Forum > สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) แสดงธรรมขึ้นปีใหม่ ทำเป็นพร จะได้พรแห่งธรรม

(1/1)

มดเอ๊กซ:สาธุ ๆๆ !! สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แสดงธรรมขึ้นปีใหม่ คือการก้าวในบุญ ในธรรม คิดให้พรใครตัวบุคคลนั้นต้องมีความดีด้วย,,,นับเป็นโอกาสดียิ่งอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  2560  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต   ได้เมตตาต่อพุทธศาสนิกชนโดยการแสดงธรรมผ่านตัวอักษร  ในหัวข้อว่า “ทำเป็นพร จะได้พรแห่งธรรม”  ความตอนหนึ่งว่า

“เมื่อปีใหม่มาถึง คนทั้งหลายก็สวัสดีปีใหม่ แล้วก็หันไปอวยชัยให้พรแก่กัน ด้วยวาจาไพเราะอ่อนหวาน บางคนบรรจงจัดสรรถ้อยคำเรียบเรียงเป็นโคลงฉันท์กาพย์กลอน ส่งความสุขไปให้แก่กัน

คำอวยพรเป็นปิยวาจา พาให้ผู้ฟังยินดีพอใจสดชื่นผ่องใสมีความสุข ยิ่งถ้ากล่าวออกมาจากใจจริงที่ตั้งใจปรารถนาดีของผู้กล่าว ผู้ฟังทั้งซาบซึ้งไมตรีพจน์ และซาบซึ้งเมตตาธรรมแล้ว ก็ยิ่งจับจิตตรึงใจ ได้ปรีดาปราโมทย์ มีความสุขที่ลึกซึ้งและยืนยาว

พรแห่งวาจา ให้ผลหนึ่งชั้น เมื่อพรนั้นมาจากใจ ก็ให้ผลลึกและแรงเป็นสองชั้น แต่พรนั้นจะครบสามชั้น อำนวยผลลึกซึ่งและยั่งยืนแท้จริง ก็เมื่อสำแดงออกเป็นการกระทำด้วย

ผู้ที่ขวนขวายในการบุญการกุศล ช่วยเหลือกิจการงานวัดงานพระศาสนา ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พุทธบริษัท และแก่ประชาชน ก็คือได้ทำความดีอยู่เป็นประจำ ผู้ทีทำความอยู่กับความดีอย่างนี้แล้ว เมื่อตั้งใจพูดเอ่ยวาจาให้พรออกมา ก็จะเป็นพรที่แท้ เป็นพรที่มีพลัง มีความหมายสมจริง...”

จาก http://deeps.tnews.co.th/contents/218831/

https://www.youtube.com/v/Kv9npsnrnWM

https://www.youtube.com/v/l7mnL8SqmBI

งานถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

https://www.youtube.com/v/vnmqbQlLzpg

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version