Forum > หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

หลวงพ่อจรัญ สอนการนั่งวิปัสสนา

(1/1)

sithiphong:
.

หลวงพ่อจรัญ สอนการนั่งวิปัสสนา
https://www.youtube.com/watch?v=p-7AMV-mLLc

.

หลวงพ่อจรัญ สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้าใจง่าย
https://www.youtube.com/watch?v=ZsL5NCFRT4c

.

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน - หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
https://www.youtube.com/watch?v=1ASyn4BmU3w

.

บาป-บุญ มีจริงหรือ - หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
https://www.youtube.com/watch?v=870C2VcE_W8

.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version