Forum > ศีลเจพรต

ชีวิตใคร ๆ ก็ รักหวงแหน

(1/1)

terryh:
ตน รักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายฉันใด
สัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น
ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
อนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น
จึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่น
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัวแม่ลูกอ่อน น้ำตาไหลอาบแก้ม ดังภาพที่เห็น เมื่อได้รับการไถ่ชีวิต
จาก โรงฆ่าสัตว์ โดย ผู็ใจบุญ ถึงกับดีใจ ปลื้มสุขใจ จนกลั้นความดีใจ
อิ้มใจไม่ไหว ถึงกับหลั่งน้ำตา อาบแก้ม
คงได้ข้อคิด เตื่อนสติ และ บอกอะไรเราได้บ้าง สรรพสัตว์ ต่างก็มี
หัวจิต หัวใจ ต่างก็หวาดกลัวต่อการพลัดพราก และ ความตาย
ชีวิต ใคร ๆ ก็ รัก หวงแหน

https://www.facebook.com/888infinity/videos/1854180668173319/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version