ผู้เขียน หัวข้อ: สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 27 อนุปรีนทนาปริวรรต ว่าด้วยความชื่นชมยินดี  (อ่าน 2239 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6656
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1478
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 6.0 MS Internet Explorer 6.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
พระสูตรสัทธรรมปุณฑรีกะ
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
นายชะเอม แก้วคล้าย แปลจากต้นฉบับสันสกฤต
บทที่ 27
อนุปรีนทนาปริวรรต
ว่าด้วยความชื่นชมยินดี


        ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ศากยมุนี ทรงลุกจากธรรมาสน์นั้น ทรงรวบพระโพธิสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดให้รวมกัน ด้วยฝ่าพระหัตถ์ข้างขวา ที่ถึงพร้อมด้วยฤทธิ์เพื่อจัดระเบียบให้อาศัยอยู่ที่พระหัตถ์ข้างขวา แล้วตรัสในขณะนั้นว่า ดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย เราจะให้ จะมอบให้ จะวางไว้ให้ จะยกให้ ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้ที่เราสะสมไว้ตลอดร้อยพันหมื่นโกฏิกัลป์ จนประมาณมิได้ ไว้ในกำมือของพวกท่าน ดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย พระสัทธรรมจะสมบูรณ์ และแพร่ขยายออกไปกว้างไกล โดยประการใด ท่านพึงกระทำโดยประการนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงโอบพระโพธิสัตว์ทั้งปวงไว้ ด้วยฝ่าพระหัตถ์ข้างขวา แล้วตรัสข้อความนี้ เป็นครั้งที่สองและสามว่า

ดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย เราจะให้ จะมอบให้ จะวางไว้ให้ จะยกให้ ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้ ที่เราสะสมไว้ตลอดร้อยพันหมื่นโกฏิกัลป์ จนประมาณมิได้ ไว้ในกำมือของพวกท่าน ดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงรับไว้ พึงรักษาไว้ พึงอ่าน พึงท่องจำ พึงแสดง พึงประกาศ และพึงให้สัตว์ทั้งปวงได้รับฟัง ดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย เราเป็นผู้ไม่พยาบาท ไม่มีจิตใจที่คับแคบ เป็นผู้เชื่อมั่น เป็นผู้มอบให้ซึ่งพุทธวิทยา ตถาคตวิทยาและสยัมภูวิทยา ดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย เราเป็นเจ้าแห่งมหาทานดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย แม้ท่านทั้งหลาย พึงศึกษาตามเรานั่นเอง กุลบุตรและกุลธิดาทั้งหลายผู้เข้าถึงญาณทัศนะของพระตถาคต อันเป็นมหากุศโลบาย ด้วยความไม่ริษยา พึงได้ฟังธรรมบรรยายนี้ ส่วนผู้ที่ไม่มีศรัทธา ท่านทั้งหลาย พึงให้เขาน้อมรับในธรรมบรรยายนี้  ดูก่อนกุลบุตรทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย พึงตอบแทนคุณพระตถาคตด้วยอาการอย่างนี้


                 

        เมื่อพระผู้มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุนี ตรัสแล้วอย่างนั้น พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลาย ได้เป็นผู้เบิกบานด้วยความปรีติยินดีเป็นอย่างมาก พระโพธิสัตว์เหล่านั้น ได้เกิดความเคารพอย่างสูง น้อมกาย โน้มกาย ย่อกายถวายเคารพต่อพระผู้มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุนี ก็มศีรษะประคองอัญชลี กราบทูลพระผู้มีพระผู้มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุนี ด้วยเสียงดังพร้อมกันว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระตถาคตมีพระดำรัสสั่งประการใด ข้าพระองค์จักปฏิบัติโดยประการนั้น

ข้าพระองค์ทั้งหลายจักปฏิบัติตามพระดำรัสสั่งของพระตถาคตทั้งปวงให้สมบูรณ์ขอพระผู้มีพระภาคจงมีความขวนขวายน้อย จงประทับอยู่ตามความสุขเถิด แม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ก็ได้ตรัสอย่างนี้ด้วยพระสุรเสียงดังอย่างเดียวกัน กับคณะของพระโพธิสัตว์ว่า ขอพระผู้มีพระภาค จงมีความขวนขวายน้อย ขอจงประทับตามความสุขเถิด แต่พระผู้มีพระภาค พระตถาคตมีพระดำรัสสั่งประการใด ข้าพระองค์ทั้งหลาย จักปฏิบัติโดยประการนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลาย จักยังพระดำรัสสั่งของพระตถาคตทั้งปวงให้สมบูรณ์

        ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุนี ได้ส่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งปวง ผู้มาแล้วจากโลกธาตุอื่น และพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอวยพร ถึงความเป็นอยู่ด้วยความสุข แก่พระตถาคตเหล่านั้นว่า "ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย จงเป็นอยู่ด้วยความสุขเถิด พระผู้มีพระภาคได้ประดิษฐานรัตนสถูปนั้น ของพระผู้มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประภูรัตนพระองค์นั้น ไว้ในที่เดิม และได้ถวายพระพรแก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วย"

        เมื่อพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระทัยยินดี ตรัสแล้วอย่างนั้นแล้ว พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย อันประมาณมิได้ ที่มาจากโลกธาตุอื่น ที่เข้าไปสู่สิงหาสน์ ณ โคนรัตนพฤกษ์รวมทั้งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประภูตรัตนะ กับคณะของพระโพธิสัตว์ทั้งปวง พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลาย ที่ประมาณมิได้ นับมิได้ อันมี พระวิศิษฏจาริตร เป็นประมุขที่ได้ผุดขึ้นจากรอยแยกของปฐพี รวมทั้งพระมหาสาวก บริษัท 4 ชาวโลกรวมทั้งเทวดา มนุษย์ ยักษ์ คนธรรพ์ ต่างชื่นชมยินดีในพระดำรัส ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว


บทที่ 27 อนุปรีนทนาปริวรรต ว่าด้วยความชื่นชมยินดี
ในธรรมบรรยาย ศรีสัทธรรมปุณฑรีกสูตร
มีเพียงเท่านี้


                   

เย   ธรฺมา   เหตุปฺรภวา                เหตุ    เตษํ   ตถาคโต   หฺยวทตฺ
เตษํ   จ   โญ   นิโรธ                เอวํ    วาที   มหาศฺรมณะ
       


http://www.mahayana.in.th/tmayana/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81/สัทธรรมปุณทรีกะบท24-25-26-27.htm

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2011, 09:35:11 AM โดย ฐิตา, เหตุผล: ตามที่เคยเรียนคุณมดไว้แล้วค่ะ »


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1737
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.12 Firefox 3.6.12
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
 :13: อนุโมทนาครับพี่มด
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7455
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2229
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 5.0 Firefox 5.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham