Forum > บทสวตมนต์ (นานาชาติ)

แผ่เมตตาบาลี อัปปมัญญาภาวนา พร้อมเสียงบรรยายแปลเป็นภ.ไทย

(1/1)

ฐิตา:

http://www.4shared.com/embed/356188791/5b4a8a5a

เสียงเพลงแผ่เมตตาบาลี อัปปมัญญาภาวนา พร้อมเสียงบรรยาย
แปลเป็นภ.ไทย

อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับพี่แป๋ม สาธุครับ

ฐิตา:


เมตตาอัปปมัญญา เมตตาอัปปมัญญา
อัปโหลดโดย parameeh เมื่อ 30 มิ.ย. 2011
อะหัง อะเวโร โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มะมะ มาตาปิตุ อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ สะพราหมะจาริโน จะ อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู สามะเณรา จะ อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา อะเวรา โหนตุ

อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ อัมหากัง อารักขา เทวาตา อิมัสมิง วิหาเรอิมัสมิง อาวาเส อิมัสมิง อาราเม อารักขา เทวาตา อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนต อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา สัพพา อิตถีโยสัพเพ ปุริสา สัพเพ อริยา สัพเพ อนริยาสัพเพ เทวา สัพเพ มนุสสา สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ทุกขา มุจจันตุ ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ กัมมัสสะกา ปุรถิมายะ ทิสายะ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อุตตรายะ ทิสายะ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุรถิมายะ อนุทิสายะ ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ อุตตระ อนุทิสายะ ในทิศอิสาน ทักขิณายะ อนุทิสายะ เหฎฐิมายะ ทิสายะ อุปาริมายะ ทิสายะสัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา สัพพา อิตถีโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ อริยา สัพเพ อนริยา สัพเพ เทวา สัพเพ มนุสสา สัพเพ วินิปาติกา

อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ทุกขา มุจจันตุ ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ กัมมัสสะกา อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ อโธ ยาวะ อวิจจิโต สมันตา จักกะวาเลสุ เย สัตตา ปถวิจารา อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ นิทุกขา จะ นุปัททวา อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะอโธ ยาวะ อวิจจิโต สมันตา จักกะวาเลสุ เย สัตตา อุทักเขจารา อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ นิทุกขา จะ นุปัททวา อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ อโธ ยาวะ อวิจิโต สมันตา จักกะวาเฬสุ เย สัตตา ปฐวีจารา อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ นิทุกขา จะ นุปัททวา

ฐิตา:
เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา
อัปมัญญา
10 เม.ย. 2559
 
อะหัง อะเวโร โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชโฌ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีโฆ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
มะมะ มาตาปิตุ ( ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า )
 
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา ( ครูอาจารย์ และญาติมิตร )
 
สะพราหมะจาริโน จะ ( ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน ( ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ) ทั้งปวงในเขตนี้ )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู ( ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้ )
 
สามะเณรา จะ ( และสามเณร )
 
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ ( ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา ( ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อัมหากัง อารักขา เทวาตา ( ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย )
 
อิมัสมิง วิหาเร ( ในวิหารแห่งนี้ )
 
อิมัสมิง อาวาเส ( ในอาวาสแห่งนี้ )
 
อิมัสมิง อาราเม ( ในอารามแห่งนี้ )
 
อารักขา เทวาตา ( ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )
 
สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )
 
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )
 
สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ เทวา ( ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )
 
ยถา ลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )
 
กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )
 
ปุรถิมายะ ทิสายะ ( ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา - ทิศตะวันออก )
 
ปัจฉิมายะ ทิสายะ ( ในทิศปัจฉิม - ทิศตะวันตก  )
 
อุตตรายะ ทิสายะ ( ในทิศอุดร - ทิศเหนือ )
 
ทักขิณายะ ทิสายะ ( ในทิศทักษิณ - ทิศใต้ )
 
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศอาคเนย์ - ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
 
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศพายัพ - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
 
อุตตระ อนุทิสายะ ( ในทิศอิสาน - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
 
ทักขิณายะ อนุทิสายะ ( ในทิศหรดี - ตะวันตกเฉียงใต้ )
 
เหฎฐิมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องล่าง )
 
อุปาริมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องบน )
 
สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )
 
สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )
 
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )
 
สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย )
 
สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย )
 
สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย )
 
สัพเพ เทวา ( ขอเทวา ทั้งหลาย )
 
สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย )
 
สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย )
 
อะเวรา โหนตุ ( อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย )
 
อะนีฆา โหนตุ ( อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )
 
ยถา ลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )
 
กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )
 
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ )
 
อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก )
 
สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )
 
เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )
 
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย )
 
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ )
 
อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก )
 
สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )
 
เย สัตตา อุทักเขจารา ( ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ )
 
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )
 
นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย )
 
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา )
 
อโธ ยาวะ อวิจิโต ( ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป )
 
สมันตา จักกะวาเฬสุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบๆ )
 
เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )
 
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )
 
นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ )

http://www.sana-anong.com/v4/works_detail.php?id=127&page=1&catg=2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version