ผู้เขียน หัวข้อ: อ.สุภีร์ ทุมทอง รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่ ๑  (อ่าน 1532 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 62.0.3202.94 Chrome 62.0.3202.94
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
https://youtu.be/SK34ev94ze4
อ.สุภีร์ ทุมทอง - เบนซ์ทองหล่อ
หลักธรรมตามพระไตรปิฎก ๑๙/๑๐/๕๘ รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่ ๑

ธรรมะบรรยาย : ณ โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่          : หลักธรรมตามพระไตรปิฎก
หัวข้อบรรยาย  : รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่ ๑ &list(๑/๑๗)
วันที่บรรยาย    : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
บรรยายโดย    : อ.สุภีร์ ทุมทอง
ข้อมูลเพิ่มเติม  : https://www.ajsupee.com

บรรยายหลักธรรม โดยศึกษาจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี
เช่น พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร, พระะพุทธเจ้าทรงสอนอะไร,
วิธีปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงคืออะไร เป็นต้น

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 184                   
โพชฌงคสังยุต
            ปัพพตวรรคที่  ๑
      ๑.  หิมวันตสูตร
            ผู้เจริญโพชฌงค์ถึงความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลาย               [๓๕๕]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    พวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันต์   มีกายเติบโต มีกําลัง  ครั้นกายเติบโต  มีกําลังดุจขุนเขานั้นแล้ว ย่อมลงสู่บึงน้อยครั้นลงสู่บึงน้อยแล้ว    ย่อมลงสู่บึงใหญ่    ครั้นลงสู่บึงใหญ่แล้ว ย่อมลงสู่แม่น้ำน้อย  ครั้นลงสู่แม่น้ำน้อยแล้ว    ย่อมลงสู่แม่น้ำใหญ่     ครั้นลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วย่อมลงสู่มหาสมุทรสาคร        นาคพวกนั้น    ย่อมถึงความโตใหญ่ทางกาย   ในมหาสมุทรสาครนั้น   แม้ฉันใด ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชฌงค์ ๗กระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์  ๗    ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน.                [๓๕๖]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย      ก็ภิกษุอาศัยศีล     ตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชฌงค์  ๗  กระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗  อย่างไร จึงถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย.       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ      ย่อมเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ . . .    วิริยสัมโพชฌงค์. . .      ปีติสัมโพชฌงค์. . .    ปัสสัทธิสัมโพชณงค์. . .   สมาธิสัมโพชฌงค์. . .   อุเบกขาสัมโพชฌงค์      อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   น้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุอาศัยศีล      ตั้งอยู่ในศีลแล้ว    เจริญโพชฌงค์  ๗กระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์  ๗  อย่างนี้แล   จึงถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย.                                           จบหิมวันตสูตรที่  ๑
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2017, 09:12:51 AM โดย ฐิตา »


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham