Forum > หลวงปู่ขาว อนาลโย

ผู้อื่นไม่ได้ทำ :หลวงปู่ขาว อนาลโย

(1/1)

ฐิตา:
"ผู้อื่นไม่ได้ทำจิตของเราให้เศร้าหมอง หรือ ผ่องแผ้ว
เราเองเป็นผู้ทำให้จิตเศร้าหมอง ผู้อื่นช่วยไม่ได้
แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น"
หลวงปู่ขาว อนาลโย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version