ผู้เขียน หัวข้อ: รวมธรรมบทคาถา (หมวดอรหันต์)  (อ่าน 1237 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ เลดี้เบื๊อก

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นไม้เล็กพริ้วไหวดั่งสายลม
 • *
 • กระทู้: 165
 • กิจกรรม:
  0%
 • พลังกัลยาณมิตร 119
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.0.13 Firefox 3.0.13
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
รวมธรรมบทคาถา (หมวดอรหันต์)
« เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 09:33:57 PM »
   
ผู้เดินถึง...
   
   คตทฺธิโน วิโสกสฺส
   วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ
   สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส
   ปริฬาโห น วิชฺชติ . . . ฯ ๙๐ ฯ
   
   ผู้เดินถึงจุดหมายเปลายทางแล้ว
   วิมุติหลุดพ้นโดยประการทั้งปวง
   หมดโศก หมดเครื่องพัวพันแล้ว
   ความร้อนใจก็หมดไป
   
   For him who has completed his journey,
   For him who is wholly free from all,
   For him who has destroyed all bonds,
   The fever of passion exists not.

   หงส์ทิ้งสระ..
   
   อุยฮยุญฺชนฺติ สติมนฺโต
   น นิเกเต รมนฺติ เต
   หํสาว ปลฺลวํ หิตฺวา
   โอกโมกํ ชหนฺติ เต . . . ฯ ๙๑ ฯ
   
   ผู้มีสติย่อมขยันขันแข็ง
   ไม่ยึดติดแหล่งที่อาศัย
   ละทิ้งไปตามลำดับ
   เหมือนกับพญาหงส์ทิ้งสระน้ำ
   
   The mindful ones exert themselves,
   To no abode are they attached;
   Like swans that quit their pools,
   Home after home they leave behind.

   ไร้นิมิต..
   
   เยสํ สนฺนิจฺจโย นตฺถิ
   เย ปริญฺญาตโภชนา
   สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ
   วิโมกฺโข เยส โคจโร
   อากาเสว สกุนฺตานํ
   คติ เตสํ ทุรนฺวยา . . . ฯ ๙๒ ฯ
   
   ท่านที่หมดการสะสม (ปัจจัยหรือกรรมดีกรรมชั่ว)
   พิจารณาโภชนะก่อนบริโภค เข้าถึงความหลุดพ้น
   อันว่างจากกิเลสและไร้นิมิตหมายคือกิเลส
   บุคคลเช่นนี้ ยากที่สามัญชนจะตามทัน
   เหมือนนกบินบนท้องฟ้า ตามทันยาก
   
   Those for whom there is no accumulation,
   Who reflect well over their food,
   Who have perceived void and unconditioned freedom -
   Their path is hard to trace,
   Like that of birds in the air.

   ผู้หมดกิเลส...
   
   ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา
   อาหาเร จ อนิสฺสิโต
   สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ
   วิโมกฺโข ยสฺส โคจโร
   อากาเสว สกุนฺตานํ
   ปทํ ตสฺส ทุรนฺวยํ . . . ฯ ๙๓ ฯ
   
   ผู้ที่หมดกิเลส ไม่เห็นแก่กิน เข้าถึงความหลุดพ้น
   อันว่างจากกิเลสและไร้นิมิตหมายคือกิเลส
   บุคคลเช่นนี้มิได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลย
   เหมือนนกบินบนท้องฟ้า หารอยอันใดมิได้
   
   He whose corruptions are destroyed,
   He who is not attached to food,
   He who has perceived void and unconditioned freedom -
   His track cannot be traced.
   Like that of birds in the air.

   คุมอินทรีย์..
   
   ยสฺสินฺทฺริยานิ สมถงฺคตานิ
   อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา
   ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส
   เทวาปิ ตสฺส ปิหยนฺติ ตาทิโน . . . ฯ ๙๔ ฯ
   
   ท่านผู้ใดควบคุมอินทรีย์คือ
   ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ ได้
   เหมือนม้าที่สารถีควบคุมได้อย่างดี
   ท่านผู้นี้หมดความไว้ตัว หมดกิเลส มั่นคง
   ย่อมเป็นที่โปรดปรานแม้กระทั่งของเทวดาทั้งหลาย
   
   He whose senses are subdued,
   Like steeds well-trained by a charioteer;
   He who is free from pride and corruption -
   Such a steadfast one even the gods hold dear.

   กับแผ่นดิน..
   
   ปฐวีสโม โน วิรุชฺฌติ
   อินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพฺพโต
   รหโทว อเปตกทฺทโม
   สํสารา น ภวนฺติ ตาทิโน . . . ฯ ๙๕ ฯ
   
   พระอรหันต์เปรียบได้กับแผ่นดิน ไม่เคยโกรธขึ้งใคร
   มีจิตคงที่ เหมือนหลักเมือง
   มีจรรยาสะอาด เหมือนสระน้ำที่ใสไร้เปลือกตม
   ผู้มีคุณสมบัติเห็นปานนี้ ย่อมไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก
   
   Like the earth the Worthy One resents not;
   Like the chief post is he of a firm mind;
   Like an unsullied pool is he of pure conduct;
   To such a one life's wanderings are no more.

   สงบระงับ..
   
   สนฺตํ ตสฺส มนํ โหติ
   สนฺตา วาจา จ กมฺม จ
   สมฺมทญฺญา วิมุตฺตสฺส
   อุปสนฺตสฺส ตาทิโน . . . ฯ ๙๖ ฯ
   
   พระอรหันต์ผู้เป็นอิสระเพราะรู้แจ้ง
   ผู้สงบระงับ และมีจิตมั่นคง
   ใจของท่าน ย่อมสงบ
   วาจาก็สงบ
   การกระทำทางกายก็สงบ
   
   Calm is his mind;
   Calm is his speech;
   Calm is his bodily action;
   Who, rightly knowing, is wholly freed,
   Perfectly peaceful and equipoised.

   ห้าประเภท..
   
   อสทฺโธ อกตญฺญู จ
   สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร
   หตาวกาโส วนฺตาโส
   ส เว อุตฺตมโปริโส . . . ฯ ๙๗ ฯ
   
   ผู้ไม่เชื่อใครง่ายจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตนเอง ๑
   ผู้รู้แจ้งพระนิพพาน ๑
   ผู้หมดการเวียนว่ายตายเกิด ๑
   ผู้หมดโอกาสที่จะทำดีหรือทำชั่ว ๑
   ผู้หมดกิเลสที่ทำให้หวัง ๑
   ห้าประเภทนี้แล เรียกว่า "ยอดคน"
   
   He who is not credulous,
   He who has realized Nibbana,
   He who has severed all ties,
   He who has put an end to opportunity,
   He who has removed all desires
   He, indeed, is the greatest of men.

   อยู่ในที่ใด..
   
   คาเม วา ยทิวารญฺเญ
   นินฺเน วา ยทิวา ถเล
   ยตฺถารหนฺโต วิหรนฺติ
   ตํ ภูมิ รามเณยฺยกํ . . . ฯ ๙๘ ฯ
   
   ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือป่า
   ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน
   พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด
   ที่นั้น เป็นที่น่ารื่นรมย์
   
   Whether in village or in forest,
   Whether in vale or on hill,
   Wherever the Worthy Ones dwell -
   Delightful, indeed, is that spot.

   ป่าที่คน...
   
   รมณียานิ อรญฺญานิ
   ยตฺถ น รมตี ชโน
   วีตราคา รเมสฺสนฺติ
   น เต กามคเวสิโน . . . ฯ ๙๙ ฯ
   
   ป่าที่คนทั่วไปไม่ชื่นชม
   เป็นรมณียสถาน
   สำหรับท่านผู้หมดราคะ
   เพราะพระท่านมิได้ใฝ่กามคุณ
   
   Delightful are the forests
   Where worldings find no joy,
   There the passionless rejoice
   For they seek no sensual pleasures.
   
http://board.srthinth.info/DhammaPhatha07.html
http://agaligohome.fix.gs/index.php?topic=2193.0ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: รวมธรรมบทคาถา (หมวดอรหันต์)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 12:24:53 AM »
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่สาว
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham