Forum > ไหว้พระหน้าคอม

บทสวดมนต์ข้ามปี 2560 และ อานิสงส์ของการสวดแต่ละบท

(1/1)

มดเอ๊กซ:


บทสวดมนต์ข้ามปี 2560 และอานิสงส์ของการสวดแต่ละบทบทสวดมนต์ข้ามปี 2560 ที่ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศให้ใช้ในการสวดมนต์ข้ามปี มีดังนี้

    1. บทนมัสการพระรัตนตรัย : เป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
    2. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า : เป็นการน้อมใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
    3. บทพระไตรสรณคมณ์ : เป็นบทปฏิญาณตน เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุด
    4. บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ) : เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต และ อธิษฐานให้การน้อมใจสักการะบูชา มีอานุภาพยิ่งนี้ ได้ขจัด ข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไป และอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง จงพินาศไป
    5. บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ) : คาถานมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้สำเร็จในสิ่งปรารถนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์
    6. บทนโมการอัฏฐกคาถา : บทนอบน้อมพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเดชานุภาพในการเจริญพระพุทธมนต์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    7. บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : มีความสำคัญในฐานะพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า
    8. บทมงคลสูตร : พระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิต การนำมงคลสูตรมาสวด ก็เพื่อจะทำให้มงคลต่างๆ ตามที่ปรากฏในพระสูตร เกิดขึ้นกับชีวิต นอกจากนั้น มงคลสูตร ยังมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดจากความไม่เที่ยงธรรม ของเหล่าคนพาลสันดานหยาบทั้งหลาย
    9. บทรตนสูตร : พระสูตรว่าด้วยการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
    10. บทกรณียเมตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยอานุภาพแห่งเมตตาจิต เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพระภิกษุให้แผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์ ตลอดจนเทพเทวา ภูตผี ปีศาจทั้งหลาย
    11. บทขันธสูตร : พระสูตรว่าด้วยการป้องกันอสรพิษและสัตว์ เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตาไปในบรรดาตระกูลงูที่มีพิษดุร้ายทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกันตนเองจากสัตว์ร้าย
    12. บทโมรสูตร : คือพระสูตรที่นกยูงทองโพธิสัตว์สาธยายเป็นประจำ กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี
    13. บทชัคคสูตร :  ผู้ที่มุ่งร้ายจะไม่สามารถทำอันตรายได้
    14. บทอนาฏานาฏิยสูตร :  พระพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง บางแห่งกล่าวไว้ว่า สามารถป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข
    15. บทอังคุลีมาลสูตร : เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนท้องโดยเฉพาะ ทำให้คลอดบุตรง่าย
    16. บทโพชฌังคสูตร : เป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมนำมาสวดในงานบุญหรือสวดสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีพลังจิตในการสร้างสติ
    17. บทอภยสูตร : บทสวดเพื่อขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งปวง
    18. บทสักกัตวา : ธรรมโอสถขจัดทุกข์ โรคภัย
    19. บทนัตถิเมฯ : บทสวดบันดาลให้เกิดชัยมงคล
    20. บทยังกิญจิฯ : บทน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะที่มีพลานุภาพสูงสุดกว่ารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดีมงคล
    21. บทโส อัตถลัทโธ : อวยพรเจ้าภาพให้เจริญรุ่งเรือง
    22. บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา : อานุภาพพระรัตนตรัยคุ้มครองประเทศ
    23. บทเทวตาอุยโยชนคาถา : คาถาส่งเทวดา ใช้สวดเพื่ออัญเชิญเทวดากลับวิมาน
    24. บทมงคลจักรวาลใหญ่ : นิยมสวดในงานมงคลทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล
    25. บทบรมราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวรทานคาถา : บทสวดถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    26. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) : ใช้สวดเพื่อป้องกันภัยและเอาชนะอุปัทวันตราย
    27. บทภวตุ สัพ :  เป็นบทสวดที่ขออานุภาพของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้อำนวยสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตน
    28. บทนักขัตตยักษ์ : พระปริตรที่ป้องกันบาปเคราะห์และภูตผีปีศาจ ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ

จาก ดาวน์โหลดบทสวดมนต์ทั้งหมดที่ลิงค์ด้านล่าง
www.onab.go.th/articles/สวดมนต์ข้ามปี/2015-12-17-16-11/

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
http://www.goodlifeupdate.com/43753/healthy-mind/pray2560/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version