Forum > หลวงปู่ขาว อนาลโย

พุทฺโธ พุทฺโธ คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย

(1/1)

ฐิตา:พุทฺโธ พุทฺโธ คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย

พุทฺโธ พุทฺโธ.. หมายความว่าให้ใจยึดเอาพุทฺโธเป็นอารมณ์
เพื่อป้องกันไม่ให้จิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอก
อารมณ์ภายนอก มันก็ไปจรดจ่ออยู่กับ
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความถูกต้องทางกาย

ทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ไปจดจ่ออยู่ที่นั่น จิตมันไม่ลง
นี่แหละเรียกว่ามาร เรียกว่ามารคือไม่มีสติ
อย่าให้มันไป คอยควบคุมเอาไว้ให้มาอยู่กับผู้รู้
ให้มาเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์

หรือจะเอาพระธรรมเป็นอารมณ์
ธัมโม ธัมโม ก็ตาม สังโฆ ก็ตาม หรืออัฐิ ๆ กระดูก ๆ ก็ตาม
ระลึกอยู่ นั่งอยู่ก็ตามใจ นอนอยู่ก็ตาม เดินอยู่ก็ตาม
เอามันอยู่อย่างนั้น หลับไปแล้วก็แล้วไป
นั่นเป็นของไม่เหน็ดไม่เหนื่อย

พระพุทธเจ้าก็ว่าอยู่ ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลง
ชั่วช้างพับหู งูแลบลิ้น ชั่วไก่กินน้ำหนึ่ง
อานิสงส์อักโขอักขัง ตั้งใจทำไป
มันลงไป บางครั้งลงไปมี ๓ ขั้นสมาธิ
ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ

ขณิกสมาธิ เราบริกรรมไป พุทโธก็ตาม อะไรก็ตาม
จิตสงบลงไปสบายสักหน่อย
มันก็ถอนขึ้นมา ก็คิดไป อารมณ์เก่าของมัน นี่ขณิกสมาธิ
อุปจารสมาธิ ลงไปนานหน่อย ก็ถอนขึ้นมาสู่อารมณ์อีก
ภาวนาอยู่ไปๆ มาๆ
อย่าหยุดอย่าหย่อน แล้วมันจะค่อยเป็นไปหรอก

ทำไป ทำไป จะให้มันเสียมันไม่เสีย เป็นก็ไม่ว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่า
แล้วแต่เขา อย่าไปนึก อันเรื่องเราทำทุกสิ่งทุกอย่าง
มีกรรมอะไรก็ตาม เราก็จะเอาเลือดและเนื้อและชีวิตจิตใจ
ถวายบูชาพระพุทธเจ้า ถวายบูชาพระธรรม ถวายบูชาพระสงฆ์
ต่างหาก ความอยาก นี่พึงเข้าใจว่า นั่นแหละ หน้าตาของตัณหา

อยากให้มันเป็น อยากให้มันลงโดยเร็ว อันนี้แหละนิวรณ์ตัวร้าย
ให้ตั้งใจว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่าหรอก เราจะเอาชีวิตจิตใจ
ถวายบูชาพระพุทธเจ้า  บูชาพระธรรม  บูชาพระสงฆ์ ตลอดวันตาย
นี่ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทา
เราอยาก นั่นก็เป็นตัณหายืนขวางหน้าอยู่ จิตจึงไม่ลง

(คัดลอกจาก หนังสือ แก้วมณีอีสาน)
โดย.. Dham-D
-http://www.facebook.com/notes/dham-d/กุศลผลบุญใดที่พึงบังเกิดจากธรรมทานนี้ ขอจงเป็นบุญเป็นปัจจัย
แด่ท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธรรมทานนี้ ทุกๆท่าน
รวมทั้งท่านเจ้าของภาพ ทุกๆภาพ เรียนขออนุญาตใช้ภาพ
ไว้ ณ ที่นี้... นะคะ
อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ

mmm:
 :07: :07: :07:

สาธุครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version