Forum > โครตเกรียนล้างโลก - ลงชักโครกซะ !

พระอวโลกิเตศวร : ธรรมกาย คือ อายตนะนิพพาน พระพุทธเจ้า : ธรรมกาย เป็น อัตตา

(1/1)

พลศักดิ์ วังวิวัฒน์:
พระอวโลกิเตศวร : ธรรมกาย คือ อายตนะนิพพาน พระพุทธเจ้า : ธรรมกาย เป็น อัตตา


อ้างอิง 1. [ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พระอวโลกิเตศวรสอนพระสารีบุตรว่า[/color]


" ธรรมกาย ก็คือปรัชญาปารมิตาซึ่งเป็นสภาวธรรมแห่งพระตถาคตตรัสรู้
ก็คืออายตนะนิพพานนั้นเอง ย่อมปราศจากการมาในอดีต ฤาการไปในอนาคต แลในปรัตยุบันกาลเล่าก็ปราศจากการตั้งอยู่มั่นคง "


อ้างอิง 2.[ ขุทฺทกนิกาย จริยา อรรถกถาปกิณณกกถา เล่ม 74 หน้า 571

"...หรือบารมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นอื่นไว้ในสันดานของตนเป็นอย่างยิ่ง หรือบารมีย่อมทำลายปฏิปักษ์อื่นจาก ธรรมกายอันเป็นอัตตา...."


อ้างอิง 3. [จากหนังสือชุมนุมบทความของหลวงปู่เปรม (เปมงฺกโร ภิกขุ) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร [/color]


  ------- เปมงฺกโร ภิกฺขุ--------

จิตบริสุทธิ์พ้นจากอำนาจวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก เป็นตัวธรรม เป็นสัจจะธรรม คือ นิโรธสัจจ์ คู่กับ ทุกขสัจจ์นั้น และเป็นอัตตาตัวตน ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า

อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา
ธมฺมทีปา วิหรถ ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา แปลว่า
ท่านทั้งหลาย จงมีตนเป็นที่เกาะกุม มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ดังนี้

ตน คือ ธรรม / ธรรม ก็คือ ตน
ธรรม คือ จิตที่บริสุทธิ์ เป็นวิมุตติจิต เป็นอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตาย หรือนิพพาน ก็ได้.


สรุป


อายตนะนิพพาน คือ ธรรมกาย คือ จิตบริสุทธิ์ คือ ธรรม คือ นิพพาน คือ วิมุตติจิต

พลศักดิ์ วังวิวัฒน์:
Ooto อ้างอิงข้อความ:

--- อ้างถึง ---tuenum อ้างอิงข้อความ:


อ้างอิงจากหนังสือ กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

อาตนะนิพพาน คือดับอาตนะ  หน้า 155
อัตตาไม่มีโดยปรมัตถ์ เป็นเรื่องชัดเจนอยู่แล้ว..อาตนนิพพาไม่มีโดยบาลีนิยมก็ชัดเจนเช่นกัน
อาตนนิพพาน ไม่มี แต่แปลให้ดีก็ได้ความหมาย..นิพพานายตนะเป็นศัพท์ได้แต่ไม่ให้ความหมายที่ดี
อาตนนิพพานแท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้..ใจหมดโลภโกรธหลงเมื่อไร ..ก็ได้เห็นนิพพานพระพุทเจ้าทันที

สรุป อย่าพยายามบิดเบือนธรรมวินัยเลย  ผู้รู้ท่านแก้ความเห็นบิดเบือนไว้แล้ว เพียงแต่ มีคนส่วนมากไม่ได้อ่าน หากคูณtuenum ไม่มีเตนาบดเบือนแล้วล่ะก็ ขอคุณไปศึกษาอ่านเอง แต่หากว่าคุณอาศัยที่ชาวพุทธไม่ได้ศึกษา  แล้วถือข้อด้อยตรงนี้เป็นโอกาสพยายามบิดเบือนธรรมวินัย เพื่อลาภสักการะ หรือมุ่งร้ายอย่างอื่น   กรรมมีจริงน่ะคุณ
--- End quote ---

 Ooto เอ๋ย!


1.องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ ตรัสสอน กลับไม่เชื่อ

พระอวโลกิเตศวร ผู้รักษาศาสนาพุทธ และหมุนธรรมจักร ตรัสสอน กลับไม่เชื่อ

พระอริยสงฆ์เจ้า อาจจะเป็นพระอรหันต์   พูดสอน กลับไม่เชื่อ

แต่เธอกลับไปเชื่อมารที่ห่มผ้าเหลือง  เด็กวานซืน ที่วันๆไม่ปฏิบัติ เอาแต่เขียนตำราบ้าๆบอๆ หลอกเด็กโง่  ตั้งแต่นี้ไป Ooto เอ๋ย! เธออย่าเป็นผู้ร่วมขบวนการทำให้พุทธศาสนาเป็นสัทธรรมปฏิรูป เป็นของปลอมของมารเลย

2.  ปัญญาในทางพุทธศาสนา ไมได้มาจากการอ่าน และนั่งคิดเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  แต่ต้องปฏิบัติจนรู้แจ้ง  พระพุทธเจ้า และพระอวโลกิเตศวร เป็นผู้ปฏิบัติที่ได้สัมมาสัมโพธิญานมาแล้ว  เธอกลับไม่เชือ  แต่ไปเชื่อพวกที่อ่าน เขียน และนั่งเทียนเอาเองว่า เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version