Forum > ธรรมะเสวนา

เล่าให้ฟัง :PULING的主頁 [2]

<< < (7/7)

ฐิตา:
มนุษย์ เป็น

ผลงานมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

เป็น จักรกล คอมพิวเตอร์ชีวภาพ

.

สิ่งมีชีวิต เกิดจากกฎข้อเดียวคือ

"กิน หลีกเลี่ยง การถูกกิน"

.

พฤติกรรม 3600ล้านปี

จากเซลล์ชีวิตแรก กลายมาเป็น ซับซ้อน

จนมีมนุษย์

เราก็ยังทำตามกฎนั้น โดยไม่รู้ตัว

.

สิ่งมีชีวิต

มีจิต

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
.
และที่สำคัญคือ
"ต้องปรับตัว อยู่กับสิ่งแวดล้อม"
.
"ต้องปรับสิ่งแวดล้อมเข้าหาตัว"
.
การปรับตัว เป็นหนึ่งในกลไก วิวัฒนาการธรรมชาติ
ที่คัดเลือก ชีวิตที่เหมาะสม ให้อยู่รอด และมีโอกาส กระจายพันธุ์
.
การคัดเลือกของธรรมชาติ

มีกฎที่ค้นพบ ไม่กี่ข้อ
.
1.วิวัฒนาการ จะสร้างสิ่งที่เรียบง่าย ให้ซับซ้อนขึ้น
.
2.สิ่งไหนไม่ได้ใช้ จะถูกทำลายทิ้ง
.
3.การเปลี่ยนแปลง รูปร่าง พฤติกรรม

จะมีการคัดเลือกโดย
....อาหาร ชนิดอาหาร
....ศัตรู ตามธรรมชาติ
...จากสายพันธุ์เดียวกัน ล่า ทำลายกันเอง
...สิ่งแวดล้อม ที่แปรปรวน
...ความต้องการของ วัฒนธรรมในสังคม
.
การปรับตัวมีจุดประสงค์ เพื่อให้ชีวิตนั้น
อยู่รอด-อยู่ร่วม
แข่งขัน-แบ่งปัน
มีโอกาส สืบทอด แพร่พันธ์ตนเอง
.
เมื่อ กระทบกับสิ่งแวดล้อม
จะมีการปรับตัวแบบต่างๆ คือ
.
เป็นปฏิกริยาอัตโนมัติ

เช่นซ๊อค เป็นลม

.
หยุดนิ่ง ซ่อนตัว

.
หนี

.
สู้

.
เปลี่ยนแปลง ตนเอง โดยวิธีการต่างๆ
.
1.พัฒนาตนเอง
หาตัวอย่างที่ชอบเชื่อ

และพัฒนา ยกระดับตนเองตามนั้น
.
2.กร้าวร้าว มากขึ้น
โจมตีผู้อื่น ตนเอง หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
หรือ โจมตีเป้าหมายอื่นทดแทน
เช่นมาทะเลาะกับคนใกล้ตัว เมื่ออารมณ์เสียจากการทำงาน
.
3.เรียกร้องความสนใจ มากขึ้น
ทำร้ายตนเอง ให้อ่อนแอ
หยุดพฤติกรรม อยู่ที่วัยใดวัยหนึ่ง

.
ทำตัวน่ารัก หรือ ทำตัวให้อ่อนแอลง
หรือป่วยโดยหาสาเหตุทาง แพทย์ไม่เจอ

.
เช่นประชดชีวิต ด้วยการทำลายสุขภาพตนเอง
เช่นการกิน ดื่ม เสพ ติดพนัน เกมส์ เปนต้น
.
3.หลบออกจาก ความเป็นจริง
เช่นฝันกลางวัน จมกับอดีตที่ชื่นชอม
สะกดจิตตนเอง จน ลืมความเป็นจริงของโลก
.
4.ออกจากสนามแข่งขันนั้น
ตั้งเป้าหมายไล่ล่าใหม่
ในสนามที่ตนสามารถ

ใช้พรสวรรค์ พรแสวงที่ตนได้เปรียบ
.
การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อปรับตัว
ไม่ควรใช้วิธีใดซ้ำซาก
เพราะจะกลายเป็นบุคลิกภาพ ใหม่
.
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรม
กระตุ้นยีน กลายพันธุ ทำให้เป็น มนุษย์มะเร็ง
.
หรือกลายเป็น อภิมนุษย์ จน กลายเป็น
"คนลืมตัว วัวลืมตีน"
"กบในกะลา"
เล่าให้ทราบ ไม่ได้บอกให้เชื่อเด้อ

.

ขอบคุณเจ้าของภาพ ข้อมูล

แก้ไข 20/1/20 ...

.

แข็งแรงทุกด้าน ดีด้วยกันทุกคน ทุกวัน 
..
..


//-พาหิยทารุจีริยะ กุลบุตร
คือแรงบันดาลใจให้เกิด นวนิยาย กามนิต วาสิฏฐี
.
พาหิยะ ! พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ดูกรพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ท่านพึงศึกษา
อย่างนี้ว่า เมื่อเห็น จักเป็นสักว่าเห็น
เมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟัง
เมื่อทราบจักเป็น สักว่าทราบ
เมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง
ดูกรพาหิยะ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล
.
ดูกร พาหิยะ ในกาลใดแล
เมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็น
เมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟัง
เมื่อ ทราบจักเป็นสักว่าทราบ
เมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง
.
ในกาลนั้น ท่านย่อมไม่มี
(ว่างจากอุปทานในอัตตา)
.
ในกาลใด ท่านไม่มี ในกาลนั้น
ท่านย่อมไม่มีในโลกนี้
ย่อมไม่มีในโลกหน้า
ย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง
นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ฯ
.
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พาหิยทารุจีริยะเป็นบัณฑิต
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ทั้งไม่ทำเราให้ลำบาก
 เพราะเหตุแห่งการแสดงธรรม
.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พาหิยทารุจีริยะปรินิพพานแล้ว ฯ
ครั้งนั้นแล
พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว
ได้ทรงเปล่งอุทาน
นี้ในเวลานั้นว่า
                         
ดิน น้ำ ไฟ และลม
ย่อมไม่หยั่งลงในนิพพานธาตุใด
.
ในนิพพานธาตุนั้น
ดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่าง
พระอาทิตย์ ย่อมไม่ปรากฏ
พระจันทร์ย่อมไม่สว่าง
ความมืดย่อมไม่มี
.
ก็เมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่า
เป็นมุนีเพราะรู้ (สัจจะ ๔)
รู้แล้ว ด้วยตน
เมื่อนั้น พราหมณ์ย่อมหลุดพ้นจาก
รูปและอรูป
จากสุขและทุกข์ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโพธิวรรคที่ ๑
อุ. ขุ. ๒๕ / ๘๓ / ๔๙.
...........................................................................
1.จิตปรุงแต่งมี..แต่ไม่เที่ยง
ทนในสภาพเดิมไม่ได้
เป็นไปตาม กฎ เหตุ ปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ตามใจใคร
.
2.จิตแท้จิตเดิม มาจากความว่าง กลับสู่ความว่าง
ใครทำให้ว่าง(จากอุปาทาน)ทุกปัจจุบัน
.
จะพบ มหัศจรรย์ของ
การตื่น
ของสัมมาสติ รู้ตัว
โพธิปัญญา รู้คิด
ปรีชาญาณรู้แจ้ง ฉลาดเลือก รู้แจ้ง
.
ไม่มีคือ
"ไม่มีอุปาทานในอัตตา"
.
อุปาทานที่ยึดว่า
"จิตปรุงแต่ง อุปาทานในตัณหา
และขันธ์ห้าเป็นตนเพราะทำอาสวะสิ้นแล้ว " สาธุ
.
................................................
พุทธศาสนา มีสามมิติ
.
1.เพื่อสืบพระศาสนา
เป็นไปตามกระแสวัฒนธรรม
 อัตโนมติ ของอาจารย์ และตัวเราเอง
จะเชื่อ ชอบ อย่างไร
ตกผลึกความคิดอย่างไร ตามกาล
.
2.เพื่อ เป็น ธรรมะคุ้มครองสังคม
(ธรรมบาล)
ต้องช่วยกันสร้าง บุคคล
ที่มีคุณค่า และรักษ์ คนที่มีคุณค่า คือ
-บุพการี และกตัญญูชน
-หิริ โอตตัปปะ
-ผู้ทำหน้าที่ แล้วโชคดี ตามหลัก มงคลชีวิต
-ผู้ มีความสุข จากจิตอาสา และแบ่งปัน หมุนเวียนสิ่งดีๆ
ให้ สามโลก
โลกที่ประกอบเป็นตน (สังขารโลก)
เป็นโลกของสังคม (สัตว์โลก)
เป็นระบบชีวาลัย สิ่งแวดล้อม (โอกาสโลก)
 ดีด้วยกัน
.
3.ทำนิพานให้แจ้ง
พบความสงบ เย็น เบิกบาน มั่นคง ในอารมณ์
เลิกปรุงแต่งอารมณ์ทุกข์ อย่างสิ้นเชื้อ ไม่เหลือ
อาสวะ สาสวะ ให้ยึดมั่น ถือมั่นอีก
.
3.1-เห็นถูกต้องตามคัลลองธรรมว่า
การกระทำของ
ผู้ให้กำเนิด
กรรมพันธุ์
สิ่งแวดล้อม
การปรุงแต่งเจตนาของเรา
ทำอย่างใดได้อย่างนั้น....
.
สิ่งที่อยู่ใกล้ คือ
 "เจตนาของเรา"
ต้องจัดการก่อน
.
3.2-พุทธศาสนา มี สักายทิฎฐิ
 (เชื่อว่าตายแล้วเกิด)
 เป็นฐานศรัทธาชน
เพื่อให้ ละชั่ว เจริญกุศลให้ยิ่ง
.
3.3-พุทธศาสนา เพื่อความหลุดพ้น อุปทาน
ต้อง ข้ามความเชื่อ ของทิฎฐิทั้งสอง
.
คือ สักกายทิฎฐิ(เชื่อว่าตายแล้วเกิด)
และ อุจเฉทฎฐิ(เชื่อว่าตายแล้วสูญ)
.
ทางสองสายที่ไม่ควรเข้าไปถึงส่วนสุด(สัมมาทิฎฐิ)
.
3.4-พุทธศาสนา ให้ความสำคัญ ของ
การฝึก ปลุก
สติรู้ตัว
ปัญญารู้คิด
ปรีชาญาณฉลาดเลือก รู้ตื่น
 กุมสภาพจิตปรุงแต่ง
.
จน ไม่ชงอารมณ์ทุกข์ มาซ้ำเติมชีวิตตนเอง
.
ฝึกมีความอดทนต่อเวทนาทุกข์ กว่ามนุษย์ธรรมดา พันเท่า
.
ฝึกมีจิต ยอมรับ สภาวะทุกข์ ที่มีไตรลักษ์ กำกับ
.
และฝึก ท่องไปในอดีต
แยก ความคิด ความรู้สึก ออกจากกัน
.
จน จิต ว่าง จาก
อุปาทาน ในตัณหา
อุปาทานในขันธุ์ห้า
.
ความตื่นของ สติ ปัญญา ปรีชาญาณฉลาดเลือก
.
 สงบ สะอาด สว่าง เย็น
พบ สันติ อหิสา ด้วยตนเอง
ทุกลมหายใจเข้าออก
.
ทุกข์.......................คือ นรก
สุข..........................คือสวรรค์
เย็น.........................คือนิพพาน(พุทธทาส)
..............................................................
ชนะ อารมณ์ทุกข์.......ด้วยการเลิกชงอารมณ์ทุกข์ซ้ำเติมตนเอง
ชนะเวทนาทุกข์..........ด้วยการฝึก ให้อดทนกว่ามนุษย์ธรรมดาพันเท่า
ชนะ สภาวะทุกข์.........ด้วยทำใจรับสภาพ เห็นกระแสไตรลักษ์ ที่กำกับสังขารธรรม
...............................................................
แข็งแรงทุกด้าน ดีด้วยกันทุกคน สาธุ
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=1607&Z=1698

https://www.facebook.com/100001723003298/posts/2799284293472310/?d=n

..
..
//-หนึ่งใน บทสวดที่ถือว่า เป็นมงคล ของชาวพุทธ คือ บทสวดพาหุง
 แปลว่า"ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ของพระพุทธเจ้า"
มีชัยชนะสำคัญ แปดครั้ง ที่ได้รับการสรรเสริญ
จะขอถอด ความหมาย เป็นแนวทาง ครับผม
1.ชนะมาร
มาร หมายถึง ผู้ขัดขวาง การ เข้าถึง ธรรมะที่ทำให้หลุดพ้นจาก
เพลิงทุกข์ เพลิงกิเลส โดยการเรียนรู้แบบล้างเงื่อนไข(ทำอาสวะสิ้น)
มีอยู่ห้า ประการคือ
-ขันธุ์มาร
คือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีชีวิต ประกอบเป็นเรา
เป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง ขบวนการธรรมชาติ ธรรมดา หากไปยึดว่า เป็นตัวเรา ของเราจริงๆ
ก็เป็นเหตุแห่ง การสร้างอารมณ์ทุกข์
องค์ประกอบคือ
..รูป(ข้อมูลที่เป็นพลังงานวัตถุ)
..เวทนา(ประสาทการรับรู้)
..สัญญา(ความทรงจำ ทั้งสัญชาติญาณ การเรียนรู้)
..สังขาร(การปรุงแต่ง เป็นคำสั่ง เป็นเจตนา เป็นบุคลิกภาพ)
..วิญญาณ(ความรู้ทีประสาทรับรู้นำเข้า จาก หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ)
-อภิสังขารมาร
การคิด โดยขาดแสงสว่างแห่ง สติปัญญากำกับ(ขาดวิชชา)
ทำให้เกิด ขบวนการสร้าง ความรู้สึก ความอยาก ความยึด อารมณ์ จนเกิดบุคลิกภาพใหม่
ของอารมณ์ทุกข์ เวทนาทุกข์ สภาวะทุกข์
-กิเลสมาร
ความ ต้องการ ความจำเป็น ความอยาก ที่ขาดการควบคุม ฝึกฝนสู่ทางกุศล
-เทวบุตรมาร
คือ ความสมใจ สะใจ ในการได้รางวัลของชีวาในชีวิต
หรือไม่ได้ดั่งใจ ทำให้เกิบุคลิกภาพต่างๆ
ทั้งที่ต่ำกว่ามาตราฐาน มนุษย์(อบายภูมิ มี นรก อสุรกาย เดียรัจฉาน เปรต)
ทั้งที่เป็นมนุษย์(ยอมรับ กฎ กติกา มารยาท กฎหมาย ของวัฒนธรรม สังคม)
ทั้งที่สูงกว่ามนุษย์(เทวดา ผู้มีแสงแห่งความสุขจาก หรรษา ภาคภูมิใจ สมใจ สะใจ)
ทั้งที่ สงบ สันโดษ สมถะ มีเมตตา กรุณา
(รูปพรหม ยินดีในอารมณ์มั่นคง จากการฝึกกสิญ
...อรูปพรหมพรหม..ยินดีในอารมณ์มั่นคง เพราะ ยอมรับ ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล)
-มัจจุราชมาร
คือเวลา ที่กลืนกิน ทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งตัวเวลาเอง
....มารที่พระพุทธเจ้า คือ ความสมใจ สะใจ ในความดีที่เคยบำเพ็ญมา(ติดดี)
ชนะโดย อุทิศให้ ไม่หลงยึดว่าเป็นของพระองค์เอง
2.ชนะ ความอยากโอ้อวดตน(ยักษ์)
โดยการ อดทน ฝึกฝน จำแนก แจกแจง ธรรมชาติ ตามความเป็นจริง
3.ชนะสัญชาติญาณ อารมณ์แห่งการการทำลายล้าง(ช้างดุร้าย)
ด้วยมหาเมตตา มหากรุณา
4.ชนะ วัตถุนิยม
(อุเฉท ทิฎฐิ อเหตุกะทิฐิ อกริยาทิฎฐิ)
ความเชื่อว่า ตายแล้วสูญ ด้วย โลกุตระฤทธิ์
ตำนาน กล่าวถึงอุงคุลีมาร ผู้ฆ่าคน เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัย
เพราะเชื่อว่า ตายแล้วสูญ.. บาป บุญไม่มี ...คุณของบุพการีไม่มี
ชาตินี้ไม่มี(ทุกอย่างเป็นปฏิกริยาทางวัตถุ)
ชาติหน้าไม่มี(การเวียนว่ายตายเกิดไม่มี)
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นอริยะบุคคลไม่มี
การเกิดแบบ ผุดขึ้นเป็นตัวเต็มวัยทันทีไม่มี(โอปาปาติกะ)
ทรงชนะโดย จำแนกแจกแจงให้ เห็น อิทฤทธิ์ บุญฤทธิ์ โลกกุตระฤทธิ์
5.ชนะความอิจฉา ของชนชั้นฉกามาวจรภูมิ
ด้วยความสงบ สงัด จากอุปธิทั้งปวง
ตำนาน นางจิญจา อ้างว่าท้องกับพระองค์
แต่ท้องเป็นปีไม่คลอด เพราะนางแกล้ง เอาหมอนผูกไว้หน้าท้อง
6.ชนะ สัสสตทิฎฐิ
สัจจกนิครณ์ ต้องการโต้วาที ชนะพุทธเจ้า ว่าสัสสตทิฐิ คือ ปรัชญาสูงสุด
ทรงชี้ให้เห็น กฎไตรลักษ์ สูงสุด ของธรรมชาติ
กฎอนัตตา ทุกสิ่งกำลังเป็นไปตาม กฎเหตุปัจจัย ปรุงแต่ง ไม่เป็นดั่งใจบังคับได้
7.ชนะ กฎป่า
สัญชาติญาณ ดิบ ที่ อยากชนะ ยิ่งใหญ่ อมตะ ของมนุษย์
โดยการ ให้ ผู้นำธรรมชาติ ชี้แจงแทน(พระโมคคัลลานะ)
8.ชนะ ความเชื่อ วิสุทธิ์สูงสุด
ปฎิบัติธรรม ไม่เป็นไปเพื่อ ชื่อเสียง ลาภสักการะ ความบริสุทธิ์แห่งอาหาร
อนิสงค์แห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา
แต่เพื่อหลุดพ้น เพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลสความอยาก อย่างสิ้นเชิง
ตำนาน เทศน์โปรด ผกาพรหม
.............................................
เอา เล่าให้ฟัง เผื่อ ฟังแล้ว จับใจความ คิดตาม
อาจมีประโยชน์คือ
-ไพเราะเบื้องตน
-ไพเราะเบื้องกลาง(รู้ความหมาย)
-ไพเราะในที่สุด (เอาไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ)
สาธุ

http://www.cdthamma.com/forums/index.php?topic=50.0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version