Forum > สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ปัญญา และ จริยธรรมสากล ( สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต)

(1/1)

มดเอ๊กซ:


เมื่อฟังคลิปนี้ คุณจะได้เห็นอัจฉริยภาพของท่าน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
น่าทึ่งมาก ๆ ทำให้ได้ทราบว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ด้าน
ปรัชญา มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ความรู้ในศาสนาต่างๆ ทั้งพุทธ คริสตร์ ฯลฯ
ยากมาจริงๆที่จะหาใครซักคนที่จะทรงความรู้รอบด้านได้ขนาดนี้

ฟังคลิปนี้แล้วเราจะได้ความรู้มากมายตามท่านไปด้วยเลย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ท่านเป็นบุคคลากรอันทรงคุณค่าของโลกจริงๆ
ลองฟังกันดูนะ  (-/\-)

คลิปนี้มาจากซีดีชื่อ "ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล"https://www.youtube.com/v/5oVG-_wDd5Y

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version