มันจะคล่องแคล่วแกล้วกล้าต่างกันอืดอาดต่างกัน
ถึงมหาสติมหาปัญญาเหมือนกันก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเดียวกันหมด
อาจจะไปน้อมนึกเอาอันนั้นมาเป็นของตัวเสียบ้าง
เข้าใจว่าตัวเป็นอย่างนั้นเสียบ้างแล้วก็นอนใจ แน่ะลำบาก
ท่านอาจารย์มั่นรู้สึกว่าท่านฉลาดมาก
พออธิบายถึงจุดนี้ท่านเว้นเสียปั๊บ ไปเอาข้างหน้าอธิบาย
พอไปถึงจุดนั้นท่านเว้นปั๊บๆ ท่านไม่เข้าจุดนั้นเลยคือกลัว
ทำไมท่านถึงไม่เข้า..  ‘เราจึงมาทราบทีหลังว่าที่ท่านไม่เข้า
เพราะกลัวจะไปเกิดสัญญาความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาในวงปฏิบัติ’
อย่าไปคาดอดีตอนาคตยิ่งกว่าปัจจุบัน
ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัจธรรม ให้พิจารณาลงตรงนั้น

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๔๓๓
**********************

เริ่มด้วยคำถามของหลวงปู่มั่น ดังนี้
“...ท่านถามว่า ‘เป็นยังไงท่านมหา จิตสงบดีอยู่เหรอ?
’เราก็บอก ‘สบายดีอยู่ สงบดีอยู่’
ท่านก็นิ่งไป สักเดี๋ยวท่านก็ถามขึ้นอีกว่า
‘เป็นยังไงจิตสงบดีอยู่เหรอ?’
เราก็ตอบว่า ‘สงบดีอยู่’
คือไม่ทราบว่าท่านจะเอาแง่ไหน พอถึงขั้นที่ท่านจะเอาแล้วก็ว่า
‘ท่านจะ นอนตายอยู่นั่นเหรอ?
สมาธิมันเหมือนหมู ขึ้นเขียง มันถอดถอนกิเลสตัณหาที่ตรงไหน?
สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่ง ท่านรู้ไหม?
สุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟัน เนื้อติดฟันเรามันเป็นสุขที่ไหน?
ท่านรู้ไหม? ๆๆ’
ท่านซัดเข้าไปอย่างหนัก ไล่ออกจากติดสมาธิ

ทางเราก็งัดวิชาออกมาสู้ท่านว่า
‘ถ้าว่า สมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่ง แล้วสัมมาสมาธิจะให้
เดินที่ไหนในมรรคแปด’

‘มันก็ไม่ใช่สมาธิตาย นอนตาย อยู่อย่างนี้ซิสมาธิของพระพุทธเจ้า
ไม่ได้เป็นเหมือนสมาธิแบบหมูขึ้นเขียงอย่างท่านนี่นะ
สมาธิของพระพุทธเจ้า.. สมาธิต้องรู้สมาธิ ปัญญาต้องรู้ปัญญา
อันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลย.. มันบ้าสมาธินี่
สมาธินอนตายอยู่นี้เหรอเป็นสัมมาสมาธิน่ะ เอ้าๆ พูดออกมาซิ’
พอท่านซัดเอา เราก็หมอบ

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๑๙๗
********************

“...กายวิเวก ความสงัดแห่งกาย ในสถานที่อยู่อาศัย
ที่ไปที่มาตามบริเวณที่อยู่นี้ นับว่าเป็น..
สัปปายะ ความสบายพอสมควร จิตวิเวก ท่านผู้มุ่งให้เป็นไป
เพื่อความสงัดภายในตามขั้นแห่งความสงบของตน
ก็มีประจำจิตของท่านผู้บำเพ็ญพอสมควร
ส่วนผู้เริ่มฝึกหัดใหม่ๆ ยังไม่ได้จิตวิเวกภายในใจ
จงพยายามบำรุงอินทรีย์ทั้ง ๕ ให้มีกำลัง
ความวิเวกภายในค่อยปรากฏขึ้นเป็นลำดับ
ผู้ที่ได้รับความวิเวกภายในพอประมาณแล้ว
จงพยายามส่งเสริมให้มีความละเอียดเข้าเป็นลำดับ
พร้อมทั้งปัญญาความรอบคอบในความวิเวก
ของตน และผู้มีธรรมยิ่งกว่านั้น จงรีบเร่งตักตวง ความเพียร
ด้วยปัญญาให้เพียงพอ จะปรากฏเป็นอุปธิวิเวก
ความสงัดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจขึ้นมาก…”

จากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หน้า๒๔๗
***********************
“ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ” ว่าอย่างนั้น
ธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆ จุดของความรู้ จุดของความสว่างนั้นมันมีจุดจริงๆ ดังอุบายผุดขึ้นมาบอก ทีนี้เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุด เลยงงไปเสียอีก แทนที่จะได้อุบายจากคำเตือนที่ผุดขึ้นนั้น เลยเอาปัญหานั้นมาขบคิด จนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้ ตอนที่ว่าจุดนี้ ปัญหาอันนี้จึงยุติลงไป ถึงได้ย้อนกลับคืนไปรู้เรื่องที่ว่า ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ได้อย่างชัดเจน ถึงได้ความ อ๋อ คำว่าจุดว่าต่อมหมายถึงอันนี้เอง แต่ก่อนไม่เข้าใจ มันเป็นจุดจริงๆ จะอัศจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอัศจรรย์ มันเป็นจุดให้รู้อยู่ พออันนั้นสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุด เพราะจุดมันเป็นสมมุติทั้งนั้น จะละเอียดแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติ

ถึงได้เทศน์สอนหมู่เพื่อนเสมอว่า เมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วอย่าไปสงวนอะไรทั้งนั้น ให้พิจารณาลงไป แม้ที่สุดจิตจะฉิบหายลงไปด้วยการพิจารณาจริงๆ ก็ขอให้ฉิบหายไป อะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ให้รับรู้ไป หรือจะฉิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กัน อย่าได้สงวนอะไรไว้เลย ก็เพื่อกันไว้ว่ากลัวจะมาสงวนอันนี้เอง ถ้าหากไม่เตือนถึงขนาดนั้นแล้วอย่างไรก็ต้องติด ขอให้รู้เท่านั้น อะไรๆ จะดับไปก็ดับไปเถิด แม้ที่สุดจิตดวงนี้จะดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไป ไม่ต้องสงวนเอาไว้ เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้น

แต่จะหนีความจริงไปไม่พ้น สิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับ สิ่งใดที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับ คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ดับ ทุกสิ่งทุกอย่างดับไป ผู้ที่รู้ว่าดับนั้นไม่ดับ อันนั้นดับไป อันนี้ดับไป ผู้ที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นดับไปนั้นไม่ดับ จะว่าเอาไว้ก็ได้ไม่เอาไว้ก็ได้ มันก็รู้อยู่อย่างนั้น ถ้าเราสงวนนี่ก็เท่ากับเราสงวนอวิชชาไว้นั่นเอง เพราะอวิชชามันละเอียด มันอยู่กับจิต ถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชา เอ้า ถ้าจิตจะฉิบหายไปด้วยกันก็ขอให้ฉิบหายไป อุปมาเหมือนกับฟันก็ฟันลงไปเลยไม่ให้มีอะไรเหลือ ให้มันม้วนเสื่อลงไปด้วยกันหมด ขนาดนั้นพอดี

ถ้าหากจะมีการแบ่งสู้แบ่งรับกันอยู่ อย่างไรก็ต้องติดในขั้นนี้แน่ จึงไม่ยอมแบ่งสู้แบ่งรับเลย เอากิเลสออกให้หมด อะไรจะดับก็ดับให้หมด พอดี ส่วนที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะดับยังไงก็ไม่ดับ พูดง่ายๆ ก็เหมือนกับว่าโจรมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี้ ถ้าเราจะสงวนบ้านโจรมันก็อยู่ที่นั่น เดี๋ยวโจรมันก็ยิงป้างออกมาตาย เอ้า ควรจะเผาบ้านทั้งหลังก็เผาเสีย หากว่าจะปล่อยโจรนี้ไว้ มันก็จะทำลายสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าบ้านต่อไปอีก ยอมเสียสละเสียบ้านหลังนี้ เอาไฟเผาเข้าไปเลย นี่แหละที่ว่าเผาอวิชชา เอ้า จิตจะดับจริงๆ ก็ให้ดับซิ แท้จริงจิตไม่ดับ เมื่อเผานั้นหมดถึงจะรู้ อ๋อ สิ่งที่มีคุณค่ามันอยู่ใต้อำนาจอวิชชา มันครอบไว้หมด พออวิชชาดับไปพับ อันนี้ก็เปิด แทนที่จะดับไปด้วยแต่ไม่ดับ ถ้าสงวนไว้แล้วเป็นอันติด ไปไม่รอด

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้ธรรมแท้
๕ ธันวาคม ๒๕๐๙
******************


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version