ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธศาสนาในยุโรป อีกมิติหนึ่ง!.... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dham  (อ่าน 468 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.271 Chrome 50.0.2661.271
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ...ในห้วงเวลาที่ผ่านมา อาตมาได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมในสามประเทศของภาคพื้นยุโรป ได้แก่ เยอรมนี สวีเดน และนอร์เวย์ ตามโครงการธรรมจาริก-ธรรมยาตรา ที่อำนวยการโดย พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวรวิหารฯ

การไปปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ นับว่าได้ผลสัมฤทธิ์ตามความประสงค์ของพระผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ ที่ต้องการสนับสนุนศาสนกิจของพระเล็กเณรน้อย ที่เดินทางไปทำงานเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดน จนเกิดความเป็นรูปธรรมอย่างน่าอนุโมทนา โดยเฉพาะการทำให้ชาวเมืองในประเทศต่างๆ ภาคพื้นยุโรป มีความศรัทธาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นอย่างถูกต้อง ...ดังปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงให้ระลึกถึงคำพยากรณ์ที่ว่า “ต่อไปเบื้องหน้าพระพุทธศาสนาจะไปเจริญรุ่งเรืองทางยุโรปและอเมริกา!!

การได้สัมผัสกับสภาพนิสัยของบุคคลในภาคพื้นยุโรป แสดงให้เห็น... ความมีวินัย การให้ความเคารพกฎระเบียบ... การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์อันพอเหมาะทั้งตนเองและผู้อื่น... การพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ... จึงเกื้อให้ประชาคมในภาคพื้นดังกล่าวสามารถเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ง่ายในเบื้องต้น...โดยเฉพาะการเคารพในธรรมชาติ!!

การปรับตัวเองเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด การเรียนรู้เพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตให้พร้อมในทุกด้าน... ดังที่ปรากฏในชาวเมืองแถบภาคพื้นยุโรป ที่มีปรัชญาชีวิตว่า “ความพอดี... ความพอเพียง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ กล่าวเป็นภาษาสวีเดนว่า ... Logam ออกเสียงว่า ... ลอร์ก้อม ... นับว่าเป็นจุดสำคัญที่น่าสนใจศึกษาว่า “Logam (ลอร์ก้อม) คืออะไร?”

Logam (ลอร์ก้อม) ... กลายเป็นเครื่องหมายทางจิตวิญญาณของหมู่ชนในประเทศสวีเดน ที่คำนึงถึงความพอดี... ความพอเพียง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ว่า... ใช้ให้น้อยกว่าความต้องการที่ตนเองอยากได้ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่น และความพอเพียงในทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ...

จึงเป็นพื้นฐานอุปนิสัยแห่งชีวิตของคนในประเทศเหล่านี้ ที่ถูกสั่งสอนให้มีการรู้คิดพิจารณาในการจะดำเนินชีวิตให้มีดุลยภาพ... ที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับหลักพระธรรมคำสั่งสอนในพระศาสนา ที่แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผล โดยเฉพาะการกำหนดแน่นอนตายตัวในความเป็นธรรมดาที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่ควบคุมความเป็นไปของดินฟ้าอากาศ พืชพรรณธัญญาหาร และสภาพจิตวิญญาณของสัตว์โลก ที่ดำเนินไปภายใต้ “กฎแห่งกรรม”

การยกหลักกฎเกณฑ์กรรมมาเป็นเบื้องต้นแห่งการศึกษาธรรมะ จึงดูว่าน่าจะเป็นจุดจูงใจให้หมู่ชนในภาคพื้นยุโรป ไม่ว่า เยอรมนี นอร์เวย์ หรือสวีเดน มีความเข้าใจจนโน้มไปสู่ตถาคตโพธิสัทธา...ในพระศาสนา!

ภาพความสามัคคีของชาวพุทธและชาวต่างชาติ ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงปรากฏในงานวันสำคัญของศาสนาที่ทางวัดของชาวพุทธได้จัดให้มีขึ้น ดังปรากฏที่ เมืองกีเซ่น/เยอรมนี เมื่อได้ไปแสดงธรรม ณ วัดป่าภูริทัตตาราม... ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียง ทั้งของคณะสงฆ์ไทยในต่างแดน... ทั้งศรัทธาญาติโยม และชาวต่างชาติ ที่หลั่งไหลมาร่วมงานวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีงานการจัดฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระครูสัญญาบัตรให้แก่เจ้าอาวาสด้วย เนื่องในผลงานที่ได้อุทิศชีวิต เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จนสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม... ดังที่ปรากฏ

ที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ บทบาทของพระภิกษุเหล่านี้ที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่ในต่างแดน จนเกิดดอกออกผล ปลูกฝังศรัทธาลงในจิตใจชาวเมืองในภาคพื้นยุโรปได้จริง ล้วนแล้วแต่ไปกันเองด้วยความสำนึกต่อหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระศาสนา... ไม่ได้ผ่านการอบรมโครงการพระธรรมทูตใดๆ เป็นส่วนใหญ่ ดังเช่น พระอาจารย์เบญจมิน เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรม ในแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ... ที่ได้สร้างวัดสาขาตามกระแสศรัทธาถึง ๗-๘ วัด ทั้งในเยอรมนี นอร์เวย์ ฝรั่งเศส ฯลฯ ...

ควรแก่สาธุการจริงๆ ต่อความสำเร็จในงานเผยแผ่พระศาสนาของพระภิกษุเหล่านี้...

เจริญพร

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dham


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham