Forum > สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

(1/1)

มดเอ๊กซ:

https://www.youtube.com/v/gqT1ZEDVx0w

เพิ่มเติม https://www.youtube.com/user/deer50011/playlists

https://www.youtube.com/user/BhikkhuPAPayutto/feed

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version