Forum > บทความ (Blog)

ความงดงามแห่งชีวิต

(1/1)

時々होशདང一རພຊຍ๛:
http://youtu.be/RcSkiopAxno

ถ่ายภาพโดย...時々होशདང一

ความงดงามแห่งชีวิต

เพียรทำใจให้ออกห่างสร้างทุกข์-สุข
ความสนุกจากกิเลสเวียนเผาไหม้
ให้ได้เห็นความจริงยิ่งห่างไกล
ให้เห็นใจใสสะอาดปราศหมองมัว

กระแสสายฝายวารีที่ล้นหลาก
บรรจบจากหุบเขาลำเนานั่น
สู่หุบเขาอีกลำเนามนุษย์ปัน
ตามความคิดความฝันของม่านใจ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version