Forum > พรรณาอักษร

บทกลอนที่ได้มาจากงานวันวิสาขบูชา

(1/1)

時々होशདང一རພຊຍ๛:


หัวข้อธรรมประจำวัน...ผู้มีปัญญา อยู่ครองเรือน เพื่อประโยชน์แก่หมู่ชน

พหูนํ วต อตฺถาย สปฺปญฺโญ ฆรมาวสํ(สัปปุริสสูตร ๒๓/๒๑๙)


ถ่ายภาพโดย.... 時々๛༢༠༡༦ कभी कभी 一 :yoyo015:


ลุเดือนเพ็ญเด่นฟ้าวิสาขมาศ :yoyo006:

พุทธศาสนิกชนกมลมั่น

บำเพ็ญบุญสุนทรธรรมนำชีวัน

ทุกสิ่งสรรพ์เพื่อก่อสร้างความดี

เชิญคุณพระรัตนตรัยพิไลลาส

ประสิทธิ์ - ประสาทพิพัฒน์สวัสศรี

เจริญลาภ เจริญยศ เจริญทวี

ให้ทุกท่านมีความสุขเทอญ :yoyo061:


ความเจ็บป่วยก่อให้เกิดจิตใจ{แสวงหาธรรม}

ความยากลำบาก ช่วงเวลาที่ลำบากใจจะมอบโอกาสสมบูรณ์แก่เรา

ให้เปลี่ยนชะตากรรม

ขอให้ท้าทายอย่างกล้าหาญและเอาชนะ(พญามาร)

หมายเหตุ....การปฏิบัติธรรม หมายถึง การอบรมเจริญปัญญา ซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และให้เพิ่มขึ้น ให้มีมากขึ้น และปัญญานั้นไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลย รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจริง ๆ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไหน อยู่ที่นี่ มีธรรมกำลังปรากฏ แล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือยังถ้าไม่มีความเข้าใจก็เริ่มฟัง เริ่มพิจารณา เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะมีการระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ แล้วก็พิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version