ผู้เขียน หัวข้อ: ปรัชญาปารมิตา เนื้อร้อง บทสวดธิเบต [Thai subtitle version]  (อ่าน 2427 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 18.0.1025.168 Chrome 18.0.1025.168
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ปรัชญาปารมิตา เนื้อร้อง บทสวด
อัปโหลดโดย MissWhiteDress เมื่อ 29 ก.ค. 2011
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร บทสวด/เนื้อร้อง
The Heart Sutra Prajna-Paramita เพลงธิเบต Tibet


ป รั ช ญ า ป า ร มิ ต า ห ฤ ทั ย สู ต ร
( พระสูตรว่าด้วยปัญญาอันเป็นหัวใจ พาไปถึงฝั่งพระนิพพาน )

"คะเต คะเต ปาระคะเตปาระสังคะเตโบดิซัวฮา"

อายาวะโลกิติซัวราโบดิสัตจัว กรรมบิรัม ปรัชญาปารมิตาจารัม จารา มาโน
วียาวะโลกิติสมา ปัญจะสกันดา อะสัตตัสจา ซัวปาวะสูญนิยะ ปาสัตติสมา
อีฮา สารีบุทรา รูปังสูญญะสูญนิยะตา อีวารูปา


รูปานา เวทะสูญนิยะตา สูญญา นายะนา เวทะ ซารูปัง
ยารูปังสา สูญนิยะตะยา สูญนียะตา ซารูปัง
อีวา วีดานา สังญาสัง สการา วียานัม
อีฮาสารีบุทรา ซาวาดามา สูญนิยะตะ ลักษาณา

อานุภานา อานิรูตา อะมะระ อะวิมะลาอานุนา อาปาริปุนา
ทัสมาต สารีบุทรา สูญนิยะตายะ นารูปัง นาวิยานา นาสังญานาสังสการานา วียานัม
นา จักษุ โสตรา กรรณนา ชิวหา กายา มะนา ซานะรูปัง
สัพพะกันดา รัสสัส สปัตตะ วียา ดามา

นาจักษุ ดาตุ ยาวะนา มะโนวีนยะนัม ดาตุ นาวิดียานาวิดียา เจียโย
ยาวัดนา จาระมา ระนัม นะจาระมา ระนัม เจียโย
นาตุขา สมุดานิโรดา มาคา นายะนัม นาประติ
นาอะบิส สะมะยัง ตัสมาตนะ ปรัตติถา โพธิสัตวะนัม

ปรัชญา ปารมิตา อาสริดะ วิหะรัชชะ จิตตา อะวะระนา
จิตตา อะวะระนา นัสติ ตวะนะ ทรัสโส
วิปาริยะซา อาติกันดา นิสทรา เนียวานัม
ทรียาวะเรียววะ สิทธะ สาวา บุดดา ปรัชญา ปารมิตา

อาสวิชชะ อะนุตตะระ สัมยัก สัมโบดิมอะบิ สัมโบดา
ทัสมาต เนียทาวียา ปรัชญา ปารมิตา มหามันทรา
มหาวิทยะ มันทราอะนุตตะระ มันตรา อสมา สมาธิ มันทรา
สาวา ตุขา ปรัชสา มานา สังญา อามิเจียจัว
ปรัชญา ปารมิตา มุขา มันทรา ตะติติยะ

"คะเต คะเต ปาระคะเตปาระสังคะเตโบดิซัวฮา"

ขอบคุณน้องไอยค่ะ
Credit by :http://www.sookjai.com/index.php?topic=577.0

ใจความเป็นภาษาไทย

จงไป.. ไป.. ไปยังฟากฝั่งโน้น.. ไปให้พ้นอย่างสิ้นเชิง
ไปสู่ความเป็นผู้ตรัสรู้
ไปสู่ความสงบสันติ เบิกบาน เกษมศานต์เถิด
...

รูปไม่ต่างไปจากความสูญ ความสูญไม่ต่างไปจากรูป
รูปคือความสูญ ความสูญคือรูปนั่นเอง
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นความสูญเช่นเดียวกัน
ท่านสารีบุตร ! ธรรมทั้งปวงมีความสูญ เป็นลักษณะไม่เกิด ไม่ดับ

ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว ไม่หย่อน ไม่เต็ม อย่างนี้
เพราะฉะนั้นแหละ !
ในความสูญจึงไม่มีรูป ไม่มีเวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ

ไม่มีตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ ( อายตะภายใน 6 อย่าง )
ไม่มีรูป-เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัสและธรรมารมณ์ ( อายตะภายนอก 6 อย่าง )
 
ไม่มีวิญญาณ ( ความรู้สึกรับรู้ได้ ) ในอายตะภายในทั้ง 6 ด้วย
( จักษุวิญญาณ -โสตวิญญาณ-ฆานวิญญาณ
-ชิวหาวิญญาณ-กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ )

ไม่มีวิชชา ไม่มีอวิชชา ไม่มีความสิ้นไปแห่งวิชชาและอวิชชา
จนถึงไม่มีความแก่-ความตาย และไม่มีความสิ้นไปแห่งความแก่ความตาย
ไม่มีทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค ไม่มีญาณ ( ปัญญา ) ไม่มีการบรรลุถึงซึ่งปัญญา
และไม่มีอะไรต้องบรรลุอยู่ต่อไป
พระโพธิสัตว์ ! เมื่อได้ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีแล้ว เป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีจิต

ที่ปราศจากอุปสรรคขวางกั้นทั้งมวล ไม่มีความขลาดกลัว หรือวิตกกังวลใดๆ

เหลืออยู่ต่อไปแล้ว จึงเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องชอบธรรม ( สัมมาทิฐิ )
และกระทำกิจทั้งปวงอย่างถูกต้องโดยเสมอ

ในที่สุด ก็บรรลุถึงพระนิพพาน บรรดาปวงพระพุทธเจ้าทุกๆองค์
ทั้งอดีตกาล ปัจจุบันกาลและอนาคตกาล ล้วนต่างได้เคยบำเพ็ญปัญญาบารมี

มาด้วยกันทุกๆพระองค์ และเมื่อได้บำเพ็ญคุณธรรมนี้แล้ว
จึงได้ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดังนั้นควรได้ทราบว่า ปัญญาบารมีนี้
เป็นมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นมนต์ที่ไม่อาจมี มนต์บทใด มาเทียบเคียงได้
เป็นมนต์ที่สามารถ ขจัดทุกข์ภัย ทั้งปวง และนำพาไปสู่ แดนนิพพานได้แน่นอน
จึงไม่ควรจะมีความกังขาใดๆต่อไปเลย

ดังนั้นควรหมั่นสวดภาวนา มนต์บทนี้ ด้วยเหตุนี้แล.....


จงไป.. ไป.. ไปยังฟากฝั่งโน้น.. ไปให้พ้นอย่างสิ้นเชิง
ไปสู่ ความเป็น " ผู้ตรัสรู้ "
ไปสู่ความสงบสันติ เบิกบาน เกษมศานต์เถิด...

หมายเหตุ*
คำว่า " กวนจือไจผู่สัก " คือ พระนามอีกพระนามหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือ พระแม่กวนอิมฯ เป็นชื่อที่ท่านสมณะถังซำจั๋ง ตั้งและเขียนขึ้นไว้เป็นครั้งแรกในคำแปลภาคภาษาจีน ของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร มีความหมายว่า " ผู้มีกายและใจเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้น "

                                        ณัฐนนท์     ผู้พิมพ์
 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham