Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

The Zen

(1/10) > >>

ฐิตา:
Zen การเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติแห่งตัวเอง
ที่จะนำไปสู่การเข้าใจความหมาย
ที่เป็นเหตุผลของสิ่งทั้งมวลในจักรวาล
เซนจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
หยุดพัก

หากท่านสามารถหยุดพักจิต
ที่แส่ส่ายไปตามอารมณ์
จากขณะหนึ่งไปยังอีกขณะหนึ่ง
ท่านก็จะมีดวงจิตที่ไม่ต่างไปจาก
องค์พระศากยมุนีพุทธเจ้าเลย

- หลินจี้ (มรณะ พ.ศ. 1410)

If you can put to rest
The mind that frantically seeks
From moment to moment,
You will be no different from old
Shakayamuni Buddha.

- Lin Chi (d. 867)


ฐิตา:
ธรรมกาย

เมื่อผู้ใดบรรลุถึงธรรมกาย ...
ผู้นั้นย่อมไม่มีความปรารถนา
เขาเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งในฝ่ายบุญ
และธรรมชาติอันแท้จริงของเขา ก็คือ พุทธะ

รูปขันธ์ และ นามขันธ์ ล้วนมาแล้วก็จากไป
เหมือนเมฆขาวบนท้องฟ้าใส
ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทั้งสามสิ่งเป็นดุจฟองคลื่นที่เกิดขึ้นและหายไป
เหมือนภาพลวงตาบนผิวมหาสมุทร

- โยคะ ไดชิ (มรณะ พ.ศ.1256)
When one realizes completely the Dharma-body,
he sees no object.
He, himself, is the source of all things,
and his true nature is
another name of the eternal Buddha.

Material things and mental phenomena
come and go like clouds in the blue sky.
Greed, anger and ignorance
-these three foams appear and disappear
like a mirage on the ocean.

- Yoka-daichi (d.713)

ฐิตา:
เดินใน หยุดนอก

จงพักความคิดคำนึงต่างๆ
แล้วหยุดการสอดส่ายจิตออกนอกตัว
เมื่อมีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นกับจิต
จงกำหนดรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยสติและวางใจ
ให้สิ่งเหล่านั้น ดำเนินการไปตามธรรมชาติ
แค่นี้ ท่านก็ไม่มีอะไรจะต้องเป็นกังวลอีกต่อไป

- หลินจี้ (มรณะ พ.ศ. 1410)

Just put thoughts to rest and
don't seek outwardly anymore.
When things come up,
Then give them your attention;
Just trust what is function in you at present,
And you have nothing to be concerned about.

- Lin Chi (d.867)

ฐิตา:ความว่างเปล่า

ความว่างเปล่าที่นี่ที่นั่นได้ประจักษ์อยู่ต่อหน้าเสมอ
มีทั้งกว้างใหญ่อย่างไร้ขอบเขตและเล็กจนสุดพรรณนา
แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะต่างก็ไม่มีคำนิยาม
และต่างก็ไม่มีขอบเขตให้มองเห็น
เช่นเดียวกับการดำรงอยู่ และการไม่ดำรงอยู่ด้วย
จงอย่าได้เสียเวลาไปกับการลังเลสงสัย และการโต้เถียงกัน
ถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ใดๆเลย

- เซิง ฉ่านEmptiness here, Emptiness there
Always before your eyes.
Infinitely large and infinitely small:
No difference, for definitions have vanished
And no boundaries are seen.
So too with Being and non-Being.
Don't waste time in doubts and arguments
That have nothing to do with this.

- Seng T'san

ฐิตา:


 

สงบแท้จริง

ความสงบในความเงียบหาใช่ความสงบที่แท้จริงไม่
เมื่อท่านสามารถทำใจให้สงบได้
ท่ามกลางกิจกรรมต่างๆ
นั่นจึงเป็นสภาวะสงบที่แท้จริงของธรรมชาติ
เฉกเช่นเดียวกับความสุขจากความสะดวกสบาย
ย่อมไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง
หากแต่เมื่อท่านสามารถมีความสุข
ท่ามกลางความยากลำบาก
นั่นแหละคือท่านได้เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของจิตแล้ว

- หวนชู เดาเร็นCalm in quietude is not real calm;
When you can be calm in the midst of activity,
This is the true state of nature.
Happiness in comfort is not real happiness:
When you can be happy in the midst of hardship,
Then you see the true potential of the mind.

- Huanchu Daoren

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version