Forum > หลวงพ่อชา สุภทฺโท

เล่าเรื่อง หลวงพ่อชา ( พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ )

(1/1)

มดเอ๊กซ:
https://www.youtube.com/v/uOm8ehaid28

จาก https://www.youtube.com/playlist?list=PLKoHE3P_cqRXV-VO-swvukOZYKCQUCM6Y

พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ เรื่อง เล่าเรื่องหลวงพ่อชา
พระอาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) นามเดิมของท่านก่อนจะเปลี่ยน "ฉายา" เป็นชยสาโรภิกขุ เมื่อ 19 ปีก่อน และใช้ชวิตอยู่ในร่มกาสาวพักตร์มานานถึง 33 ปีแล้ว แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า "พระฝรั่ง" มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา จนได้ชื่อว่าเป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

อ่าชีวประวัติของท่านเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/ พระฌอน_ชยสาโร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version