Forum > จิตวิวัฒน์ กระบวนการนิวเอจ นิเวศแนวลึก

ความจริงนำทางไปสู่ความสุขที่แท้จริง

(1/17) > >>

จีรานุช:
จิตวิญญาณมีอยู่ 2 อย่าง คือ   
1. จิตวิญญาณที่แท้จริง หรือ จิตวิญญาณดั้งเดิม หรือ จิตวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นจิตวิญญาณที่มีอยู่แล้วตลอดเวลา ไม่ต้องสร้างขึ้นมา และไม่สามารถทำให้หายไปได้
มีลักษณะ
ไม่อยากมีความทุกข์
อยากมีความสุขที่แท้จริง
ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย
มีความตั้งใจจะให้ดี อยากจะทำให้ดี
2. จิตวิญญาณปรุงแต่ง หรือ จิตวิญญาณปัจจุบัน เป็นจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่ เกิดจาก การเรียนรู้ และประสบการณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ถ้า การเรียนรู้ และประสบการณ์ ไม่ตรงกับลักษณะของ จิตวิญญาณที่แท้จริง จะทำให้มีความทุกข์
ถ้า การเรียนรู้ และประสบการณ์ ตรงกับลักษณะของจิตวิญญาณที่แท้จริง จะทำให้มีความสุขที่แท้จริง 

ต๊ะติ้งโหน่ง:
อ่า จิตวิญญาณบริสุทธิ์แบบนั้น บริสุทธิ์เท่าไหน ก็ยังไม่ใช่ของบริสุทธิ๋อ่า
ยังมีอยากอ่า และมีไม่อยากด้วยอ่า

จิตมีวิญญาณ เป็นที่อาศัยพาจิตไปเกิด ไปเวียนว่ายอ่า
ไม่ใช่ของบริสุทธิ์อ่า

เพราะสังขารทำให้เกิดวิญญาณ อ่า
และสังขารนี้ ก็เกิดจากอวิชชาอ่า
ยังไม่ใช่ของบริสุทธิ์อ่า


ต๊ะติ้งโหน่ง:
เค้าไม่เรียกว่าจิตวิญญาณอ่าครับ

เรียกว่า จิตเฉยๆ หรือจิตบริสุทธิ์ จิตเดิมแท้ก็ได้
ถ้าไปเรียกว่า จิตวิญญาณ นั่นไม่ใช่อ่า
ไม่ตรงตามปฎิจสมุบาทอ่า  :47:


จีรานุช:
คำว่า บริสุทธิ์ หมายถึง เกิดขึ้นเอง ไม่ใด้สร้างขึ้นมา ไม่ได้ปรุงแต่ง     :13:

แก้วจ๋าหน้าร้อน:

--- อ้างจาก: จีรานุช ที่ ตุลาคม 24, 2011, 12:48:12 am ---คำว่า บริสุทธิ์ หมายถึง เกิดขึ้นเอง ไม่ใด้สร้างขึ้นมา ไม่ได้ปรุงแต่ง     :13:

--- End quote ---

อนุโมทนาครับ :45:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version