Forum > บทความ (Blog)

Bangkok History

(1/1)

時々होशདང一རພຊຍ๛:

IMG_0056 by arnocha2002, on Flickr
ยังมีสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์รอการฟื้นฟูและอนุรักษ์เพื่อให้ลูกหลาน

ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

ชุมชนเก่าแก่บางแห่งมีอายุมากกว่า 100 ปี บางครั้งมนุษยชอบทำลายมากกว่า

การสร้างสรรค์ ความเจริญทางวัตถุทำให้เสื่อม-

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version