Forum > สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

การปฏิบัติบูชา เป็นเครื่องสืบต่ออายุพระศาสนาที่มั่นคงแน่นอน ท่าน ป.อ.ปยุตโต

(1/1)

ฐิตา:
การปฏิบัติบูชา‏

การปฏิบัติบูชา เป็นเครื่องสืบต่ออายุพระศาสนาที่มั่นคงแน่นอน
ท่าน ป.อ.ปยุตโต

พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ
เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน และอาหาร
แม้จะสำคัญก็ยังเป็นรอง ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม
จึงสูงสุดและสำคัญอย่างแท้จริง

เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทั้งแก่ตัวผู้ปฏิบัติเอง ทั้งแก่สันติสุขของพหูชน
และเป็นเครื่องสืบต่ออายุพระศาสนาที่มั่นคงแน่นอน
เมื่อปฏิบัติบูชามีอยู่อามิสบูชาก็เป็นกำลังสนับสนุนและพลอยมีความสำคัญ
แต่ถ้าไร้ปฏิบัติบูชา อามิสบูชาก็หมดความหมายที่มา : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก

นำมาแบ่งปันโดย : 【ツ】ต้นไม้ความสุข ♪
สุขใจดอทคอม
อนุโมทนาสาธุค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version