Forum > บทความ (Blog)

ไม่มีอะไรและไม่มีอะไร

(1/1)

होशདངພວན2017:

อะไรที่ปลงได้ก็ปลงซ่ะน่ะ :46: :46: :46:

ด้วยปุถุชน นั่นเล่ายังเขลานัก
ต้องฝึกหนักพัฒนาใจไปตามขั้น
ช้าหรือเร็วอาการจิตเลิกติดพัน
เลิกยึดมั่นอุปาทาน (มารแห่งใจ)

คนเราเกิดมามีเพียงเท่านี้เอง :yoyo033: :yoyo033: :yoyo033:

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ.........

https://youtu.be/gRczF172S88

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version