Forum > ดนตรีภาวนา ธรรมคีตา นานาชาติ

ปณิธานพระแม่กวนอิม และ บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร Guanyin Pusa Tai Pui Jew

(1/1)

มดเอ๊กซ:

 https://www.youtube.com/v/sdnL9IVdRqY

จาก https://www.youtube.com/channel/UCE31zOkP8X6Z0k7hoLkBHDg/videos

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version