Forum > ธรรมะเสวนา

ธรรมะเสวนา สไตล์ my-way

<< < (2/5) > >>

ต๊ะติ้งโหน่ง:
my-way เขียน:


อยากรู้จักขันธ์ห้า
ก็จะสอนให้

ขันธ์หนึ่ง ธรรมขันธ์
ขันธ์สอง รูปขันธ์ นามขันธ์
ขันธ์สาม ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์
ขันธ์สี่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
ขันธ์ห้า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

แล้วไปหา สัจจธรรม ของขันธ์เหล่านี้ดู

ต๊ะติ้งโหน่ง:
my-way เขียน:

ถ้ายังหาสัจจะธรรมไม่เป็น
ก็ยกตัวอย่างให้ดู สักหนึ่งตัวอย่าง


จุนทสูตร : ว่าด้วยการปรินิพพานของพระสารีบุตร

[๗๓๖] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรอานนท์ สารีบุตรพาเอาศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ หรือวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ปรินิพพานไปด้วยหรือ?

ต๊ะติ้งโหน่ง:
my-way เขียน:
แต่การปฎิบัตินาๆประการในพระศาสนา ก็เพื่อถึงสัจจะ

Supareak Mulpong เขียน
สัจจะ หรือ ความจริง ที่ท่านต้องการเข้าถึงคืออะไรละครับ?my-wayตอบ นิพพาน ไง

ต๊ะติ้งโหน่ง:

ตะเกียงแก้ว เขียน:
ขอให้เจริญในธรรมเร็วๆ คุณ my-way มีคนตามหาตัวกันมากมาย
ขอให้โชคดี


  my-way เขียน:


ธรรมะ ที่เจริญเติบโต มักตั้งอยู่ไม่นาน ต่อให้โตจนถึงที่สุด ก็เฉาตาย
สัพเพธรรมา

ปล่อยออกทั่งสองมือ นั่นแหละธรรมะที่ไม่โต ไม่ดับ

ต๊ะติ้งโหน่ง:
กรัชกาย เขียน:
น่าจะเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่า "เข้าถึงนิพพานแล้วก็ไม่ยึดมั่น" คือว่า ปฏิบัติให้ถึงนิพพานแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมันเอง


my-way เขียน:
เข้าถึงนิพพานแล้ว ยังจะมาเอ่ยปากน่าจะ น่าจะ อะไรหรือครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version