Forum > หยาดฝนแห่งธรรม

ระบบชีวาลัย

<< < (2/2)

ฐิตา:


มุมกาแฟ 3/11/17
ยาว แต่ดี สำหรับ
วันลอยกระทง
กระทงหลงทาง 55555+
คงคา
พระแม่คงคา มหาเทวีจากสวรรค์
ผู้นำคงคาสวรรค์ ลงสู่โลกมนุษย์
เป็น แม่น้ำแห่งการชำระบาป
จาก วรรณกรรม มหาภารตะ
มาถึงประเพณี ลอยกระทง
เพื่อขอขมา ต่อ สายน้ำที่ให้ ก่อเกื้อ ทุกสรรพชีวิต
และบูชา รอยพระบาท พุทธเจ้า ในใต้สมุทร
และ นางนพมาศ ของเรา
เป็นหนึ่งในประเพณีแสดง หลักกัตญญูกตเวที
ของสยามชน และชนในภูมืภาคเอเชียอาคเณย์
......................................

1.เพื่อป้องกัน วัฒนธรรมกรีก
ที่มากับกองทัพ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
กลืนกิน วัฒนธรรมชมพูทวีป
หลังพุทธกาล พศ. 200กว่า

พราหมณ์ จึง สังเคราะห์ฮินดู
ระบบเทวนิยม อันยิ่งใหญ่
ให้ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าได้
ซึ่งเดิมพราหมณ์ ผูกขาดไว้ ต้องมาจิ้มก้องให้พวกตนเท่านั้น

2.มีคัมภรีสำคัญ คือ อุปนิษัท "จับเข่าคุยกัน"
รวมสามมหาเทพ พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ
เป็นตรีมูรติ สามเป็นหนึ่ง ที่แบ่งภาค ทำหน้าที่ต่างกัน

3.และเกิดวรรณกรรม มหาภารตะ
ละครเรื่องใหญ่ วงค์วานหว่านเครือ ท้าวพรต
อธิบายที่ไปที่มา
ของจักรวาล พระเป็นเจ้า สวรรค์ ทวยเทพ มนุษย์
และคนครึ่งเทพ(วีระบรุษ)
 
4.และหน้าที่ของแต่ละคน
ที่ต้องตั้งใจ มุ่งมั่น เอา วิญญาณเร่รอนของตน(ชีวามัน)
กลับไปรวมกับ มหาวิญญาณ( ปรมาตมัน)
โดยผ่าน การทำหน้าที่ที่เหมาะสม(พรหมมัน)
ชีวามัน(อัตมัน) นั้นเป็นอมตะ แต่ต้องเปลี่ยนไปอาศัยใน รูปร่าง ตามกรรมที่ทำไว้ หรือ พรหมลิขิตไว้ โดยเอากรรมเก่าชาติก่อน มาปรุงแต่ง...

5.ซึ่ง พุทธศาสนา ก็ ยอมรับในเรือง
วัฎฏะสังสาร ในสัมมาทิฎฐิ เบื้องต้น ให้คน ละชั่ว ทำดี
และทำให้เกิดนิกาย มหายาน
ซึ่งเป็นระบบเทวนิยมแบบ อสังคะเขียนขึ้น
ยึดเอาหลัก วีระบรุษนิยม
คือ มีพระโพธิสัตว์ ที่ ยินดีที่จะมาเกิด เพื่อช่วยมนุษย์
"จิตสุขจากเอื้อเฟื้อ สำคัญกว่าจิตเย็นที่หลุดพ้น จากอุปาทาน"

6.แต่สัมมาทิฎฐิ ระดับ ทำนิพพานให้แจ้ง ใน มรรคแปด
ก็บอกตรงๆว่า
ทางสองสายนี้ อย่าไป เคร่งเครียด เอาเป็นสรณะ
เพราะ ดับเหตุทุกข์ ที่เกิดจาก อุปปาทานในตัณหา
อุปาทานในขันธ์ห้าไม่ได้
เพราะ พระพุทธเจ้าบัญญัติว่า
"สังขารโลก คือ กายกว้างศอกยาววา มีสัญญาใจครอง"

7.สังขารโลก เป็นชีวามัน คือชีวิตหนึ่ง
ชีวามัน........เป็นสังขารธรรม
คือธรรมชาติ ปรุงแต่ง ขึ้นมา
เป็น ชีวะยนต์ เครื่องยนต์มีชีวิต
เป็น ขันธุ์ห้า ปัจจุบันก็คือ คอมพิวเตอร์ชีวภาพ
ดังนั่นให้ฝึก ล้างขยะข้อมูล ที่ เป็นของคู่
ที่เป็นอาสวะ(ห้โทษ) สาสวะ(ให้คุณ)
คือ ดีชั่ว/ผิดถูก/ชอบชัง/ชายหญิง/
จน ระบบคอมพิวเตอร์ชีวภาพ เป็นกลาง(อนาสวะ)
ภูมิจิต ภูมิ ธรรม ภูมิปัญญา
ก็ชนะอุปสรรค์กั้นการพัฒนา ของปุถุชน
ไปอยู่เหนือ จิตสำนึกของมนุษย์ทั่วไป

8.ไปถึงแล้ว จะมีวิสัยทัศน์ญาณทัศนะอย่างไร
พระองค์ไม่ได้ตรัสไว้ เพียงบอกว่า
ผู้รู้ที่เป็นวิญญูชนจะรู้ได้ด้วยตนเอง
ปัจจัตตัง+ เวทิตัพโพ+ วิญญูหิติ
แต่บอกไว้ว่า ชีวิตจะอยู่เย็น สงบ เบิกบาน มั่นคง
ทั้งอารมณ์(ฌาน)และความรอบรู้(ฌาน)
จากปรีชาญาณฉลาดเลือก (Wisdom )ที่ตื่นแล้ว
สังกร ของ โพธิจิต โพธิปัญญา โพธิธรรม

9.ทุกข์คือนรก
สุขคือสวรรค์
วิมุติ คือ เย็น
เอาเลือกเอา
ไปลอยกระทง....ก็เอาขยะปรุงแต่งชีวิต ไปทิ้งด้วยเด้อ
และอย่างหลงทาง
ไปควงเอา สิ่งไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่แท้
มาแขวนคอ 55555+

พระแม่คงคา
พระแม่คงคาจะลักษณะโดยทั่วไปก็คือ มีสี่กร มีพาหนะเป็นจระเข้ มีอาวุธเป็นตรีศูลย์ และมีหม้อกลาฮัมและหม้อน้ำ แต่บางครั้งก็มีสองกรและทรงอาวุธเป็นตรีศูลย์ โดยส่วนมากจะเห็นพระแม่คงคาเป็นองค์เป็นสตรีที่ยื่นหน้าออกมาจากมวยพระเกศของพระศิวะเจ้า และที่ปากมีสายน้ำพ่นออกมา
พระแม่คงคาเป็นราชธิดาของพระหิมวัตและนางเมนกา หรือพระนางนั่นเป็นพี่สาวของพระแม่อุมาเทวี พระแม่คงคามีหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาสายน้ำคงคา อันเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากสรวงสวรรค์ ซึ่งในอินเดียก็มีแม่น้ำหลายสายที่เชื่อว่ามีประวัติความเป็นมามีซับซ้อน เช่น

แม่น้ำสรัสวตี (ถูกเชื่อกันว่าไหลมาจากพรหมโลก)
แม่น้ำซันโตชี(มีผู้ดูแลเป็นพระแม่ซันโตชีธิดาของพระพิฆเนศ)
แม่น้ำคงคา(มีผู้ดูแลเป็นพระแม่คงคา)
แม่น้ำยมุนาหรือยมนา(ถูกเชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์โดยมีเจ้าของคือพระวิษณุเทพ)

นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า น้ำจากแม่น้ำคงคาถือเป็นน้ำที่วิเศษที่สามารถชำระล้างบาปของมนุษย์ทั้งหลายได้ โดยแม่น้ำที่ใช้ในการชำระบาปของมนุษย์ได้จะมีอยู่ด้วยกันสองสายคือ แม่น้ำคงคา และ แม่น้ำยมนา
กล่าวถึงบริเวณต้นน้ำแห่งเขายาดาคีรีของท่านฤาษียาดาชี ซึ่งองค์ลักษมีนาราซิมฮาประทับบริเวณนี้ เมื่อ จะประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะต้องนำน้ำจากแม่น้ำคงคาแห่งนี้เข้าไปร่วมในพิธีด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วบรรดาฤาษีในประเทศอินเดียจะมีหม้อน้ำเป็นเครื่องมือคู่กายอยู่เสมอ ซึ่งภายในหม้อน้ำจะบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาเอาไว้
บริเวณที่แม่น้ำคงคาและยมนาไหลมาบรรจบกัน ถือว่าเป็นบริเวณที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด ที่แห่งนี้มีชื่อว่า “ตริเวนี” หรือที่คนไทยมักชอบเรียกกันว่า “จุฬาตรีคูณ” โดยมีความเชื่อเพิ่มเติมอีกด้วยว่า แม่น้ำสรัสวตีที่ไหลมาจากใต้พื้นดินก็ไหลมารวมกันที่นี่ด้วย ด้วยเหตุนี้ชาวฮินดูจึงนิยมใช้น้ำจากแม่น้ำคงคาเพื่อนำไปสรงน้ำพระพุทธรูป หรือใช้อาบกินเพื่อความเป็นมงคล

ตำนานกล่าวไว้ว่า เดิมทีนั้นแม่คงคาไหลเวียนไม่ไปไหนจากนิ้วเท้าของพระวิษณุ แต่สาเหตุที่พระคงคาเปลี่ยนทิศทางไหลลงมาที่โลกมนุษย์ก็เพราะว่า พระแม่คงคาถูกท้าวสักราชอัญเชิญลงมาสู่โลกมนุษย์มานานแล้วหลายชั่วคน จนสำเร็จในสมัยของท้าวภคีรถ แต่ด้วยอิทธิฤทธิความแรงของพระแม่คงคา ซึ่งมีผลให้โลกอาจกล่มสลายได้เลย พระศิวะเจ้าจึงได้รองรับพระแม่คงคาด้วยมวยพระเกศก่อนที่จะปล่อยลงสู่โลกมนุษย์
ส่วนอีกตำนานหนึ่งกล่าวไว้ว่า ด้วยความที่เดิมทีโลกมนุษย์มีความแห้งแล้งอย่างหนัก ยังผลให้มนุษย์และสัตว์ล้มตายจำนวนมากมาย เนื่องจากพระแม่คงคาไม่ยอมให้น้ำไหลลงมาสู่โลกมนุษย์ เมื่อบรรดาเทวดาเห็นดังนั้น จึงไปทูลเชิญให้พระศิวะเจ้ามาทรงจัดการเรื่องนี้ พระองค์จึงทรงไปคิดตามให้พระแม่คงคากลับมา แล้วบังคับให้พระแม่คงคาให้สายน้ำคืนแก่มนุษย์ แต่พระแม่ไม่ยอมทำตาม พระองค์จึงทรงใช้พระเกศของตนรัดพระแม่คงคา จนในมี่สุด พระนางก็ยอมปล่อยสายน้ำออกมาคืนสู่โลกมนุษย์

ในขณะที่บางตำนานกล่าวไว้ว่า พระศิวะเจ้าและพระแม่คงคาแอบเป็นสามีภรรยากันแบบลับๆ ด้วยความกลัวว่าพระแม่อุมาจะทรงพิโรธหารู้ความ พระศิวะเจ้าจึงซ่อนพระแม่เอาไว้ในมวยพระเกศ และให้พระแม่ปล่อยน้ำออกมาจากพระเกศของพระองค์ เพื่อเป็นการล้างบาปที่ทั้งสองได้ทรงทำร่วมกัน

http://nanszjitniyom.blogspot.com/2016/02/blog-post_2.html
ขอบคุณเจ้าของภาพ เรื่องราว คลิป และผู้อ่าน ครับผม
..
..
https://www.youtube.com/watch?v=_htpiyRkooY
วัฒนธรรมกรีก ที่ไหลมากับกองทัพอเล็กซานเดอร์มหาราช
สู่ลุ่มแม่น้ำสินธุ และแผ่ลงมา ลุ่มแม่น้ำคงคา
นำเอา ลัทธิเทวะนิยม
ตรรกะนิยม คณิตศาสตร์
ธรรมชาตินิยม ประชาธิปไตย
อิสระภาพ เสรีภาพในการศึกษา เมื่อ พศ.200กว่า

ทำให้ วัฒนธรรมชมพูทวีปตั้งปรับตัว
"กลืนกินวัฒนธรรมกรีก" มาเกิดใหม่
-พราหมณ์ ก็สังเคราะห์"ฮินดู"
ป่าใหญ่ที่ ทุก ภูมิจิต ภูมิ ธรรม ภูมิปัญญา
มาอาศัยอยู่ร่วมกัน ในฐานทุกชีวิต
คือ จิตวิญญาณ ที่ พเนจร
ออกจาก มหาวิญญาณของจักรวาล
ที่ สามรวมเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่ง มีองค์สามตามหน้าที่
พระพรหม เป็นผู้สร้าง
พระนารายณ์ เป็นผู้บริหารจัดการ
และอวตาร มาเกิด บนโลก เพื่อช่วยโลก พ้นภัยจากอสูร
มี10ปาง พระพุทธเจ้า เป็นปางที่9 พุทธอวตาร
พระศิวะ มีหน้าที่ รีไซเคิล ทำลายและ สร้างใหม่
และ.....ทุกชีวิต ต้องเล่นละครเรื่องใหญ่(มหาภารตะ)
จนกว่า จิตแท้ จิตเดิมจะตื่น และค้นทาง
กลับบ้าน สู่ มหาปรมาตมันจะต้องไม่มา เวียนว่ายตายเกิดอีก

-พุทธ ก็สังเคราะห์ มหายาน
สร้างจักรวาลเป็น
พุทธเกษตร ตามแนวคิด ของอสังคะ
มีพุทธเจ้า พระโพธสัตว์ อยู่บนฟ้า
การมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมี ของสรรพชีวิต
โดยมีจิตเอื้อเฟื้อ เสียสละเพื่อสังคม สำคัญกว่า
จิตที่หลุดพ้นจากอุปทานอารมณ์ทุกข์แบบเถรวาท
....................................................

ช่วงนี้ ดาวเปอร์ซิอุส(ดูง่ายๆ ดาวเรียงกันสามดวง)
คนไทย มองเป็นดาวไถเล็ก อยู่กลางดาวเต่า
มีเรื่องเล่าแบบกรีก สุดอลังการอภิจินตนาการ
ใครอ่าน วรรณกรรม เทวนิยมแบบกรีก
แล้วไปชม มหาภารตะพระกฤษณะ พระราม
แม้นแต่ไซอิ๋ว ก็จะพบร่องรอยเทวนิยมกรีกแทรกอยู่
..............................................

เพอร์เซอุสเป็นวีรบุรุษผู้ที่ฆ่าปีศาจร้าย MEDUSA
(ใครมองจะกลายเป็นหิน)
ตามรูปมือซ้ายถือหัวปีศาจ
กลุ่มดาวนี้มีรูปคล้ายอักษรตัว K ตรงหัวปีศาจ
มี ดาวแปรแสง เรียกว่าดาวปีศาจ
เพราะกระพริบหรี่แสงได้
มีการหรี่แสงใน 2 วัน 20 ชั่วโมงเศษ
จะหรี่แสงลงราวนาที 20
กลุ่มดาวนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวค้างคาว กับกลุ่มดาวลูกไก่
เพอร์เซอุส เป็นบุตรของจอมเทพจูปีเตอร์
และ พระนางดานี (Danae) เพอร์เซอุสเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
เพราะสามารถฆ่าปีศาจร้ายเมดูสา (Medusa) ได้
ขอให้สังเกตที่มือซ้าย ซึ่งถือห้วปีศาจ
หัวปีศาจร้ายเมดูสานี้ใครเห็นจะกลาย เป็นหินทันที
เพอร์เซอุสเอาหัวปีศาจนี้ใส่ถุงหนังติดตัวไปด้วยเสมอ

คราวที่ อันโดรมีดาถูกนำไปผูกตรึงติดที่ก้อนหินหน้าผานั้น
เพอร์เซอุสขี่ม้ามีปีก
(ม้าตัวนี้เกิดจากเลือดปีศาจ
เมดูสาที่เพอร์เซอุสตัดคอขาดผสมกับฟองคลื่น)
ไปทันเหตุการณ์พอดี
เพอร์เซอุสได้ไปบอกกษัตริย์เซเฟอุสว่า
เขาจะไปฆ่า อสุรกายซีตัส และช่วยอันโดรเมดา
แต่มีข้อแม้ว่า เมื่อสำเร็จเขาขอแต่งงานกับ อันโดรเมดา
กษัตริย์เซเฟอุสรีบยกให้ทันที
วีรบุรุษได้ไปที่ชายฝั่งข้างก้อนหิน
ที่อันโดรมีดาถูกมัดอยู่ และได้สั่งให้
อันโดรมีดาหลับตาให้สนิทพอซีตัสมา
เพอร์เซอุสเปิดถุงเอาหัวเมดูสาส่องไปที่ซีตัส
ซีตัสกลายเป็นหินไปทันที
ร่างของมหายักษ์ร้ายซีตัสกลายเป็นก้อนหินใหญ่
เดี๋ยวนี้ยังเห็นได้ที่ชายฝั่ง เลแวนไตน์ (Lavantine)
ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เนียน
(ขอบคุณเรื่องราวที่ก๊อปมา แต่เอาลิงค์ลงไม่ได้ครับผม)

๕.๑๑.๒๕๖๐
https://plus.google.com/+SurapholKruasuwan

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version