Forum > สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ความสุข อะไรคือความสุข (ป. อ. ปยุตฺโต กับ อุบาสิกา รัญจวน อินทรกำแหง)

(1/1)

มดเอ๊กซ:
รายการ ฃอคิดด้วยฅน ตอน ความสุข
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) , อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแพง
อะไรคือความสุข
ทำตามความต้องการตัวเอง สร้างความสุขได้ไหม
สุขอย่างร้อน สุขอย่างเย็น คืออะไร
ถ้าเชื่อว่าสุขแล้ว จะมีความสุขจริงไหม
การทำสมาธิ ทำให้เกิดความสุขได้ไหม
ความสุข อยู่ที่ ใจ
สุข จน หลง
ความอยาก กับ ความสุข
ศีล ช่วยให้ถึง สุข ได้ไหม

https://www.youtube.com/v/G-CQUW5IgGo

https://www.youtube.com/v/0wGkPY4yCVQ

https://www.youtube.com/v/XLL96ucHc5w

มดเอ๊กซ:

รายการ ฃอคิดด้วยฅน ตอน ความสุข
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) , อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแพง

สุข คือ ทุกข์น้อย พุทธศาสนา สอนให้ดับทุกข์
มนุษย์ปรุงแต่งความสุขด้วยตัวเอง (สัตว์ ทำไม่ได้)
พระ มีความสุข มากกว่า คน จริงไหม
ธรรมชาติ กับ วิทยาศาสตร์ นำไปสู่ความสุข
ฆ่าตัวตาย ดับ ทุกข์
สังคมเน้นวัตถุ ทำให้มีความสุข ใช่ความสุขที่แท้จริงไหม

https://www.youtube.com/v/nRRjexN8Lt8

https://www.youtube.com/v/zCqTJ8_2xCE

https://www.youtube.com/v/TvOUCtLtct0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version