Forum > หลวงปู่มั่น

เทศนาหลวงปู่มั่น “ถ้าขาดพระมหากษัตริย์...อริยบุคคลก็ขาดไปด้วย”!!

(1/1)

มดเอ๊กซ:


คำยืนยันจากหลวงปู่มั่น... "ศาสน์-กษัตริย์" เปรียบเสมือนเสาหลักค้ำจุนกันและกัน!! "ถ้าขาดพระมหากษัตริย์...พระอริยบุคคลก็หายไปด้วย"!!

เทศนาหลวงปู่มั่น “ถ้าขาดพระมหากษัตริย์...อริยบุคคลก็ขาดไปด้วย”!!

เรื่องของพระอริยบุคคลนี้ พระอาจารย์มั่นปรารภไว้หลายสถานที่ หลายวาระต่าง ๆ กัน แล้วแต่เหตุ

ท่านกล่าวว่า  ชาวพุทธมีหลายประเทศ  แต่จะขอกล่าวเฉพาะที่ใกล้เคียง คือ เขมร ลาว เวียดนาม และพม่า  นอกนี้ไม่กล่าว

พระอาจารย์มั่นบอกว่า

"เราไม่ได้ว่าเขาเหล่านั้น ... แต่ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีก็ว่าไม่มี มีก็ว่ามี"

ท่านหมายถึงว่า  พระอริยบุคคลในประเทศเหล่านี้มีที่ประเทศพม่าเพียงคนเดียว อยู่ในหมู่บ้านที่ท่านไปจำพรรษา เป็นผ้าขาว (อุบาสกผู้ถือศีล) ซึ่งเล่ากันว่า บุตรสาว บุตรเขย และบุตรชายของผ้าขาวคนนั้นล่ะ ที่มาจัดเสนาสนะของบิดาเพื่อถวายพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าคุณบุญมั่นครั้งจำพรรษาที่ประเทศพม่า

ท่านว่า

"ยกเว้นสยามประเทศแล้ว...นอกนั้นไม่มี!

สำหรับสยามประเทศตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน...มีติดต่อมาโดยไม่ขาดสาย ทั้งคฤหัสถ์ชายหญิงและบรรพชิต  แต่มรรคขั้นต้นคฤหัสถ์มากกว่าทั้งปริมาณ และมีสิกขาน้อยกว่า"


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระอาจารย์มั่นกล่าวต่อไปว่า

"เราไม่ได้ว่าเขา! เราไม่ได้ดูหมิ่นเขา!  เพราะประเทศเหล่านั้นขาดความพร้อมคือคุณสมบัติหลายอย่าง  เช่น  เรื่องอักขระที่ไม่เป็นพุทธภาษา (คือเป็น 'ฐานกรณ์วิบัติ')  และองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ‘องค์พระมหากษัตริย์ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา’ ... นี้ก็สำคัญ ขาดไม่ได้  ถ้าขาดไป อริยบุคคลก็ขาดไปด้วย!!"

ท่านยังกล่าวอีกว่า

"เมื่อพระพุทธเจ้าจะประกาศพระศาสนา ทรงหาหลักค้ำประกันอันมั่นคง คือมุ่งไปที่พระเจ้าพิมพิสาร ... ความสำคัญอันนี้มีมาตลอด  หากประเทศใดไม่มีองค์ประกอบนี้ซึ่งเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก...ก็ปฏิเสธได้เลย

เปรียบเหมือนกับก้อนเส้า (ก้อนหินที่นำมาตั้งเป็นเตาทำอาหาร) สามก้อน  ก้อนที่หนึ่งคือความเป็นชาติ  ก้อนที่สองมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ  ก้อนที่สามมีพระมหากษัตริย์เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก  หากขาดไปก้อนใดก้อนหนึ่งก็จะขาดความสมบูรณ์ไป ไม่สามารถจะใช้นึ่งต้มแกงหุงหาอาหารได้"!!
ที่มา : หนังสือ "รำลึกวันวาน" (หนังสือรวบรวมเกร็ดประวัติ ปกิณกธรรม และพระธรรมเทศนาแห่งหลวงปู่มั่น จากบันทึกความทรงจำของหลวงตาทองคำ จารุวัณโณ)

จาก http://panyayan.tnews.co.th/contents/206542/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version