Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

The Zen

<< < (2/10) > >>

ฐิตา:
ภาวนา

จงอย่าภาวนาด้วยจิตที่เจตนาให้อยู่ที่สุญญตา
ถ้าท่านทำเช่นนั้นจิตของท่านจะตกอยู่ในสภาวะที่ว่าง
แบบวางเฉยเป็นกลางๆเท่านั้น เพราะที่จริงแล้ว
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว และ ดาวเคราะห์
ผืนโลกอันไพศาล ภูเขาและแม่น้ำ ต้นไม้และต้นหญ้า
คนเลวและคนดี สิ่งชั่วและสิ่งดี สวรรค์และนรก
เหล่านี้ ... ล้วนอยู่ท่ามกลางสุญญตาทั้งสิ้น

- ฮุ่ยเหนิง (พ.ศ. 1181 - 1256)
Do not sit with a mind fixed on emptiness.
If you do, you will fall into a neutral kind of emptiness.
Emptiness includes the sun, moon, stars and planets,
the great earth, mountains and rivers,
All trees and grasses, bad men and good men,
bad things and good things, heaven and hell;
They are all in the midst of emptiness.

- Hui-neng (638-713)

ฐิตา:อย่าเสียเวลา

จงค้นให้พบพุทธจิตเดิมแท้ของท่าน
จิตนั้นหยุดนิ่งและไม่เคยหยุดพัก
ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด
หากท่านไม่บำเพ็ญและจิตท่านไม่กระจ่าง
ท่านจะเสียเวลาไปเปล่าๆทั้งชีวิต

- ฮุ่ยเหนิง (พ.ศ. 1181 - 1256)
Investigate your mind and realize
Your Buddha-nature -
That which never rests nor moves,
Neither starts nor stops.
You will have wasted your lifetime if you don't.

- Hui-neng (638-713)

ฐิตา:
ไร้ความคิด

แสงจันทร์และเสียงสนต้องลมเป็นสิ่งที่เราต่างก็รู้จักดี
ความคิดแบบเซ็น และ ความคิดแบบเพ้อเจ้อ
ย่อมแยกแยะผู้รู้และผู้หลง
ลองกลับไปยังสภาวะที่
แม้แต่หนึ่งความคิดคำนึงก็ไม่ปรากฏ
สภาวะเช่นนั้น
ข้าพเจ้าไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดแก่ท่านได้

- เต๋อจิง
Moonlight and the sound of pines are things we all know.
Zen mind and delusion distinguish sage and fool.
Go back to the place where not one thought appears,
How shall I put this into words for you?

- Te-ch'ing

ฐิตา:พบแล้ว

ป้ายชี้ทางแห่งความสงบ ได้สว่างขึ้นแล้ว
ช่างสงบและเยือกเย็น ไร้คำบรรยาย ความสว่างชัดปรากฏอยู่ตรงหน้า
เมื่อท่านตรึกนึกถึงมัน ท่านจะกลายเป็นผู้เบ่งบาน
เมื่อท่านซ้อนสรรพ เป็นหนึ่งเดียวกับมัน
สภาวะจิตของท่านจะเจิดจรัส และเบิกบาน
เมื่อเปรียบเทียบกับ ความสว่างไสวของน้ำค้างใต้แสงจันทร์
ความสว่างไสวของดวงดาว จำนวนมหาศาล
ความขาวโพลนของหิมะบนยอดสน หรือเมฆขาวบนยอดดอย
ในความมืดมิดแล้ว มันสว่างเจิดจ้าที่สุด
แต่ถ้าซ่อนมันไว้ ความกระจ่างชัดทั้งหมดในความรู้สึก จะเพิ่มมากขึ้น

- ฮองชิ เซ็งจู (พ.ศ. 1634 - 1700)
Guidepost of Silent Illumination
Silent and serene, forgetting words,
Bright clarity appears before you.
When you reflect it, you become vast,
When you embody it, you are
spiritually awakened.
Dew in the moonlight, a river of stars,
Snow covered pines.
Clouds enveloping the peak.
In darkness it is most bright,
While hidden it is all the more manifest.

- Hongzhi Zhengjue (1091-1157)

ฐิตา:
ตถตา

มรรคาแห่งการหลุดพ้น
ย่อมดำเนินไปตามสภาวะของธรรมชาติ
โดยอิสระ และ ไม่ยึดเหนี่ยว
ดั่งเช่นเมฆซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นฝน
ดั่งแสงจันทร์ที่ส่องกระทบคลื่น
ดั่งกล้วยไม้ที่เติบโตในที่ร่ม
ดั่งต้นไม้ที่ผลิใบและดอกเองตามฤดูกาล
สิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยไม่ต้องมีจิตควบคุม
แต่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนได้

- ฮองซิ (พ.ศ. 1634 - 1700)
People of the Way journey through the world
Responding to conditions, care free and without restraint.
Like clouds finally raining,
Like moonlight following the current,
Like orchids growing in shade,
Like spring arising in everything, They act without mind,
They respond with certainty.

- Hongzhi (1091-1157)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version