Forum > สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อย่าทำตัวเป็นคนใบ้แบกขวดเปล่า โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต)

(1/1)

มดเอ๊กซ:
https://www.youtube.com/v/YB9GRe9CGPM

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version