ผู้เขียน หัวข้อ: รวมธรรมบทคาถา (หมวดดอกไม้)  (อ่าน 5084 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ เลดี้เบื๊อก

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นไม้เล็กพริ้วไหวดั่งสายลม
 • *
 • กระทู้: 165
 • กิจกรรม:
  0%
 • พลังกัลยาณมิตร 119
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.0.13 Firefox 3.0.13
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
รวมธรรมบทคาถา (หมวดดอกไม้)
« เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 11:09:37 PM »
   
ใครจักครอง...
   
   โก อิมํ ปฐวึ วิเชสฺสติ
   ยมโลกญฺจ อิมํ สเทวกํ
   โก ธมฺมปทํ สุเทสิตํ
   กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ . . . ฯ ๔๔ ฯ
   
   ใครจักครองแผ่นดินนี้
   พร้อมทั้งยมโลก และเทวโลก
   ใครจักเลือกเฟ้นพระธรรมบท
   ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว
   เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาด
   เลือกเก็บดอกไม้
   
   Who will conquer this earth (life)
   With Yama's realm and with celestial world?
   Who will investigate the well-taught Dharma-Verses
   As a skillful garland-maker plucks flowers?

   พระเสขะจัก....
   
   เสโข ปฐวึ วิเชสฺสติ
   ยมโลกญฺจ อิมํ สเทวกํ
   เสโข ธมฺมปทํ สุเทสิตํ
   กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ . . . ฯ ๔๕ ฯ
   
   พระเสขะจักครองแผ่นดินนี้
   พร้อมทั้งยมโลก และเทวโลก
   พระเสขะจักเลือกเฟ้นพระธรรมบท
   ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว
   เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาด
   เลือกเก็บดอกไม้
   
   A learner (sekha) will conquer this earth
   With Yama's realm and with celestial world.
   He will investigate the well-taught Dharma-Verses
   As a skillful garland-maker plucks flowers.

   เมื่อรู้ว่าร่าง...
   
   เผณูปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา
   มรีจิธมฺมํ อภิสมฺพุธาโน
   เฉตฺวาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ
   อทสฺสนํ มจฺจุราชสฺส คจฺเฉ . . . ฯ ๔๖ ฯ
   
   เมื่อรู้ว่าร่างกายนี้แตกสลายง่าย และว่างเปล่า
   เช่นเดียวกับฟองน้ำ และพยับแดด
   ก็ควรทำลายบุษปศรของกามเทพ
   ไปให้พ้นทัศนวิสัยของมัจจุราชเสีย
   
   Perceiving this body to be similar unto foam
   And comprehending its mirage-nature,
   One should destroy the flower-tipped arrows of Love
   And pass beyond the sight of the King of Death.

   มฤตยูฉุด...
   
   ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตํ
   พฺยาสตฺตมนสํ นรํ
   สุตฺตํ คามํ มโหโฆว
   มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ . . . ฯ ๔๗ ฯ
   
   มฤตยูฉุดคร่าคนผู้มัวเก็บดอกไม้ (กามคุณ)
   มีใจเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณไป
   เหมือนห้วงน้ำใหญ่หลากมา
   พัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับไหลไป
   
   He who gathers flowers of sensual pleasures,
   Whose mind is distracted -
   Death carries him off
   As the great flood a sleeping village.

   ผู้มัวเก็บ...
   
   ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตํ
   พฺยาสตฺตมนสํ นรํ
   อติตฺตํเยว กาเมสุ
   อนฺตโก กุรุเต วสํ . . . ฯ ๔๘ ฯ
   
   ผู้ที่มัวเก็บดอกไม้ (กามคุณ) เพลินอยู่
   มีจิตใจข้องอยู่แต่ในกามคุณไม่รู้จักอิ่ม
   มักตกอยู่ในอำนาจมฤตยู
   
   He who gathers flowers of sensual pleasures,
   Whose mind is distracted
   And who is insatiate in desires -
   Him death brings under its sway.

   มุนีพึง...
   
   ยถาปิ ภมโร ปุปฺผํ
   วณฺณคนฺธํ อเหฐยํ
   ปเลติ รสมาทาย
   เอวํ คาเม มุนี จเร . . . ฯ ๔๙ ฯ
   
   
   มุนีพึงจาริกไปในเขตคาม ไม่ทำลายศรัทธาและโภคะของชาวบ้าน
   ดุจภมรดูดรสหวานของบุปผชาติแล้วจากไป
   ไม่ให้สีและกลิ่นชอกช้ำ
   
   As a bee takes honey from the flowers,
   Leaving its colour and fragrance unharmed,
   So should the sage wander in the village.

   ไม่ควรแส่...
   
   น ปเรสํ วิโลมานิ
   น ปเรสํ กตากตํ
   อตฺตนา ว อเวกฺเขยฺย
   กตานิ อกตานิ จ . . . ฯ ๕๐ ฯ
   
   ไม่ควรแส่หาความผิดผู้อื่น
   หรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ
   ควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้น
   
   Pay not attention to the faults of others,
   Things done or left undone by others.
   Consider only what by oneself
   is done or left undone.

   วาจาสุภาษิต...
   
   ยถาปิ รุจิรํ ปุปฺผํ
   วณฺณวนฺตํ อคนฺธกํ
   เอวํ สุภาสิตา วาจา
   อผลา โหติ อกุพฺพโต . . . ฯ ๕๑ ฯ
   
   วาจาสุภาษิต
   ของผู้ทำไม่ได้ตามพูด
   ย่อมไม่มีประโยชน์อะไร
   ดุจดอกไม้สีสวย แต่ไร้กลิ่น
   
   As a flower that is lovely
   And colorful, but scentless,
   Even so fruitless is the well-spoken word
   Of one who follows it not.

   วาจาสุภาษิต...
   
   ยถาปิ รุจิรํ ปุปฺผํ
   วณฺณวนฺตํ สคนฺธกํ
   เอวํ สุภาสิตา วาจา
   สผลา โหติ สุกุพฺพโต . . . ฯ ๕๒ ฯ
   
   วาจาสุภาษิต
   ของผู้ทำได้ตามพูด
   ย่อมอำนวยผลดี
   ดุจดอกไม้สีสวยและมีกลิ่นหอม
   
   As a flower that is lovely
   Colourful and fragrant,
   Even so fruitful is the well-spoken word
   Of one who practises it.

   เมื่อเกิดมา...
   
   ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา
   กยิรา มาลาคุเณ พหู
   เอวํ ชาเตน มจฺเจน
   กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุํ . . . ฯ ๕๓ ฯ
   
   เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตาย ก็ควรสร้างบุญกุศลไว้ให้มาก
   เหมือนนายมาลาการร้อยพวงมาลัย เป็นจำนวนมาก
   จากกองดอกไม้ฉะนั้น
   
   As from a heap of flowers
   Many kinds of garlands can be made,
   So many good deeds should be done
   By one born a mortal.

   หอมทวนลม...
   
   น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ
   น จนฺทนํ ตครมลฺลิกา วา
   สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ
   สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ . . . ฯ ๕๔ ฯ
   
   กลิ่นบุปผชาติ ก็หอมทวนลมไม่ได้
   กลิ่นจันทน์ กฤษณา หรือดอกมะลิ
   ก็หอมทวนลมไม่ได้
   แต่กลิ่นสัตบุรุษ หอมทวนลมได้
   สัตบุรุษ ย่อมหอมฟุ้งขจรไปทั่วทุกทิศ
   
   The perfume of flower blows not against the wind,
   Nor does the fragrance of sandal-wood, tagara
   and jasmine,
   But the fragrance of the virtuous blows against
   the wind.
   The virtuous man pervades all directions.

   กลิ่นศีลหอม...
   
   จนฺทนํ ตครํ วาปิ
   อุปฺปลํ อถ วสฺสิกี
   เอเตสํ คนฺธชาตานํ
   สีลคนฺโธ อนุตฺตโร . . . ฯ ๕๕ ฯ
   
   กลิ่นศีล หอมยิ่งกว่า
   ของหอมเหล่านี้ คือ
   จันทน์ กฤษณา
   ดอกอุบล และ กะลำพัก
   
   Sandal-wood, tagara,
   lotus and wild jasmine -
   Of all these kinds of fragrance,
   The fragrance of virtue is by far the best.

   กฤษณาหรือ...
   
   อปฺปมตฺโต อยํ คนฺโธ
   ยายํ ตครจนฺทนี
   โย จ สีลวตํ คนฺโธ
   วาติ เทเวสุ อุตฺตโม . . . ฯ ๕๖ ฯ
   
   กฤษณา หรือจันทน์ มีกลิ่นหอมน้อยนัก
   แต่กลิ่นหอมของท่านผู้ทรงศีลประเสริฐนัก
   หอมฟุ้งกระทั่งถึงทวยเทพยดา
   
   Little is the fragrance of tagara
   and that of sandal-wood,
   But the fragrance of virtue is excellent
   And blows even among the devas.

   มารย่อมไม่พบ...
   
   เตสํ สมฺปนฺนสีลานํ
   อปฺปมาทวิหารินํ
   สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานํ
   มาโร มคฺคํ น วินฺทติ . . . ฯ ๕๗ ฯ
   
   มารย่อมค้นไม่พบวิถีทาง
   ของผู้ทรงศีลผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท
   ผู้หลุดพ้นจากอาสวกิเลส เพราะรู้ชอบ
   
   Of those who posses these virtues,
   Who live without negligence,
   Who are freed by perfect knowledge -
   Mara finds not their way.

   ดอกบัวฉันใด...
   
   ยถา สงฺการธานสฺมึ
   อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ
   ปทุมํ ตตฺถ ชาเยถ
   สุจิคนฺธํ มโนรมํ . . . ฯ ๕๘ ฯ
   
   ดอกบัว มีกลิ่นหอม รื่นรมย์ใจ
   เกิดบนสิ่งปฏิกูล
   ที่เขาทิ้งไว้ใกล้ทางใหญ่ ฉันใด
   
   Just as on a heap of rubbish
   Thrown upon the highway
   Grows the lotus sweetly fragrant
   And delighting the heart,

   พระสาวก...
   
   เอวํ สงฺการภูเตสุ
   อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน
   อติโรจติ ปญฺญาย
   สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก . . . ฯ ๕๙* ฯ
   
   ท่ามกลางหมู่ปุถุชน ผู้โง่เขลา
   ผู้เป็นเสมือนสิ่งปฏิกูล
   พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   ย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญา ฉันนั้น
   
   Even so among those blinded mortals
   Who are like rubbish,
   The disciple of the Fully Enlightened One
   Shines with exceeding glory by his wisdom.
   
   * สงฺการภูเตสุ น่าจะแยกกันเป็น สงฺการภูเต สุ สุ เป็นนิบาต แต่
   พระอรรถกถาจารย์ อธิบายในทำนองว่า คำนี้ใช้เป็นบทขยาย
   ปุถุชฺชเน ที่ประกอบวิภัติต่างพจน์กัน ให้ถือเป็นข้อยกเว้นเรียก
   ว่า วิเสสนวจนวิปัลลาส หมายถึง บทวิเศษณ์ต่างพจน์กัน
   
   http://board.srthinth.info/DhammaPhatha04.html


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: รวมธรรมบทคาถา (หมวดดอกไม้)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 11:52:13 PM »
 :13: อนุโมทนาครับพี่สาว ขอบคุณครับผม
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham