ผู้เขียน หัวข้อ: ภิกษุณีจีน สมัครเรียน‘ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)’ หลังความสัมพันธ์แนบแน่น  (อ่าน 292 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6713
 • กิจกรรม:
  1.2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1507
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.271 Chrome 50.0.2661.271
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


กษุณีจีนสมัครเรียน‘มจร’หลังความสัมพันธ์แนบแน่น
             ๔มี.ค.๒๕๕๙ พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  ตามที่ มจร ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp และรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม –๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ปรากฏว่าได้มีผู้สนใจแจ้งความจำนงสมัครเข้ารับการศึกษามากพอสมควร และเป็นที่น่าสังเกตก็คือว่า ได้มีพระภิกษุ และภิกษุณีรวมอยู่ด้วย

             พระสรวิชญ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เป็นเพราะ มจร กับคณะสงฆ์ประเทศจีนมีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นเวลานานมีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างกัน และระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ อาตมาได้ร่วมกับผู้แทนมหาจุฬาฯ เข้าร่วมงานทำบุญอุทิศอดีตประธานพุทธสมาคมเมือง เซี่ยงไฮ้,และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระหยกขาว เซี่ยงไฮ้: JADE BUDDHA TEMPLEและหารือความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่าง วิทยาลัยพุทธศาสตร์ เมืองหางโจ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยประกอบด้วย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ,รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต, พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล, พระฉางหยวน นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา  ล่ามภาษาจีน-อังกฤษสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาในจีนได้ จะต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพุทธสามาคมและรัฐบาลจีน ขณะเดียวกันก็สามารถทำความร่วมมือในลักษณะความร่วมกันทำงานด้านพระพุทธศาสนาไปก่อน เมื่อรัฐบาลจีนเห็นบทบาทหน้าที่หรือหลักสูตรการจัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนแล้วก็อาจจะได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทาลัยได้         

             ในอนาคตความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาทางพระพุทธศาสนานั้น นอกจากการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันแล้ว การสนับสนุนส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตามบริบททางสังคม ประเพณี วัฒนธรรมโดยพิจารณาด้านความละเอียดอ่อนทางกฎหมายเป็นหลัก ก็สามารถที่จะร่วมกันทำงานได้โดยเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร ตลอดทั้งวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิธีวิทยาการสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ความสำคัญกับการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน ตลอดถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีการศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง สร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์หรือผู้บริหารเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา
  การจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้เอง มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ในทางพระพุทธศาสนาจริง มุ่งสร้างความรู้วิธีการแสวงหาความรู้การเรียนรู้ที่อาศัยการวิธีวิจัยเป็นฐาน การใช้รูปแบบการวิจัยต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา,การเผยแผ่พระพุทธศาสนา,การพัฒนาองค์กรสงฆ์ การสืบต่อพระพุทธศาสนาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านระบบการศึกษาพระพุทธศาสนา สำหรับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา,การวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางพุทธวัฒนธรรมกับประเทศจีน การ ศึกษาฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในประเทศจีนในประเด็นต่างๆ การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมกรรมฐานเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ การสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกัน
 
             พระสรวิชญ์ กล่าวด้วยว่า สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์,นิสิต เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เทคนิคการสอนพระพุทธศาสนา,การผลิตสื่อการสอน,การเรียนตำรา,การนำเสนอธรรมะผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมและการสร้างภาพยนตร์คุณธรรม, การจัดแสดงพุทธวัฒนธรรมร่วมสมัย ฯ เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาครบวงจร,รอบด้าน การร่วมกันพิจารณากำหนดประเด็นการวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาอย่างครบวงจรแล้วนำเสนอผลการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วนำผลการวิจัยมาพัฒนาและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนานาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายาน โดยอาจจะส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโท และเอก กำหนดเป็นประเด็นการศึกษาโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ก็เป็นได้

 :yoyo108: http://www.komchadluek.net/news/amulets/223593


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham