Forum > สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม ( ป. อ. ปยุตฺโต)

(1/1)

มดเอ๊กซ:
บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม
1 คุยกับเณรพอให้เห็นพระพรหม
2 พรหมพราหมณ์-พรหมพุทธ
3 ก่อนมาถึงพระพรหม
4 มองพระพรหมให้ถึงรากเหง้าอารยธรรม
5 เหนือเทพ เหนือพรหม คือธรรมเป็นใหญ่
6 วาสนาคนไทย ได้แค่ไสยศาสตร์ (ให้คติเรื่องจาตุคามรามเทพ)

https://www.youtube.com/v/VcskmxSLrx0

https://www.youtube.com/v/D4FzLkk-FRI

https://www.youtube.com/v/FZcOzwPk6HI

https://www.youtube.com/v/ZzX7zwAZ0UI

https://www.youtube.com/v/gUSGxVJm5Bk

https://www.youtube.com/v/V3wfw5LuC70

จาก https://www.youtube.com/user/BhikkhuPAPayutto/playlists

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version