ผู้เขียน หัวข้อ: รวมธรรมบทคาถา (หมวดจิต)  (อ่าน 5569 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ เลดี้เบื๊อก

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นไม้เล็กพริ้วไหวดั่งสายลม
 • *
 • กระทู้: 165
 • กิจกรรม:
  0%
 • พลังกัลยาณมิตร 119
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.0.13 Firefox 3.0.13
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
รวมธรรมบทคาถา (หมวดจิต)
« เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 11:05:04 PM »
   
จิตดิ้นรน...
   
   ผนฺทนํ จปสํ จิตฺตํ
   ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ
   อุชุํ กโรติ เมธาวี
   อุสุการโรว เตชนํ . . . ฯ ๓๓ ฯ
   
   จิตดิ้นรน กลับกลอก ป้องกันยาก ห้ามยาก
   คนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้
   เหมือนช่างศรดัดลูกศร
   
   The flickering, fickle mind,
   Difficult to guard, diffucult to control,
   The wise man straightens,
   As a fletcher, an arrow.

   มัตสยาถูก...
   
   วาริโชว ถเล ขิตฺโต
   โอกโมกต อุพฺภโต
   ปริผนฺทติทํ จิตฺตํ
   มารเธยฺยํ ปหาตเว . . . ฯ ๓๔ ฯ
   
   มัตสยาถูกเขาจับโยนไปบนบก ย่อมดิ้นรน
   เพื่อจะกลับไปยังแหล่งน้ำที่เคยอาศัย
   จิตใจเราก็เช่นกัน ดิ้นรนไปหากามคุณ
   เพราะฉะนั้น จึงควรละเว้นกามคุณเสีย
   
   Like a fish drawn from its watery abode
   And thrown upon land,
   Even so does the mind flutter.
   Hence should the realm of passions be shunned.

   จิตควบคุมยาก...
   
   ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน
   ยตฺถกามนิปาติโน
   จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ
   จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ . . . ฯ ๓๕ ฯ
   
   จิตควบคุมยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว
   ใฝ่ในอารมณ์ตามที่ใคร่
   ฝึกจิตเช่นนั้นได้เป็นการดี
   เพราะจิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
   
   Good is it to control the mind
   Which is hard to check and swift
   And flits wherever it desires.
   A subdued mind is conducive to happiness.
   
   จิตเห็นได้ยาก...
   
   สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ
   ยตฺถกามนิปาตินํ
   จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี
   จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ . . . ฯ ๓๖ ฯ
   
   จิตเห็นได้ยาก ละเอียดยิ่งนัก
   มักใฝ่ในอารมณ์ตามที่ใคร่
   ผู้มีปัญญาจึงควรควบคุมจิตไว้ให้ดี
   เพราะจิตที่ควบคุมได้แล้ว นำสุขมาให้
   
   Hard to perceive and extremely subtle is this mind,
   It roams wherever it desires.
   Let the wise man guard it;
   A guarded mind is conducive to happiness.

   จิตท่องเที่ยว...
   
   ทูรงฺคมํ เอกจรํ
   อสรีรํ คุหาสยํ
   เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ
   โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา . . . ฯ ๓๗ ฯ
   
   จิตท่องเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว
   ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในร่างกายนี้
   ใครควบคุมจิตนี้ได้
   ย่อมพ้นจากบ่วงมาร
   
   Faring afar, solitary, incorporeal
   Lying in the body, is the mind.
   Those who subdue it are freed
   From the bond of Mara.

   ปัญญาย่อม...
   
   อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺส
   สนฺธมฺมํ อวิชานโต
   ปริปฺลวปสาทสฺส
   ปญฺญา น ปริปูรติ . . . ฯ ๓๘ ฯ
   
   ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์
   แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคง
   ไม่รู้พระสัทธรรม
   มีความเลื่อมใสไม่จริงจัง
   
   He whose mind is inconstant,
   He who knows not the true doctrine,
   He whose confidence wavers -
   The wisdom of such a one is never fulfilled.

   ผู้มีสติ...
   
   อนวสฺสุตจิตฺตสฺส
   อนนฺวาหตเจตโส
   ปุญฺญปาปปหีนสฺส
   นตฺถิ ชาครโต ภยํ . . . ฯ ๓๙ ฯ
   
   ผู้มีสติตื่นตัวอยู่เนืองนิตย์
   มีจิตเป็นอิสระจากราคะและโทสะ
   ละบุญและบาปได้
   ย่อมไม่กลัวอะไร
   
   He who is vigilant,
   He whose mind is not overcome by lust and hatred,
   He who has discarded both good and evil -
   For such a one there is no fear.

   ป้องกันเมือง...
   
   กุมฺภูปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา
   นครูปมํ จิตฺตมิทํ ถเกตฺวา
   โยเชถ มารํ ปญฺญาวุเธน
   ชิตญฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยา . . . ฯ ๔๐ ฯ
   
   เมื่อรู้ว่าร่างกายนี้แตกดับง่ายเหมือนหม้อน้ำ
   พึงป้องกันจิตให้มั่นเหมือนป้องกันเมืองหลวง
   แล้วพึงรบกับพญามารด้วยอาวุธคือปัญญา
   เมื่อรบชนะแล้วพึงรักษาชัยชนะนั้นไว้
   ระวังอย่าให้ตกอยู่ในอำนาจมารอีก
   
   Realizing that this body is fragile as a pot,
   Establishing one's mind as firm as a fortified city,
   Let one attack Mara with the weapon of wisdom.
   After victory let one guard one's conquest
   And afford no rest to Mara.

   อีกไม่นาน...
   
   อจิรํ วตยํ กาโย
   ปฐวึ อธิเสสฺสติ
   ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ
   นิรตฺถํว กลิงฺครํ . . . ฯ ๔๑ ฯ
   
   อีกไม่นาน ร่างกายนี้
   จักปราศจากวิญญาณ
   ถูกทอดทิ้ง ทับถมแผ่นดิน
   เหมือนท่อนไม้อันหาประโยชน์มิได้
   
   Soon, alas! will this body lie
   Upon the ground, unheeded,
   Devoid of consciousness,
   Even as useless log.

   จิตที่ฝึกผิด...
   
   ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา
   เวรี วา ปน เวรินํ
   มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ
   ปาปิโย นํ ตโต กเร . . . ฯ ๔๒ ฯ
   
   จิตที่ฝึกฝนผิดทาง
   ย่อมทำความเสียหายให้
   ยิ่งกว่าศัตรูทำต่อศัตรู
   หรือคนจองเวรทำต่อคนจองเวร
   
   Whatever harm a foe may do to a foe,
   Or a hater to a hater,
   An ill-directed mind
   Can harm one even more.

   จิตที่ฝึกชอบ...
   
   น ตํ มาตา ปิตา กยิรา
   อญฺเญ วาปิจ ญาตกา
   สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ
   เสยฺยโส นํ ตโต กเร . . . ฯ ๔๓ ฯ
   
   มารดาก็ทำให้ไม่ได้ บิดาก็ทำให้ไม่ได้
   ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้ แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบ
   ย่อมทำสิ่งนั้นได้ และทำได้อย่างประเสริฐด้วย
   
   What neither mother, nor father,
   Nor any other relative can do,
   A well-directed mind does
   And thereby elevates one.
   
   http://board.srthinth.info/DhammaPhatha03.html


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: รวมธรรมบทคาถา (หมวดจิต)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 11:51:52 PM »
 :13: อนุโมทนาครับพี่สาว ขอบคุณครับผม
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham