ผู้เขียน หัวข้อ: รวมธรรมบทคาถา (หมวดลงทัณฑ์)  (อ่าน 1085 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ เลดี้เบื๊อก

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นไม้เล็กพริ้วไหวดั่งสายลม
 • *
 • กระทู้: 165
 • กิจกรรม:
  0%
 • พลังกัลยาณมิตร 119
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.0.13 Firefox 3.0.13
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
รวมธรรมบทคาถา (หมวดลงทัณฑ์)
« เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 09:52:33 PM »
   
สัตว์ทั้งหมด...
   
   สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
   สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
   อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
   น หเนยฺย น ฆาตเย . . . ฯ ๑๒๙ ฯ
   
   สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์
   สัตว์ทั้งหมดกลัวความตาย
   เปรียบตนเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว
   ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า
   
   All tremble at punishment;
   All fear death;
   Comparing others with oneself,
   One should neither kill nor cause to kill.

   รักชีวิต..
   
   สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
   สพฺเพ ชีวิตํ ปิยํ
   อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
   น หเนยฺย น ฆาตเย . . . ฯ ๑๓๐ ฯ
   
   สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์
   สัตว์ทั้งหมดกลัวความตาย
   เปรียบตนเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว
   ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า
   
   All tremble at punishment;
   All fear death;
   Comparing others with oneself,
   One should neither kill nor cause to kill.

   สัตว์ทั้งหลาย...
   
   สุขกามานิ ภูตานิ
   โย ทณฺเฑน วิหึสติ
   อตฺตโน สุขเมสาโน
   เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ . . . ฯ ๑๓๑ ฯ
   
   สัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการความสุข
   ผู้ที่ต้องการความสุขแก่ตน
   แต่เบียดเบียนสัตว์อื่น
   ตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุข
   
   Whoso, himself seeking happiness,
   Harms pleasure-loving beings -
   He gets no happiness
   In the world to come.

   ต้องการสุข..
   
   สุขกามานิ ภูตานิ
   โย ทณฺเฑน น หึสติ
   อตฺตโน สุขเมสาโน
   เปจฺจ โส ลภเต สุขํ . . . ฯ ๑๓๒ ฯ
   
   สัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการความสุข
   ผู้ที่ต้องการความสุขแก่ตน
   ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น
   ตายไปแล้วย่อมได้รับความสุข
   
   Whoso, himself seeking happiness,
   Harms not pleasure-loving beings -
   He gets happiness
   In the world to come.

   อย่ากล่าวคำ...
   
   มาโวจ ผรุสํ กญฺจิ
   วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ตํ
   ทุกฺขา หิ สารมฺภกถา
   ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ตํ . . . ฯ ๑๓๓ ฯ
   
   อย่ากล่าวคำหยาบแก่ใคร ๆ
   เมื่อถูกท่านด่าว่า เขาจะโต้ตอบท่าน
   การพูดจาก้าวร้าวกันเป็นเหตุก่อทุกข์
   อาจลุกลามถึงขั้นลงมือประทุษร้ายกัน
   
   Speak not harshly to anyone.
   Those thus addressed will retort.
   Painful, indeed, is vindictive speech.
   Blows in exchange may bruise you.

   เงียบเสียง..
   
   สเจ เนเรสิ อตฺตานํ
   กํโส อุปหโต ยถา
   เอส ปตฺโตสิ นิพฺพานํ
   สารมฺโภ เต น วิชฺชติ . . . ฯ ๑๓๔ ฯ
   
   ถ้าเธอทำตนให้เงียบเสียงได้
   เหมือนฆ้องแตก
   ก็นับว่าเธอเข้าถึงนิพพานแล้ว
   เธอก็จะไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับใครอีก
   
   If you silence yourself
   As a broken gong,
   You have already attained Nibbana.
   No contention will be found in you.

   ไล่ต้อนอายุ..
   
   ยถา ทณฺเฑน โคปาโล
   คาโว ปาเชติ โคจรํ
   เอวํ ชรา จ มจฺจุ จ
   อายุํ ปาเชนฺติ ปาณินํ . . . ฯ ๑๓๕ ฯ
   
   ความแก่และความตาย
   ไล่ต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไป
   เหมือนเด็กเลี้ยงโค ถือท่อนไม้
   คอยไล่ต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากิน
   
   As with a staff the cowherd drives
   His cattle out to pasture-ground,
   So do old age and death compel
   The life of beings (all around).

   หาสำนึก..
   
   อถ ปาปานิ กมฺมานิ
   กรํ พาโล น พุชฺฌติ
   เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ
   อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ . . . ฯ ๑๓๖ ฯ
   
   คนพาล เวลาทำชั่ว
   หาสำนึกถึงผลของมันไม่
   คนทรามปัญญามักเดือดร้อน
   เพราะกรรมชั่วของตัว
   เหมือนถูกไฟไหม้
   
   When a fool does wicked deeds,
   He does not know their future fruit.
   The witless one is tormented by his own deeds
   As if being burnt by fire.

   ผู้ทำร้ายผู้...
   
   โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ
   อปฺปทุฏฺเฐสุ ทุสฺสติ
   ทสนฺนมญฺญตรํ ฐานํ
   ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ . . . ฯ ๑๓๗ ฯ
   
   ผู้ทำร้ายลงทัณฑ์แก่บุคคล
   ผู้ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายใคร
   ย่อมได้รับผลสนองสิบอย่าง
   อย่างใดอย่างหนึ่งทันตาเห็น
   
   He who inflicts punishment on those
   Who are harmless and who offend no one
   Speedily comes to one of these ten states:

   รับเวทนา..
   
   เวทนํ ผรุสํ ชานึ
   สรีรสฺส จ เภทนํ
   ครุกํ วาปิ อาพาธํ
   จิตฺตกฺเขปํว ปาปุเณ . . . ฯ ๑๓๘ ฯ
   
   (ความต่อจากคาถาที่แล้ว)
   ได้รับเวทนาอย่างรุนแรง
   ได้รับความเสื่อมเสีย
   ถูกทำร้ายร่างกาย
   เจ็บป่วยอย่างหนัก
   กลายเป็นคนวิกลจริต
   
   To grievous bodily pain,
   To disaster,
   To bodily injury,
   To serious illness,
   To loss of mind,
   Will he come.

   ราชภัย..
   
   ราชโต วา อุปสคฺคํ
   อพฺภกฺขานํ ว ทารุณํ
   ปริกฺขยํ ว ญาตีนํ
   โภคานํ ว ปภงฺคุณํ . . . ฯ ๑๓๙ ฯ
   
   (ความต่อจากสองคาถาที่แล้ว)
   ต้องราชภัย
   ถูกกล่าวหาอย่างรุนแรง
   ไร้ญาติพี่น้อง
   ทรัพย์สมบัติก็พินาศฉิบหาย
   
   To oppression by the king,
   To grave accusation,
   To loss of relatives,
   To destruction of wealth,
   (will he come).

   ถูกไฟไหม้..
   
   อถวาสฺส อคารานิ
   อคฺคิ ฑหติ ปาวโก
   กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ
   นิรยํ โส อุปปชฺชติ . . . ฯ ๑๔๐ ฯ
   
   (ความต่อจากสามคาถาที่แล้ว)
   หรือไม่บ้านเรือนของเขาย่อมถูกไฟไหม้
   ตายไป เขาผู้ทรามปัญญาก็ตกนรก
   
   Or his house will be burnt up with fire,
   And that unwise one will pass to hell
   In the world to come.

   ไม่ใช่ประ...
   
   น นคฺคจริยา น ชฏา น ปงฺกา
   นานาสกา ตณฺฑิลสายิกา วา
   รโชชลฺลํ อุกฺกุฏิกปฺปฑานํ
   โสเธนฺติ มจฺจํ อวิติณฺณกงฺขํ . . . ฯ ๑๔๑ ฯ
   
   ไม่ใช่ประพฤติตนเป็นชีเปลือย ไม่ใช่มุ่นชฏา
   ไม่ใช่เอาโคลนทาร่างกาย ไม่ใช่การอดอาหาร
   ไม่ใช่นอนบนดิน ไม่ใช่คลุกฝุ่นธุลี ไม่ใช่นั่งกระโหย่ง
   ที่ทำให้คนผู้ยังไม่ข้ามพ้นความสงสัย บริสุทธิ์
   
   Not nakedness, nor matted hair,
   Nor dirt, nor fasting,
   Nor lying on the ground,
   Nor besmearing oneself with ashes,
   Nor squatting on the heels,
   Can purify a mortal
   Who has not overcome doubts.

   ถึงจะแต่ง...
   
   อลงฺกโต เจปิ สมํ จเรยฺย
   สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี
   สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑํ
   โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขุ . . . ฯ ๑๔๒ ฯ
   
   ถึงจะแต่งกายแบบใด ๆ ก็ตาม
   ถ้าใจสงบระงับ ควบคุมตัวได้
   มั่นคง บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนคนอื่น
   เรียกว่า พราหมณ์ สมณะ หรือ ภิกษุ
   
   In whatever he be decked,
   If yet he cultivates tranquility of mind,
   Is calm, controlled, certain and chaste,
   And has ceased to injure all other beings,
   He is indeed, a brahmana, a samama, a bhikkhu.

   ผู้หักห้าม...
   
   หิรีนิเสโธ ปุริโส
   โกจิ โลกสฺมิ วิชฺชติ
   โย นิทฺทํ อปโพเธติ
   อสฺโส ภทฺโร กสามิว . . . ฯ ๑๔๓* ฯ
   
   ผู้หักห้ามใจไม่ทำชั่วเพราะละอายบาป
   หาได้น้อยนักในโลกนี้
   คนเช่นนี้ย่อมปลุกตัวเองจากหลับอยู่เหมอ
   เหมือนม้าดี ระวังตัวเองให้พ้นแส้
   
   Rarely is found in this world anyone
   Who is restrained by shame and wide-awake,
   As a thoroughbred horse avoids the whip.
   
   * กสามิว (กสามฺ + อิว)อิทธิพลภาษาสํสกฤต มีหลงเหลืออยู่ คือ
   แทนที่จะเป็น กสํ แบบบาลีกลับเป็น กสามฺ แบบสํสกฤต คำ
   ประเภทนี้ไม่ค่อยพบบ่อยนัก

   ม้าดี เมื่อ..
   
   อสฺโส ยถา ภทฺโร กสานิวิฏฺโฐ
   อาตาปิโน สํเวคิโน ภวาถ
   สทฺธาย สีเลน จ วีริเยน จ
   สมาธินา ธมฺมวินิจฺฉเยน จ
   สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา ปฏิสฺสตา
   ปหิสฺสถ ทุกฺขมิทํ อนปฺปกํ . . . ฯ ๑๔๔ ฯ
   
   ธรรมดาม้าดี เมื่อถูกลงแส้ครั้งหนึ่ง ย่อมสำนึก
   (ความผิดครั้งแรก) และพยายาม (วิ่งให้เร็ว)
   พวกเธอก็จงทำตนเช่นนั้น อาศัยศรัทธา, ศีล,
   ความเพียร, สมาธิ, การวินิจฉัยธรรม, ความสมบูรณ์ด้วย
   ความรู้และความประพฤติ, และอาศัยสติ
   พวกเธอจักละทุกข์ได้ไม่น้อยเลย
   
   Even as a thoroughbred horse once touched by the whip
   Becomes agitated and exerts himself greatly,
   So be strenuous and filled with religious emotion.
   By confidence, virtue, effort and concentration,
   By the investigation of the Doctrine,
   By being endowed with knowledge and conduct
   And by keeping your mind alert,
   Will you leave this great suffering behind.

   ชาวนาไขน้ำ...
   
    อุทกํ หิ นยนฺติ เนตฺติกา
   อุสฺการา นมยนฺติ เตชนํ
   ทารุํ นมยนฺติ ตจฺฉกา
   อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา . . . ฯ ๑๔๕ ฯ
   
   ชาวนา ไขน้ำเข้านา
   ช่างศร ดัดลูกศร
   ช่างไม้ ถากไม้
   คนดี ฝึกตนเอง
   
   Irrigators lead water;
   Fletchers fashion shafts;
   Carpenters bend wood;
   The good tame themselves.
   
   http://board.srthinth.info/DhammaPhatha10.html
   http://agaligohome.fix.gs/index.php?topic=2203.15ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: รวมธรรมบทคาถา (หมวดลงทัณฑ์)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 12:25:33 AM »
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่สาว
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham