Forum > สุนทรียสนทนา - ไดอะล็อก (Dialogue)

คุณมีนิสัยคล้ายตัวอะไรที่สุด : หมี หนู อินทรี กระทิง ( ศาสตร์จากอินเดียนแดง )

(1/4) > >>

มดเอ๊กซ:ฝึกคิดเรียนรู้นิสัยสัตว์สี่ประเภท

เป็นการฝึกกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่สามารถทำให้เราได้รู้จักกับตัวเองมากที่สุด เป็นการทบทวนตัวเอง

     หากเราให้แต่ละคนสำรวจตนเองว่าเรามีนิสัยคล้ายสัตว์อะไรมากที่สุดแล้วมาคุยกันสะท้อนความรู้สึกกันก็จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมของคนใดดีขึ้นทำให้การทำงานร่วมกันดีขึ้น  เข้าใจ-เห็นใจ  ซึ่งกันและกัน  รู้จักนิสัยคนอื่นดีขึ้น  คนอื่นก็เข้าใจนิสัยเราดีขึ้น  การอยู่ร่วมกันก็จะเอื้ออาทรต่อกันสามัคคีกัน

คุณคิดว่า  คุณมีนิสัยคล้ายตัวอะไรที่สุด  :  หมี หนู อินทรี กระทิง


 หมี :  ธาตุดิน    นักคิด  รอบคอบ ตรวจสอบ  มีกฏเกณฑ์    ชอบควบคุม                  
หนู  :  ธาตุน้ำ    นักประสาน  อ่อนโยน  ปรับตัวง่าย   เน้นเรื่องใจ คุยเก่ง   ชอบประสาน
อินทรี :  ธาตุลม   นักวางแผน  คิดนอกกรอบ  เชื่อมโยง อิสระเสรี  ชอบเรื่องแปลกใหม่  
กระทิง :   ธาตุไฟ    นักปฏิบัติ  ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนงานสำเร็จลงได้  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  ชอบทำ

สัตว์ทั้ง ๔ อย่างนี้  เป็นตัวแทน ของ หน้าต่างทั้ง ๔ บาน ในวงจรโนนากะ (คุย คิด คลิก คลำ)     โดย  

·        หนู  คือ  การ “คุย”  การเข้าสังคม   การพูดคุย การเปิดหู เปิดตา เปิดความคิด เปิดใจ    เก็บความต้องการ โทษตนเอง  รักพวกพ้อง  เน้นความสัมพันธ์  

·        หมี  คือ  การ “คิด”  การพิจารณาใคร่ครวญ  การตรวจสอบ  การเชื่อมโยงกับความรู้เดิม  การรอบคอบต่อข้อมูลใหม่    รอบคอบ   เน้นความถูกต้อง   เปลี่ยนแปลงช้า  

·        อินทรี  คือ การ “คลิก”   การตกผลึกความคิด   การเกิดความเชื่อส่วนตัวที่รอการพิสูจน์    เกิดเป็นวิสัยทัศน์  มองภาพรวม   มองภาพไปข้างหน้า  โครงการที่จะต้องเกิดขึ้น   ชอบเรื่องประหลาดใจ  รักอิสระ  

กระทิง คือ การ “คลำ”   การลงมือทำ   การเปิดแรงบันดาลใจ (Open will) ที่จะทำ  เพื่อยืนยัน พิสูจน์ ทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง   กัดไม่ปล่อย  กระทิง (ทิศเหนือ)
เจ้าแห่งชัยชนะและความเชื่อมั่น รักความยุติธรรม ใจร้อน สัญชาติญาณ(ดิบ)สูง

หนู (ทิศใต้)
ใส่ใจความรู้สึก มองโลกในแง่ดี เป็นที่พึ่งได้ ขาดความมั่นใจ อยากให้คนอื่นรักและเห็นคุณค่า

เหยี่ยว (ทิศตะวันออก)
ราชาแห่งจินตนาการและความสร้างสรรค์ ขี้เบื่อ ชอบความแปลกใหม่

หมี (ทิศตะวันตก)
เทพแห่งการใช้เหตุและผล วางลำดับขั้นตอน ละเอียดออ ตัดสินใจช้า มุ่งหวังความสำเร็จสมบูรณ์

มดเอ๊กซ:


นิสัยสัตว์สี่ประเภท

               กระทิง  อยู่ทิศเหนือเป็นธาตุไฟ  มีนิสัยมุ่งมั่นกระทำการเน้นปฎิบัติเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทางตรง  กล้าเผชิญอุปสรรคชอบความท้าทายผลสำเร็จเปิดเผยรักษาภารกิจตรงไปตรงมา  (ให้นึกฝึกวัวป่าในซาฟารี่)

               นกอินทรีย์  อยู่ทิศตะวันออกเป็นธาตุลม  มีนิสัยคิดเร็ว  มองไกล  เชื่อมโยง  รู้รอบด้าน  เปลี่ยนเร็ว  คิดสร้างสรรค์  รักอิสระ  ทางรอด   ชอบทำสิ่งใหม่  คิดนอกกรอบ

               หนู  อยู่ทิศใต้เป็นธาตุน้ำ  มีนิสัยรักษาสัมพันธ์ภาพมาก่อนอารมณ์ความรู้สึกรอบคอบประสานกลมเกลียว  ผ่อนปรน  พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบหรือการเผชิญหน้าดูแลจุดยืนความต้องการของผู้อื่นตอบสนองความต้องการของผู้อื่นอ่อนโยน

               หมี  อยู่ทิศตะวันตกเป็นธาตุดินมีนิสัยใคร่ครวญ  วิเคราะห์รอบคอบ  ข้อมูลครบถ้วน  ตรรกะมีเหตุผลระบบ  ระเบียบ  วินัย  เสถียรภาพ  พิจารณา  ความชัดเจน ควบคุม  คาดการณ์ได้  ไม่ชอบความไร้ระเบียบแบบแผน


 

บทเรียนรู้จากการคิดสัตว์สี่ประเภท

 -  บางคนก็อ่านตรงๆ  ยังไม่ได้เอาตัวอย่างจริงๆ  มาหรือเหตุการณ์จริงเลยไม่ค่อยชัดเจนว่าคิดเองหรือเป็นพฤติกรรมจริง

               -  ทุกคนมีความแตกต่าง

               -  สัตว์สี่ประเภทก็มีนิสัยร่วม  (Common)  เช่น  หนูนิสัยรอบคอบ  หมีก็มีนิสัยวิเคราะห์รอบคอบเช่นกัน

               -  ทุกคนมี  4  สัตว์  อาจโดดเด่นบางอย่างและบางอย่างเป็นตัวรอง

               -  จากกลุ่มที่สังเกต  หนู  มีมาก  หมีรองลงมาวัวน้อย  นกน้อยที่สุดน้อยมากๆ

               -  ทำให้รู้จริตคน

               -  นายมักเป็นสัตว์ประเภทไหน  (ชอบเป็นนก  แต่จริงๆ  อาจเป็นหมี)  ลูกน้องมักเป็นสัตว์ประเภทไหน  (เป็นหมีและหนู)

               -  วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างมา  เช่นมุ่งมั่นลุยงาน  (Hands-on)  ตรงกับอะไรมากที่สุด  (วัว)

               -  หมีตามอายุ  ตามภารกิจบทบาทที่เล่น

               -  กลับบ้านเป็นหนูไปที่ทำงานเป็นนก

               -  ความเหมือนของสัตว์ประเภทเดียวกันก็มีความแตกต่างสิ่งนั้นคือนิสัยอะไร

               -  คนมีความหลากหลายการพูดเป็นอย่างไร

               -  ให้ใช้คนตามประเภทคน  หมีไปเป็นพนักงานเครื่องชั่งนักพัสดุและนักบัญชี

               -  ประเภทคนและสัตว์มักถูกหล่อหลอมตามอาชีพ  เช่นนักบัญชี  นักกฎหมาย  นักจิตวิทยา  วิศวกร  นักวิทยาศาสตร์  นักบริหาร  นักปกครอง  พระสงฆ์

               -  มีสัตว์ตัวที่  5  หรือเปล่า

               -  สัตว์  4  ประเภท  นั้นอิงตามธาตุทั้งสี่คือ  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  มีอากาศธาตุด้วยก็น่าจะมีนิสัยแบบปลาด้วย  คือชอบว่ายทวนน้ำ

               -  ทำไมเขาคิดว่าเขาเป็นหนูต้องใช้เวลานานๆ  สังเกตุ  เขาอาจเป็นอย่างอื่นก็ได้

               -  เป็นการเลือกชนิดสัตว์ด้วยตนเอง  แต่คนอื่นอาจคิดว่าไม่ใช่แต่ไม่ค้าน  (คิดอยู่ในใจ)

               -  ฟังให้ดีเสียก่อน  แล้วดูเหตุผลมาพิจารณา

               -  อย่าให้เป็นสัตว์อยู่ชนิดใดตลอด  เลือกเป็นวัวบ้างเพราะพวกหนูมีมาก  แต่ละสัตว์ก็มีนิสัยเด่นบางอย่างซึ่งเหมาะสำหรับงานบางอยย่างสำหรับจุดด้อยก็ให้สัตว์อื่นมาเสริมกำลัง

               -  น่าจะเป็นคนในการเป็นสัตว์สี่ประเภท

               -  สัตว์  4  ประเภท  ก็มีจุดดีจุดด้อยจงใช้ให้เหมาะสมในบทบาท  นายลูกน้อง  พ่อแม่-ลูก

               -  วิธีการคิดมีหลายวิธีหลายคนคิดไม่เหมือนกัน

               -  ความผสมประสานที่ลงตัวที่เหมือนกันลงตัวหรือแตกต่างกันจึงลงตัว

มดเอ๊กซ:


บริหารทีมด้วย  สัตว์  4  แบบ

คนนำ  น่าจะเป็น  วัว

คนตาม  น่าจะเป็น  หนู

               -  เอามาใช้พัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร

               -  ประเภทคนนั้นก็มีจริต  6  คน  4  แบบ

                                             นรลักษณ์  สิบหัวโขน

                                             P-type  4  คู่

               -  ฝึกฟัง  2  คน  ฟังไม่ดี  พอเข้ากลุ่มใหญ่เริ่มฟังไม่ดียังคิดกับคนกลุ่มแรก

               -  ประเภทคน  เป็นอุปนิสัยส่วนตัวเปลี่ยนยาก

               -  เราอาจไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงแสดงออกมาหากมีสติคุณได้ก็จะทำได้ตามบทบาท

               -  ประโยชน์จากการคุย  2  รอบ  แค่  Confirm และคิดถูก

               -  คิดว่าอยากเป็นหรือเห็นแล้ว

               -  กติกาห้ามโต้เถียงก็มีฝึกความอดกลั้น

มดเอ๊กซ:กระทิง ทิศเหนือ หรือ ธาตุไฟ เป็นทิศของพลังชีวิต มีคุณลักษณะของความมุ่งมั่น (Will Power) เป็นทิศแห่งความมุ่งมั่น เมื่อต้องทำสิ่งใดแล้วทำให้ถึงที่สุด เคลื่อนไหวรวดเร็ว ถ้าใครพยายามจะไปหยุดกระทิงจะทำให้เขาอึดอัด เป็นทิศที่มุ่งมั่นมีเป้า และวิ่งชน ต้องการบรรลุความสำเร็จ ถ้าใครมีความเป็นกระทิงอยู่มากก็จะมีบุคลิกที่เป็นคนเก่ง กล้าแสดงออกไม่กลัว เป็นทิศของนักรบ ทิศของผู้ที่เผชิญหน้ากับความเสี่ยงความท้าทาย ชอบอยู่แนวหน้า ชอบจัดการคลี่คลายกล้าวิ่งชนกับปัญหา ชอบคำชม ต้องการผลงาน ภาพภายนอกของกระทิงเนื่องจากมีความมุ่งมั่นสูง ทำอะไรต้องให้สำเร็จ ฉะนั้นหากใครไปขวางเข้า ก็อาจจะโดนชนโดยกระทิงไม่ได้ตั้งใจได้ ภาพภายนอกอาจจะดูมุทะลุดุดันก้าวร้าว แต่จริงๆ ภายในจิตใจอ่อนโยน และพร้อมจะปกป้องลูกน้อง พรรคพวก และคนที่รัก กระทิงจะอยู่กันเป็นกลุ่มก็ต่อเมื่อเป็นกลุ่มของการปฏิบัติ กระทิงอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับคนที่ช้า ไม่ทันใจ


ถ้าใครเป็นแม่ที่มีความเป็นกระทิงอยู่มาก อยู่บ้านจะทำงานทั้งหมดเองหมดทุกอย่าง ทำให้ลูกทำอะไรไม่ค่อยเป็น แต่ถ้าได้ฝึกปล่อยวางได้ให้ลูกทำความผิดพลาด ก็ช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ แต่กระทิงก็มีหลายแบบได้แก่ กระทิงที่หวังความบริบูรณ์, กระทิงที่บุกตะลุย ชัดเจน คำไหนคำนั้น เปิดเผยไม่ชอบเก็บ ปากกับใจตรงกัน และกระทิงแบบที่เงียบ ไม่ค่อยพูด แต่ทำเน้นการปฏิบัติ ความรู้มาจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่ทฤษฎี

กระทิงจะไม่ชอบคนที่มัวแต่คิดมาก ใคร่ครวญ คาดคะเนแต่ไม่ทำอะไรเลย หากมองทางเต๋ากระทิงถือเป็นหยาง เป็นทิศแห่งการยืนหยัดเมื่อมีปัญหาก็พร้อมจะเผชิญ หากมีอำนาจมากดดันก็พร้อมจะท้าทายอำนาจนั้นโดยเปิดเผย แต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็ชอบใช้อำนาจเช่นกัน กินพื้นที่โดยไม่รู้ตัว

มดเอ๊กซ:หนู ทิศใต้ หรือ ธาตุน้ำ เป็นทิศของหัวใจถืออารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก หนูมีบุคลิกที่ปราดเปรียว ขี้เล่น อยู่เป็นกลุ่ม และเป็นผู้หล่อเลี้ยงอารมณ์ความรู้สึกของหมู่คณะ เฝ้าสังเกตความรู้สึกของพรรคพวก หนูจะมีความรู้สึกเอาใจใส่อย่างมาก มีนิสัยชอบให้ความช่วยเหลือเยียวยา หนูเป็นพวกที่พยายามดึงผู้คนมารวมกัน อยู่กับผู้คนได้มากมาย เพราะความเป็นชุมชนและสัมพันธภาพนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตเขา จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้คนที่อยู่รอบ ๆ เขารู้สึกดีมีความสุข ถ้าหนูกับกระทิงเป็นเพื่อนกัน จะพบว่าหนูเป็นคนช่วยทำให้กระทิงรู้สึกว่ากระทิงเป็นคนเก่ง เข้มแข็ง สง่างาม และหนูรู้สึกดีว่าตนเองเป็นผู้ให้ ในขณะที่ทิศเหนือเป็นหยาง ทิศใต้ก็เป็นหยิน คือเป็นฝ่ายตั้งรับ บางทีหนูก็จะไม่บอกไม่เปิดเผย หนูจะเก็บให้อีกฝ่ายเดา หนูมีแบบแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่น ทำให้บางครั้งไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร เป็นพวกประนีประนอม ไม่ชอบเผชิญหน้ากับความขัดแย้งตรงๆ ใช้วิธีอ่อนโยนหรือหลบไม่เผชิญหน้า หนูหลายๆ ตัวในหลายองค์กรรู้สึกน้อยใจ เพราะว่ามักถูกมองข้าม Performanceไม่เด่นเท่ากระทิง กระทิงจะสำเร็จตลอดแต่ชนกับผู้อื่นไปทั่ว ส่วนหนูพยายามเป็นผู้ประสาน แต่ผลสำเร็จของเขาอาจจะไม่เด่นชัดออกมา ดังนั้นอาจจะถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ มักเป็นผู้ที่ได้กลิ่นความขัดแย้งหรือความไม่ลงตัวก่อนผู้อื่น เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดผู้คนทางความรู้สึกมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version